Keskusvaalilautakunta 18.01.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 24.01.2023

Kokousaika ja -paikka: 16:00-17:11 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Eduskuntavaalien henkilöstön palkat, palkkiot ja rekrytoinnit
4 § Tilojen vuokraaminen Varsinais-Suomen vaalipiirilautakunnalle
5 § Turun kaupungin vuoden 2022 tarkennettu talousennuste
6 § Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaa koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano lautakunnissa
7 § Turun kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen laadintaohjeet
8 § Toiminnan ja talouden vuosiraportin 1.1.-31.12.2022 tietojen kerääminen
9 § Vuoden 2023 toimintasuunnitelman täytäntöönpanon ja toimintasuunnitelmaa koskevien määräysten hyväksyminen
10 § Tietohallintostrategia 2022-2025
11 § Turun kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 2022-2025
12 § Liikunnan avustusjärjestelmän ja kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelumallin uudistaminen
13 § Hallintosäännön muutokset 1.1.2023 alkaen
14 § Kaupunginvaltuuston kokoukset ja seminaarit kevätkaudella 2023
15 § Kaupunginhallituksen kokousaikataulu kevätkaudella 2023
16 § Vuoden 2023 eduskuntavaalit: Äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen
17 § Muut ajankohtaiset vaalivalmistelut
18 § Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätös esteettömyyttä koskevaan hakemukseen / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon