Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus11509.03.202018

8528-2019 (00 01 00, 00 01 02)

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kaupunkitasoinen raportointi VLR (Kv)

Tiivistelmä:

Vapaaehtoinen arviointimenetelmä YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta eli VLR-Voluntary Local Review, perustuu valtioille kehitettyyn VNR-Voluntary National Review-menettelyyn. Turun kaupunki tavoittelee VLR-raportin julkaisua heinäkuussa 2020.

Kh § 115

Kehittämispäällikkö Björn Grönholm, erityisasiantuntija Anna Bertoft, viestintäkoordinaattori Jutta Mäkinen 3.3.2020:

Syyskuussa 2015 YK:n jäsenmaat sopivat New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa yhteisistä tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 asti. Tämä globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma – Agenda 2030 – on kattavuudeltaan ennennäkemätön: sen tavoitteet ovat laaja-alaisia, kunnianhimoisia ja koskevat maailman kaikkia maita. Valtiot raportoivat VNR – Voluntary National Review –menettelyn mukaisesti tavoitteiden etenemisestä.

Kaupunkien rooli kestävän kehityksen tavoitteiden paikallisina edistäjinä ja maailmanlaajuisina vaikuttajina on kiistaton. Kaupungit vaikuttavat toimillaan merkittävästi mm. ilmastonmuutoksen etenemiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä sosiaalisesti kestävien kaupunkien rakentamiseen.  Vuonna 2018 New Yorkin kaupunki teki aloitteen raportoimalla vapaaehtoisesti tavoitteiden etenemisestä paikallisella tasolla ja haastoi muut kaupungit osallistumaan niin sanottuun VLR – Voluntary Local Review -menettelyyn.

Maailmanlaajuisesti kaupunkitasoisen VLR-raportin on vuoteen 2019 mennessä julkaissut 12 kaupunkia. Suomesta raportoinnin on toteuttanut Helsinki vuonna 2019.

Heinäkuussa 2019 (Kjp 5.7.2019 § 132) tehdyn päätöksen mukaisesti Turun kaupungissa on valmisteltu VLR-menettelyn mukaista, kaupunkitasoista kestävän kehityksen toimeenpanon raportointia. Valmistelun tavoitteena on raportin julkaisu heinäkuussa 2020 samassa yhteydessä Suomen valtion raportin julkaisun kanssa.

VLR-raportissa kuvataan Turun kaupungin erityiset painopisteet, mutta Turun kaupungin toimintaa tarkastellaan raportissa myös kaikkien 17 kestävän kehityksen tavoitteiden sekä soveltuvien alatavoitteiden osalta. Ensimmäisellä raportointikerralla tarkastellaan erityisesti kaupunkistrategiaa ja sitä toteuttavia kärkihankkeita sekä kaupungin viiden toimialan ja valittujen konserniyhteisöjen keskeisiä toimenpiteitä.

Raportointiprosessi edellyttää monialaista yhteistyötä kaupunkikonsernin eri toimijoiden kesken. Tarkoitus ei ole rakentaa päällekkäistä raportointimenettelyä aiempien lisäksi, vaan koota nykyiset raportoinnit yhteen prosessiin. 

Yhtenä tavoitteena on selvittää yleisesti kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen taso kaupungissa ja erityisesti paikantaa ne alueet, joissa Turulla on parannettavaa.

Toisena tavoitteena on edesauttaa kestävän kehityksen tunnettavuutta ja kestävän kehityksen työn omistajuutta kaupunkiorganisaatiossa.  

Prosessi itsessään vahvistaa sisäistä ja poikkihallinnollista tiedonkulkua ja yhteistyötä sekä tuo selkeyttä yhteisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Prosessi tuottaa VLR-raportin lisäksi myös selkeän viestinnällisen kokonaisuuden kestävän kehityksen työstä kaupungissa myös kuntalaisten ja muiden sidosryhmien suuntaan.

Turun VLR-raportti 2020 on toteutettu osallistavana prosessina, johon ovat vaikuttaneet tarkasteltujen hankkeiden, yhteisöjen ja toimialojen johto ja asiantuntijat.

Oheismateriaali 1Kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen Turun kaupungissa -VLR-raportin 2020 valmisteluprosessi

Oheismateriaali 2Suomen YK-liiton kestävän kehityksen tavoitekortit (su)

Oheismateriaali 3Agenda 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet (su+ru)

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee VLR-raportin valmisteluprosessin tiedoksi ja päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto