Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus10609.03.20209

371-2018 (02 05 05, 00 04 01)

2M-IT Oy:n suunnattu osakeanti

Tiivistelmä:

Tiivistelmä: 2M-IT Oy:n hallitus on 30.1.2020 avannut Turun kaupungille suunnatun osakeannin. Suunnatun osakeannin merkintäaika päättyy 30.4.2020. Kaupunginhallitukselle esitetään, että Turun kaupunki merkitsee kaikki 2M-IT Oy:n hallituksen 30.1.2020 tekemässä suunnatussa osakeannissa Turun kaupungille merkittäväksi tarjotut, uudet osakkeet, yhteensä 4650 osaketta. Selvitys asiakas- ja potilastietojärjestelmien tuen ja pääkäyttäjätoimintojen sekä järjestelmiin liittyvien sopimusten siirrosta liikkeenluovutuksella 2M-IT Oy:lle voidaan käynnistää sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä.

Kh § 106

Johtava kaupunginlakimies Laura Klami, talousjohtaja Valtteri Mikkola ja lakimies Annika Nieminen

Aikaisemmat päätökset ja asian tausta

Turun kaupunginjohtaja on 27.1.2020 § 34 päättänyt 2M-IT Oy:n (2M-IT) osakassopimuksen muuttamisesta yhtiön ehdottamalla tavalla siten, että sopimus vastaisi paremmin 2M-IT:n perustamiseen liittyneen fuusion jälkeistä tilannetta ja noudattaisi selkeämmin oikeuskäytännössä muodostuneita in-house -yksiköitä koskevia tulkintalinjauksia. Osakassopimusta on muutettu siten, että osakassopimuksesta on poistettu viittaukset fuusioon ja että sopimuksessa todetaan yhtiön omistusosuuksien ilmenevän ajantasaisesta osakasluettelosta. Toiseksi sopimusta on muutettu siten, että yhtiön omistajiksi on mahdollista tulla myös muita tahoja, kuin fuusiossa mukana olleiden yhtiöiden omistajia. Uusien hankintayksiköiden huomioiminen edellyttää myös muutoksia hallituksen muodostumiseen ja varajäsenten määräämiseen, sekä nimitystoimikunnan muuttamiseen pysyväksi toimintamalliksi.

Suunnattu osakeanti

2M-IT Oy:n hallitus on 30.1.2020 avannut Turun kaupungille suunnatun osakeannin. Suunnatun osakeannin merkintäaika päättyy 30.4.2020. Osallistuessaan Turun kaupungin on merkittävä vähintään 3000 osaketta ja enintään 4650 osaketta. Yhden osakkeen merkintähinta on 2M-IT Oy:n yhtiökokouksen päätöksellä 55 euroa (€). Merkinnän kokonaishinnaksi muodostuisi enimmäismäärän mukaan laskettuna 255 750 euroa. Kaupungin vuoden 2020 talousarvion osakemerkinnöissä (osakkeet ja osuudet) on varattu yhteensä 8.000.000 euroa, josta 7.000.000 varattu tunnin juna hankeyhtiön pääomittamiseen.

Käytettävissä siis 1.000.000 tilauksella 100360 Osakkeet ja osuudet varaus, joka riittää mainitun osakehankinnan rahoittamiseen.

Edellytyksenä osakkeiden merkitsemiselle on sitoutuminen 2M-IT Oy:n osakassopimukseen.

Osakkeiden merkitsemisen myötä Turun kaupunki siirtyisi vähemmistöomistajasta (<1%) enemmistöomistajaksi (>1%) (osakassopimuksen sivu 6, kohta 8.5). Osakemerkintä toteutetaan merkitsemällä haluttu määrä osakkeita ja suorittamalla osakemerkintä 2M-IT Oy:n tilille liitteen maksuosoituksen mukaisesti.

Toiminnalliset perustelut

Hyvinvointitoimialan käytössä olevat asiakas- ja potilastietojärjestelmät (Pegasos, Effica ja WinHit) ovat kriittisiä palvelutuotannolle ja niiden tuki- ja pääkäyttäjätoiminnot (lukuun ottamatta WinHit-järjestelmää) on keskitetty hyvinvointitoimialan hallintoon. Molemmat pääjärjestelmät ovat olleet pitkään käytössä, eikä niitä ole suunniteltu alun perin vastaamaan nykyaikaisiin tiedonhallinnan tarpeisiin. Vanhojen järjestelmien tuki on myös päättymässä lähivuosina, mikä osaltaan pakottaa uudistamaan niitä. WinHit-järjestelmän pääkäyttäjätoiminnot ovat olleet selkeästi alimitoitettuja suun terveydenhuollossa.

Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa on päätetty, että alueellisesti yhdenmukaistetaan järjestelmiä samoihin versioihin koko maakunnan alueella ja tämä tulee helpottamaan uusien modulaaristen järjestelmien käyttöönottoa. Varsinais-Suomi osallistuu asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamistyöhön osana valtakunnallista UNA-hanketta. UNA nähdään maakuntien ja julkisten sote-toimijoiden yhteisenä keinona tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Yhteistyö perustuu osapuolten väliseen sopimukseen ICT-kehittämisyhteistyöstä. Varsinais-Suomen alueella sairaanhoitopiiri vetää hanketta.

Ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan UNA-ydin, joka on yksilö- ja väestötason asiakkuustiedot kokoava tiedonhallinta- ja integraatioratkaisu, joka palvelee niin sote- järjestäjä- kuin -tuottajatasonkin toimintaa. Työn alla on myös UNA-lomakepalvelu, joka on kansallinen palvelu lausuntojen ja todistusten tuottamiseen ja tallentamiseen Kansalliseen potilastiedon arkistoon (vaiheistusasetus). Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus valmistella nk. UNA-Kaari hanketta. Kaarella tarkoitetaan tulevina vuosina hankittavaa tietojärjestelmäkokonaisuutta, joka sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön tuottajan asiakaspalvelua toteuttaessaan tarvitsemat ict-palvelut sekä keskeiset palvelutuotannon resurssien hallinnan ja -ohjauksen tietojärjestelmä-kokonaisuuden toiminnallisuudet. Edellä mainittu valmistelu ja hankinnat ovat sote-valmistelusta riippumattomia ja välttämättömiä asiakas- ja potilastietojärjestelmien käytön kannalta. Toistaiseksi Varsinais-Suomi ei ole sitoutunut Kaari-hankkeen aikatauluun tai hankintoihin.

Hyvinvointitoimialan näkökulmasta asiakas- ja potilastietojärjestelmien tuki- ja pääkäyttötoiminnot ovat kriittisiä ja toimintaa tukevia ja vaativat erikoistumista ja erityisasiantuntemusta mutta eivät ole sosiaali- ja terveydenhuollon ydintoimintoja. Mm. rekrytointi ja sijaistusjärjestelyt ovat olleet haasteellisia toimialan näkökulmasta ja tulevat hankkeet edellyttävät merkittävää lisäpanostusta ja osaamisen hankkimista toimialalle, mikäli muutoksia ei tehdä. Viisitoista sairaanhoitopiiriä, ml. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja TYKS-ERVA-alue (miljoonapiiri), sekä Porin kaupunki ovat siirtäneet asiakas- ja potilastietojärjestelmien tuen, ylläpidon ja ICT-asioiden sopimushallinnan sidosyksikkönä toimivalle 2M-IT Oy:lle.2M-IT on vahva toimija ICT-alan tukipalveluiden tuottajana ja se tuottaa palveluita ainoastaan julkisomisteisille kumppaneilleen.

Hyvinvointitoimialalla keskitytään sosiaali- ja terveydenhuollon ydinpalveluiden tuottamiseen ulkoisille asiakkaille samalla kuitenkin säilyttäen riittävä tilaajaosaaminen ja kehittämisresursointi myös soteICT:n suhteen. Kokonaiskehittämisen ja uudistamisen sekä kansallisten vaatimusten noudattamisen varmistaminen ovat kaupungin tehtäviä jatkossakin.

Alueellisen yhteistyön, yhdenmukaistamisvalmistelun sekä kriittisten järjestelmien tuen varmistamiseksi tulee arvioida Turun kaupungin asiakas- ja potilastietojärjestelmien tuki- ja pääkäyttäjätoimintojen sekä näihin järjestelmiin liittyvien hankintasopimusten siirtämistä liikkeenluovutuksella 2M-IT Oylle. Turun kaupunginvaltuuston 11.11.2019 hyväksymän sopeuttamisohjelman linjaukset (kohdat 4, 31 ja 32) tukevat tämänsuuntaista valmistelua.

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa selvityksen käynnistäminen asiakas- ja potilastietojärjestelmien tuen ja pääkäyttäjätoimintojen sekä järjestelmiin liittyvien sopimusten siirrosta liikkeenluovutuksella 2M-IT Oy:lle 25.2.2020 § 13. Yhteistyötoimikunta on merkinnyt asian tiedoksi.

Sidosyksikköaseman vahvistaminen

Hankintalakia ei lain 15 §:n mukaan sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään. Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä. Lisäksi edellytyksenä on, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa ja että yksikkö harjoittaa enintään viiden prosentin ja enintään 500 000 euron osuuden liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Sidosyksikössä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden pääomaa.

Hankintalain mukaan hankintayksiköiden katsotaan yhdessä käyttävän määräysvaltaa sidosyksikköön, jos sidosyksikön toimielimet koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista ja hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Lisäksi edellytyksenä on, että sidosyksikkö toimii määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti.

Hankintalain 15 § 5 momentissa säädetään usean hankintayksikön yhdessä käyttämän määräysvallan tarkemmista edellytyksistä. Hankintayksiköiden katsotaan yhdessä käyttävän määräysvaltaa saman pykälän 1 momentissa tarkoitettuun sidosyksikköön, jos sidosyksikön toimielimet koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista. Yksittäinen edustaja voi kuitenkin edustaa useita tai kaikkia osallistuvia hankintayksiköitä sidosyksikön hallintotoimielimessä. Yhteisen määräysvallan edellytyksenä on myös, että hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin sekä se, että sidosyksikkö toimii määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti. Yhteisen määräysvallan edellytyksiä on käsitelty muun muassa unionin tuomioistuimen ratkaisussa C-573/07, SEA. Usean hankintayksikön määräysvaltaa voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun sidosyksikkönä on kuntayhtymä tai valtion ja kuntien yhdessä omistama osakeyhtiö.

Turun kaupungin tavoitteena on vahvistaa sidosyksikköasemaansa 2M-IT:ssä hankkimalla lisää 2M-IT:n osakkeita ja nimetä jäsen yhtiön hallitukseen. 

Liite 12M-IT:n kirje Turun kaupungille, sisältäen maksuosoitus ja merkintälista

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Elo ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Jakelu

ao2M-IT Oy
tpvKonsernihallinto, lakiasiat
tpvKonsernihallinto, talous ja rahoitus


Liitteet:

Kh § 106
Liite 1:2M-IT:n kirje Turun kaupungille, sisältäen maksuosoitus ja merkintälista