Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus10009.03.20206

1368-2020 (01 01 00)

Mielenterveys- ja päihdepalveluyksikön johtajan ja psykiatrian erikoislääkärin virkojen sekä palveluesimiehen toimen perustaminen hyvinvointitoimialle

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että hyvinvointitoimialalle perustetaan mielenterveys- ja päihdepalveluyksikön johtajan ja psykiatrian erikoislääkärin virat sekä palveluesimiehen toimi

Kh § 100

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 17.2.2020:

Hyvinvointitoimialan toimialajohtaja on esittänyt, että toimialalle perustetaan mielenterveys- ja päihdepalveluyksikön johtajan ja psykiatrian erikoislääkärin virat sekä palveluesimiehen toimi.

Perustamisesitys liittyy sosiaali- ja terveyslautakunnan 8.1.2020 § 6 käsittelyssä olleeseen aikuisten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksikön perustamisen kehittämisprojektipäätökseen. Em. projektin on asettanut toimialajohtaja Riitta Liuksa päätöksellään 23.12.2019 § 76. Projekti on osa Turun kaupungin sopeuttamisohjelmaa.

Perustettavilla vakansseilla on tarkoitus käynnistää aikuisten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksikön toiminta. Yksikössä tulee työskentelemään nykyinen mielenterveys- ja päihdetiimi (7 htv), lääkäreitä (5htv) ja muita terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä (15-20 htv). Uuden yksikön koko henkilöstötarve tullaan kuvaamaan tarkemmin osana projektisuunnitelmaa kevään 2020 aikana, ja toiminnan käynnistämistä tavoitellaan alkamaan 1.9.2020.

Nyt perustettavaksi esitetyt virat ja toimi tarvitaan, jotta käynnistysprojektin avainhenkilöiden rekrytointi saadaan käynnistettyä. Yksikön toiminnan pilotointi on tarkoitus aloittaa jo keväällä 2020.

Mielenterveys- ja päihdepalveluyksikön johtaja vastaa projektin kokonaistoteutuksesta, toimii perustettavan yksikön johtajana ja vastaa perustettavan yksikön operatiivisesta toiminnasta ja toimii vastuupsykiatrin, yleislääkäreiden sekä tiimiesimiehen lähiesimiehenä.

Psykiatrian erikoislääkäri toimii yksikön lääketieteellisenä johtajana ja vastaa yksikön lääketieteellisestä toiminnasta ja kehityksestä.

Palveluesimies toimii terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisten lähiesimiehenä ja osallistuu prosessihallinnan jatkuvaan kehittämiseen.

Turun kaupungin talouden sopeuttamisohjelmassa on toimenpiteelle ”matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden vahvistaminen ja avopalveluiden vahvempi integraatio” asetettu 1,5 miljoonan euron säästötavoite erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksikön perustamisella tavoitellaan osaa tästä asetetusta säästötavoitteesta. Kustannussäästöjä tavoitellaan erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksesta 1 000 000€ - 1 800 000€/vuosi, sairaanhoitopiirin konsultoitavien psykiatristen sairaanhoitajien ostopalveluista 300 000€/vuosi ja aikuisten polikliinisten päihdepalveluiden ostopalveluista 600 000€/vuosi.

Perustettavaksi esitetyt virat ja toimi sisältyvät hyvinvointitoimialan vuodelle 2020 laadittuun henkilöstösuunnitelmaan.  Virkojen ja toimen toiminnallisen tarpeen osalta strategisella HR:llä ei ole perusteita lausua asiasta toisin toimialajohtajan esityksen kanssa.

Koska johtajan ja psykiatrian erikoislääkärin virkojen sekä palveluesimiehen toimen perustaminen muodostavat kokonaisuuden on tarkoituksenmukaista, että kaupunginhallitus päättää virkojen perustamisen lisäksi palveluesimiehen toimen perustamisesta.

Virkojen perustamisesta aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä hyvinvointitoimialan vuoden 2020 sekä sitä seuraavien vuosien talousarvioon. Toimialan tulee lisäksi huomioida vuodelle 2020 asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä.

Strategisella HR:llä ei ole muutoin huomautettavaa toimialan esitykseen.

Liite 1Lomakkeet virkojen perustamisesta

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että Turun kaupunkiin, ensimmäisenä sijoituspaikkana hyvinvointitoimiala, perustetaan 1.4.2020 lukien

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että perustettavat virat/toimi saadaan täyttää ilman erillistä lupamenettelyä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Jakelu

tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedHyvinvointitoimiala
tiedKonsernihallinto, strateginen HR


Liitteet:

Kh § 100
Liite 1:Lomakkeet virkojen perustamisesta