Kaupunginhallitus 11.03.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupungintalo, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
122 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
123 § Pöytäkirjan tarkastus
124 § Vuoden 2013 talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden uusjako hallintokunnissa
125 § Sivistystoimialan strategisten palvelusopimusten hyväksyminen (St)
126 § Vapaa-aikatoimialan strategisten palvelusopimusten hyväksyminen (Vt)
127 § Hyvinvointitoimialan strategisen palvelusopimuksen hyväksyminen (Ht)
128 § Kaupunginhallituksen ja Turun Kiinteistöliikelaitoksen sisäinen palvelumaksusopimus vuodelle 2013 (Kt)
129 § Investointisuunnitelmat vuoden 2013 korvaus- ja ylläpitoinvestointien sekä uus- ja laajennusinvestointien investointirahoilla toteutettavista rakentamiskohteista sekä uus- ja laajennusinvestointien pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen - investointien tarkistaminen (Kt)
130 § Kaupunginvaltuuston 3.12.2012 hyväksymään talousarvioon liittyvien kirjausten täytäntöönpano
131 § Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (St)
132 § Turun kaupungin lausunto maa- ja metsätalousministeriölle ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta (Yt)
134 § Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa
136 § Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle asemakaavan hyväksymistä koskevassa asiassa Eerikinkatu 31 (Yt)
137 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: JulkL 24 §:n 1 momentin 23, 25 ja 32 kohdat ja VeroJulkL § 12
139 § Turun kaupungin strategiahierarkia ja strategiaprosessi 2013 +

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon