Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus10309.03.20202

11413-2018 (00 01 00, 01 01 00, 02 05 05)

Turun Työterveystaloa koskevan liikkeen luovutuksen selvityksen käynnistäminen

Tiivistelmä:

Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ovat neuvotelleet työterveyshuollon toimintojen yhdistämisestä. Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että se päättää käynnistää selvityksen Turun Työterveyshuollon toimintojen liikkeenluovutuksesta Länsirannikon Työterveys Oy:lle ja että kaupunginhallitus päättää esittää VSSHP:lle valmistelun käynnistämistä.

Kh § 103

Johtaja Tuomas Heikkinen, johtava kaupunginlakimies Laura Klami ja henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen 5.3.2020:

Asian tausta ja aikaisemmat päätökset

Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Työterveyshuolto tulee järjestää ja toteuttaa siinä laajuudessa kuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää.

Turun Työterveystalo on aloittanut toimintansa itsenäisenä taseyksikkönä 1.1.2013 työterveyshuollon palvelujen järjestämiseksi. Yksikkö on toiminut kaupunginhallituksen alaisuudessa aiemman peruspalvelulautakunnan alaisen työterveyshuollon nettoyksikön sijaan. Palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa kaupunginhallituksen päättämiä palveluja kaupunkikonsernille ja ulkoisille asiakkaille.

Toiminnalliset perusteet selvityksen käynnistämiselle

- yksiköiden koko

- kehittäminen

- alueellisiin tarpeisiin vastaaminen

- henkilöstön saatavuus

- erikoislääkärikoulutus

- erikoisalan tutkimus

Selvityksen tekeminen Turun Työterveystalon mahdollisesta liikkeenluovutuksesta

Turun Työterveystalo on täyttänyt lainsäädännön Turun kaupungille asettamat velvoitteet työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä alueellaan oleville työpaikoille. Konsernihallinnossa palvelukeskuksen valvontavastuullinen viranhaltija on henkilöstöjohtaja.

Työterveystalon henkilöstömäärä on tällä hetkellä henkilötyövuosina 64, vakansseja on 71. Turun Työterveystalon työterveyspalveluiden henkilöasiakkaita noin 15182 hlöä, joista kaupungin osuus on noin 11251 hlöä.

Työterveyshuollon lakisääteiset palvelut sisältävät työterveysyhteistyön, työkyvyn arvioinnin ja tukemisen, työpaikkaselvitykset, työterveystarkastukset, neuvonnan ja ohjauksen, ryhmätoiminnan sekä ensiapuvalmiuden arvioinnin ja tukemisen. Ei-lakisääteiset sairaanhoidon palvelut voivat sisältää yleislääkäritasoisen sairaanhoidon (työterveyslääkärin ja -hoitajan vastaanotto, tavanomaiset tutkimukset) lisäksi tarvittaessa työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin palvelut sekä erikoislääkärikonsultaatioita ja joitakin erikoistutkimuksia.

Neuvottelussa on tarkoitus sopia liikkeenluovutuksen ehdoista, mukaan lukien yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen otettavista muutoksista sekä periaatteet Länsirannikon Työterveys Oy:n omistuksen määräytymiselle.

Tarkoituksena valmistelussa on varmistaa työterveyshuollon palveluiden laadun edellyttämä koko sekä tuotettavien tukipalveluiden laatu ja saatavuus. Perusteena selvityksen käynnistämiselle on yhteistyöllä saatavien kehittämisresurssien ja hallinnollisen synergian kautta saatava hyöty. Lisäksi saamme lisää resursseja muun muassa työterveyshuollon jatkokoulutuksen laadukkaaseen toteuttamiseen alueella ja pystymme vastaamaan työterveyshuollon rekrytointihaasteisiin.

Päätöksenteko ja toimenpiteet

Kaupungin hallintosäännön 33 §:n mukaisesti kaupunginhallitus ratkaisee muun ohella asiat, jotka koskevat kaupungin liiketoiminnan luovuttamista kolmannelle.

Asioita on käsiteltävä työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa, työterveyshuoltolaissa ja muualla laissa säädetyllä tavalla.

Asian tuomiseksi uudelleen päätöksentekoon tulee valmistella esitys, johon sisältyy

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusTurun kaupunginhallitus päättää käynnistää selvityksen Turun Työterveyshuollon toimintojen liikkeenluovutuksesta Länsirannikon Työterveys Oy:lle ja päättää esittää VSSHP:lle valmistelun käynnistämistä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Elo ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Jakelu

aoLänsirannikon Työterveys Oy
esiVarsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
tpvKonsernihallinto, lakiasiat
aoTurun Työterveystalo