Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning5017.06.20216

5956-2021 (12 00 01)

Ändring av läroplanen som berör vissa lärokurser i religion inom svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo stad

Sammandrag: -

Ssnfu § 50

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 10.6.2021:

 

Svenska sektionen har enligt instruktionen för bildningssektorn till uppgift att godkänna den lokala och den enhetsvisa läroplanen för de svenskspråkiga skolornas del.

 

Utbildningsstyrelsen har den 14.12.2020 (OPH-4397-2020) beslutat om ändringar i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 som berör vissa lärokurser i religion. En utbildningsanordnare får inte låta bli att följa den här föreskriften eller avvika från den.

 

Slutet av underkapitlen 13.4.6, 14.4.6 och 15.4.10 i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 kompletteras för årskurserna 1–2, 3–6 och 7–9 med följande lärokurser i religion: adventistisk religion, bahá’í-religion, buddhistisk religion, pingströrelsens religion och Krishna-religion.

 

Svenska sektionen godkände 21.5.2021 § 40 ändringarna i underkapitlet 15.4.10 för åk 7–9 inom svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo stad. Ändringarna för åk 1–2 och åk 3–6 finns i bilagorna 1 och 2. Ändringarna träder i kraft från och med 1.8.2021.

 

Bilaga 1               Läroplanen för grundläggande utbildning i Åbo kapitel 13, underkapitel 13.4.6 Religion

Bilaga 2               Läroplanen för grundläggande utbildning i Åbo kapitel 14, underkapitel 14.4.6 Religion

 

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning godkänner de föreslagna ändringarna i läroplanen för åk 1-2 och åk 3-6.

 

 

BeslutFörslaget godkändes.

Sändlista

förkKurtén Elise
förkLindfors Johanna
förkWulff Nicke


Bilagor:

Ssnfu § 50
Bilaga 1:Läroplanen för grundläggande utbildning i Åbo kapi-tel 13, underkapitel 13.4.6 Religion
Bilaga 2:Läroplanen för grundläggande utbildning i Åbo kapi-tel 14, underkapitel 14.4.6 Religion