Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus9709.03.20203

2451-2020 (01 01 00)

Ympäristölakimiehen viran perustaminen konsernihallintoon

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että konsernihallintoon perustetaan ympäristölakimiehen virka

Kh § 97

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 28.2.2020:

Kaupunkiympäristötoimialan toimialajohtaja on esittänyt, että kaupunkiympäristötoimialalle perustetaan 1.4.2020 lukien ympäristölakimiehen virka (KVTES, hinnoittelematon), jonka tehtäväkohtainen palkka on 4.473,02 €/kk ja jonka kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteellinen ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä tehtävään soveltuva työkokemus.

Esityksen mukaan toimialan palvelualueilla käsitellään erilaisia oikeudellista osaamista edellyttäviä prosesseja, joissa oikeudellinen neuvonta on olennainen osa prosessia. Oikeudellinen osaaminen prosessissa on erityisen tärkeää, jotta vältytään turhilta valituksilta oikeusasteissa. Erityisesti kaavoituksen, rakentamisen sekä ympäristöterveyden asiat ovat riitaisia ja päätöksistä valitetaan usein hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tästä syystä on päätösten pysyvyyden kannalta tärkeää, että oikeudelliset edellytykset arvioidaan jo prosessin alkuvaiheessa.

Esityksen mukaan ympäristölakimies avustaa kaavoitusarkkitehtejä kaavoituksen oikeudellisissa kysymyksissä sekä valmistelee rakentamisen poikkeamishakemukset yhteistyössä kaavoittajan kanssa. Ympäristölakimies hoitaa välittömiä asiakaspalvelutehtäviä kuntalaisten ja muiden asiakkaiden kanssa poikkeamishakemusten ja erilaisten kaavoitukseen liittyvien ongelmien käsittelyn yhteydessä. Ympäristölakimies hoitaa myös ympäristöterveyden ja ympäristönsuojelun hallintopakkoasioita, jotka edellyttävät oikeudellista osaamista. Ympäristölakimies valmistelee valituksiin annettavia lausuntoja hallintotuomioistuimille ja muille valtion viranomaisille.

Ympäristölakimiehen tehtävät liittyvät pääosin viranomaistehtäviin ja niihin sisältyy jo valmisteluvaiheessa usein julkisen vallan käyttämistä. Lisäksi ympäristölakimiehelle voidaan jatkossa delegoida tietyissä asioissa itsenäistä päätösvaltaa. Ympäristölakimies toimii jatkossa valvontalakimiehen varahenkilönä. Näistä syistä vakanssi tulee perustaa esitetyllä tavalla virkana.

Perustettavan viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi on esitetty 4.473,02 €/kk, joka vastaa ympäristölakimiehen viran (vak. nro 607107) tehtäväkohtaista palkkaa. Perustettavan viran ja em. ympäristölakimiehen viran tehtävien vaativuuden voitaneen katsoa vastaavan toisiaan. Strategisella HR:llä ei ole huomauttamista perustettavaksi esitetyn viran tehtäväkohtaisesta palkasta.

Perustettavan viran kelpoisuusvaatimukseksi on esitetty oikeustieteellinen ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä tehtävään soveltuva työkokemus. Strategisella HR:llä ei ole huomautettavaa perustettavaksi esitetyn viran kelpoisuusvaatimuksen osalta.

Viran perustamisen kustannusvaikutus on perustamisvuonna 55.000 euroa ja vuositasolla 72.500 euroa.

Johtaja Tuomas Heikkinen 28.2.2020:

Ympäristölakimiehen virka on tarkoituksenmukaista perustaa toimialan esityksestä poiketen konsernihallinnon lakiasioihin. Perusteena edellä mainitulle on käynnissä oleva yhteisten hallintopalveluiden uudistus. Ympäristölakimiehen viran työpanos on mahdollista suunnata kaupunkiympäristötoimialalle.

Liite 1Esitys viran perustamisesta

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että Turun kaupunkiin, ensimmäisenä sijoituspaikkana konsernihallinto, perustetaan 1.4.2020 lukien ympäristölakimiehen virka (KVTES, hinnoittelematon), jonka tehtäväkohtainen palkka on 4.473,02 €/kk ja jonka kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteellinen ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä tehtävään soveltuva työkokemus ja, että perustettava virka saadaan täyttää julkisella haulla ilman erillistä täyttölupaa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Laivorannan ehdotus asian hylkäämisestä raukesi kannattamattomana.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Jakelu

tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedKonsernihallinto, lakiasiat
tiedKonsernihallinto, strateginen HR


Liitteet:

Kh § 97
Liite 1:Esitys viran perustamisesta