Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus9909.03.20205

1726-2020 (01 01 00)

Kahden asumispalvelukoordinaattorin viran perustaminen hyvinvointitoimialalle

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että hyvinvointitoimialalle vammaispalveluihin ja vanhuspalvelujen sosiaalityön yksikköön perustetaan asumispalvelukoordinaattorin virat

Kh § 99

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 17.2.2020:

Hyvinvointitoimialan toimialajohtaja on esittänyt, että toimialalle vammaispalveluihin perustetaan 1.4.2020 lukien kaksi asumispalvelukoordinaattorin virkaa. Toinen viroista tulee sijoittumaan vammaispalvelulain mukaiset palvelut -yksikköön ja toinen vanhuspalveluiden sosiaalityön -yksikköön.

Asumispalvelukoordinaattorit tarvitaan lisäresurssiksi yksityisten palveluntuottajien valvontaan ja sopimusten seurantaan.  

Vammaispalveluissa on kilpailutusten myötä uusia yksityisten palveluntuottajien asumispalveluyksiköitä perustettu Turkuun ja Turun seudulle useita, niin että pelkästään Turussa sijaitsee tällä hetkellä 23 vammaisten henkilöiden asumispalveluyksikköä. Turun ympäristökunnissa toimii 10 yksikköä, joissa asuu useita turkulaisia asiakkaita.

Tällä hetkellä valvontaa ovat tehneet vammaispalvelujohtaja ja johtava sosiaalityöntekijä muiden töidensä ohella.

Vammaispalveluissa asumispalvelukoordinaattorin tehtäviin kuuluu mm. omien ja ostopalveluna hankittavien asumispalvelujen kehittäminen sekä jo palveluissa olevien asiakkaiden palvelutarpeiden päivittäminen sekä tarvittavien vammaispalvelulain mukaisten palvelupäätösten tekeminen.

Asumispalvelukoordinaattori toimii yksityisten tehostettujen palveluasumisyksiköiden valvontaa hoitavana viranomaisena, tehtävän hoitaminen edellyttää esitetyllä tavalla virkasuhdetta.

Vanhuspalveluiden sosiaalityö yksikköön tarvitaan asumispalvelukoordinaattori valvomaan vanhuspalveluiden yksityisiä tehostetun palveluasumisen yksiköitä. Tällaisia yksiköitä on Varsinais-Suomen puitesopimuksen piirissä tällä hetkellä 42 kpl. Valvontaan kuuluu yksiköihin tehtävät tarkastus- ja valvontakäynnit. Lisäksi asumispalvelukoordinaattori tekee omaisyhteistyötä, perehtyy asiakas- ja omaispalautteisiin, osallistuu sopimusvalvontaan, laatii lausuntoja eri viranomaisille kuten aluehallintovirastolle, vastaa reklamaatioihin sekä tekee yhteistyötä aluehallintoviraston ja muiden kuntien kanssa.

Tällä hetkellä yksityisten vanhuspalveluiden valvontaan osallistuva resurssi on esityksen mukaan riittämätön vastaamaan koko ajan kasvavaan lakisääteiseen valvonnan tarpeeseen. Valvontaan on osallistunut kokoaikaisesti sairaanhoitajan toimessa oleva työntekijä sekä muiden töidensä ohella vanhuspalveluiden suunnittelijan toimessa ja johtavan sosiaalityöntekijän virassa olevat työntekijät. Valvontatyö vaatii kuitenkin johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi muita virkavastuulla toimivia työntekijöitä. 

Perustettavaksi esitetyt asumispalvelukoordinaattorin virat sisältyvät hyvinvointitoimialan vuodelle 2020 laadittuun henkilöstösuunnitelmaan. Koska kyse on uusista viroista ja lisäresurssista, lisää virkojen perustaminen hyvinvointitoimialan työvoiman käyttöä vuositasolla kahdella henkilötyövuodella. Virkojen perustamisesta aiheutuva kustannusvaikutus on vuositasolla yhteensä n. 96400 €/vuosi.

Virkojen toiminnallisen tarpeen osalta strategisella HR:llä ei ole perusteita lausua asiasta toisin toimialajohtajan esityksen kanssa.

Virkojen perustamisesta aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä hyvinvointitoimialan vuoden 2020 sekä sitä seuraavien vuosien talousarvioon. Toimialan tulee lisäksi huomioida vuodelle 2020 asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä.

Asumispalvelukoordinaattorin virkojen tehtäväkohtaisesi palkaksi tulee määritellä 2951,30 €/kk, mikä vastaa hyvinvointitoimialalla vastaavan vaativuustason tehtävässä työskentelevän asumispalvelukoordinaattorin palkkaa. Strategisella HR:llä ei ole muutoin huomautettavaa toimialan esitykseen.

Liite 1Lomake viran perustamisesta asumispalvelukoordinaattori, vammaispalvelut

Liite 2Lomake viran perustamisesta asumispalvelukoordinaattori, vanhuspalvelut

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että Turun kaupunkiin, ensimmäisenä sijoituspaikkana hyvinvointitoimiala, perustetaan 1.4.2020 lukien kaksi (2) asumispalvelukoordinaattorin virkaa (KVTES/hinnoittelematon), joiden tehtäväkohtainen palkka on 2.951,30 €/kk ja joiden kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja, että perustettavat virat saadaan täyttää ilman erillistä lupamenettelyä julkisella haulla.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Jakelu

tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedHyvinvointitoimiala
tiedKonsernihallinto, strateginen HR


Liitteet:

Kh § 99
Liite 1:Lomake viran perustamisesta asumispalvelukoordinaattori, vammaispalvelut
Liite 2:Lomake viran perustamisesta asumispalvelukoordinaattori, vanhuspalvelut