Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 17.06.2021 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 elektroniskt sammanträde/ Olofsvägen 2, våning 3, rum 317

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
45 § Mötets laglighet och beslutförhet
46 § Justering av protokollet
47 § Anmälningsärenden
48 § Ändringar i grunderna för läroplanen som gäller utbildningsanordnarens handledningsplan och elevhandledning
49 § Läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning
50 § Ändring av läroplanen som berör vissa lärokurser i religion inom svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo stad
51 § Rapport över ekonomin

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen