Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus9809.03.20204

2349-2020 (01 01 00)

Kahden ohjaajan viran perustaminen hyvinvointitoimialan ulkomaalaistoimistoon

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että hyvinvointitoimialalle ulkomaalaistoimistoon perustetaan kaksi ohjaajan virkaa

Kh § 98

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 26.2.2020:

Hyvinvointitoimialan toimialajohtaja on esittänyt, että toimialalle ulkomaalaistoimistoon perustetaan 1.4.2020 lukien kaksi ohjaajan virkaa.

Toimialan esityksessä on kyse aiemmin määräaikaisella henkilöstöllä hoidettujen tehtävien vakinaistamisesta. Ulkomaalaistoimistossa on vuosien 2018 ja 2019 aikana työskennellyt kaksi määräaikaista ohjaajaa, jotka on jouduttu palkkaamaan turvapaikanhakijoiden suuren määrän ja asiakasmäärien erittäin voimakkaan ja nopean kasvun takia.  Toimialan esityksen mukaan henkilöstön lisäresurssitarpeen voidaan katsoa muodostuneen luonteeltaan sillä tavoin pysyväksi, että ohjaajan tilapäisten vakanssien vakinaistaminen on perusteltua.

Ohjaajan vakanssit tulee perustaa virkoina, koska ohjaajan tehtäviin kuuluu toimeentulotukihakemusten käsittely ja toimeentulotukipäätösten tekeminen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen osalta.

Ohjaajan virkojen perustaminen on huomioitu hyvinvointitoimialan henkilöstösuunnitelmassa. Koska tehtäviä on hoidettu aiemmin määräaikaisella henkilöstöllä ei virkojen perustaminen lisää hyvinvointitoimialan työvoiman käyttöä eikä henkilöstökustannuksia.

Virkojen toiminnallisen tarpeen osalta strategisella HR:llä ei ole perusteita lausua asiasta toisin toimialajohtajan esityksen kanssa.

Virkojen perustamisesta aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä hyvinvointitoimialan vuoden 2020 sekä sitä seuraavien vuosien talousarvioon. Toimialan tulee lisäksi huomioida vuodelle 2020 asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä.

Virkojen kelpoisuusvaatimus tulee strategisen HR:n näkemyksen mukaan määritellä muodossa tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen koulutus. Strategisella HR:llä ei ole muutoin huomautettavaa toimialan esitykseen.

Liite 1Lomake viran perustamisesta

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Jakelu

tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedHyvinvointitoimiala
tiedKonsernihallinto, strateginen HR


Liitteet:

Kh § 98
Liite 1:Lomake viran perustamisesta