Kaupunginhallitus 09.03.2020 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 17.03.2020

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
94 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
95 § Pöytäkirjan tarkastus
96 § Iltakouluasiat
97 § Ympäristölakimiehen viran perustaminen konsernihallintoon
98 § Kahden ohjaajan viran perustaminen hyvinvointitoimialan ulkomaalaistoimistoon
99 § Kahden asumispalvelukoordinaattorin viran perustaminen hyvinvointitoimialalle
100 § Mielenterveys- ja päihdepalveluyksikön johtajan ja psykiatrian erikoislääkärin virkojen sekä palveluesimiehen toimen perustaminen hyvinvointitoimialle
101 § Erikoisammattimiehen viran lakkauttaminen hyvinvointitoimialalla
102 § Oikaisuvaatimus Henkilöstöjohtajan päätökseen sarja A, 20.01.2020 § 14 koskien tehtäväkohtaisen palkan tarkistamista / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin 32 kohta
103 § Turun Työterveystaloa koskevan liikkeen luovutuksen selvityksen käynnistäminen
104 § Turun kaupungin osakkuus Turun Tunnin Juna Osakeyhtiössä (Kv)
105 § Vastaus kaupunginhallituksen kokouksessa jätettyyn aloitteeseen
106 § 2M-IT Oy:n suunnattu osakeanti
107 § Näyttelyvakuus Birger Kaipiaisen näyttelyn teoksille
108 § Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle Kauppaopiston asemakaavasta tehdystä valituksesta
109 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
110 § Kaupunginvaltuuston iltakouluasiat (Kv)
111 § Uuden varajäsenen valitseminen kaupunkiympäristölautakuntaan (Kv)
112 § Uuden varajäsenen valitseminen Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan (Kv)
113 § Uuden varajäsenen valitseminen rakennus- ja lupalautakuntaan (Kv)
114 § Kaupunginhallituksen ilmoitus valtuutettujen tekemistä aloitteista, joita ei vuoden 2019 loppuun mennessä ole lopullisesti käsitelty (Kv)
115 § YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kaupunkitasoinen raportointi VLR (Kv)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon