Kaupunginhallitus 19.09.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
346 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
347 § Pöytäkirjan tarkastus
348 § Iltakouluasiat
349 § Turun kaupungin lausunto Turun hallinto-oikeudelle kauppatorin maanvuokrasopimuksesta
350 § Turun hallinto-oikeuden päätös kauppatorin yleisten alueiden suunnitelmia koskevaan valitukseen
351 § Turun kaupungin lausunto Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle jätetaksan perusteiden yhtenäistämisestä
352 § Turun kaupungin lausunto Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle jätehuoltopoliittisen ohjelman luonnoksesta
353 § Vuoden 2016 toinen osavuosikatsaus
354 § Katedralskolanin liikuntasalin tarveselvityksen hyväksyminen
355 § Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen hyväksyminen
356 § Lausunto hallituksen esitysluonnokseen laeiksi yleisistä kirjastoista ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 § muuttamisesta
357 § Varsinais-Suomen liiton lausuntopyyntö talousarviosta 2017 ja taloussuunnitelmaluonnoksesta 2017-2019
358 § Turun kaupungin kannanotto koskien Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vuoden 2017 talousarvion valmistelun muuttamista
359 § Laskutusesimiehen viran perustaminen hyvinvointitoimialalle
360 § Sivistystoimialan aluepäällikön viran (vak.nro 360504) lakkauttaminen
361 § Vapaa-aikatoimialan osastopäällikön virkojen (vak.nrot 364500 ja 404102) nimikkeen ja kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen 1.10.2016 lukien
362 § Korjausneuvojan viran (vak.nro 608177) perustaminen Kiinteistöliikelaitoksen Kiinteän omaisuuden kehittäminen -tulosyksikköön
364 § Turun Seudun Vesi Oy:n lainatakaus - Saramäki-Parolanpuisto -putkilinja (Kv)
365 § Uuden jäsenen valitseminen tarkastuslautakuntaan (Kv)
366 § Eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä (Kv)
367 § Eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä (Kv)
368 § Uuden varajäsenen valitseminen kiinteistöliikelaitoksen johtokuntaan (Kv)
369 § Uuden varajäsenen valitseminen kunnan keskusvaalilautakuntaan (Kv)
370 § Eräiden aloitteiden merkitseminen käsitellyiksi (Kv)
371 § Tilintarkastajan raportti Turun kaupungin tilinpäätöksen 2014 ja 2015 tilintarkastuksesta
372 § Turun keskustan kehittämisen kärkihankkeen visiotyöryhmän asettaminen
373 § Uuden jäsenen valitseminen vanhusneuvostoon
374 § Logomo -konsernin pitkäaikaisen rahoituksen järjestäminen
375 § Kaupunginvaltuuston kokoukset ja seminaarit kevätkaudella 2017 (Kv)
376 § Kaupunginhallituksen kokoukset ja seminaarit kevätkaudella 2017
377 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnasta julkisuudesta 24 §:n 1 momentin kohta 19
378 § Kaupunginhallituksen jäsen Raija Eevan kirjallinen selvityspyyntö toimeentulotukinormin vastaavuudesta todellisiin asumiskustannuksiin ja asumismahdollisuuksiin

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon