Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus52819.12.20229
Keskusvaalilautakunta1018.01.202310

14803-2022 (00 01 02)

Tietohallintostrategia 2022-2025

Tiivistelmä: -

Kh § 528

Strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila 14.12.2022:

Turku siirtyi tällä valtuustokaudella pormestarimalliin. Samalla kaupungin ohjausmallia päivitettiin. Kaupungin pitkän aikavälin tavoitteet määritellään kaupunkistrategiassa ja strategian toimeenpanoa ohjaavat valtuustokausittain sovittava pormestariohjelma sekä kaupungin ohjausasiakirjat. Kaupunkistrategia, Turku 2030-luvulla, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.2.2022.

Tietohallintostrategia on yksi kaupungin ohjausasiakirjoista. Strategia linjaa, miten tietohallinto tukee kaupunkia toimintaympäristön muutoksissa tiedonhallinnan, IT-palvelujen ja digitalisoinnin näkökulmasta. Kaupunginhallitus hyväksyi 24.4.2017 edellisen tietohallintostrategian vuosille 2017-2021.

Uudistetun strategian visiona on IT tiedonhallinnan ja digitaalisuuden mahdollistajana. Strategiassa tarkastellaan palvelujen digitalisoinnin vauhdittamisen toimenpiteitä ja tiedon hyödyntämisen mahdollistamista johtamisessa ja päätöksenteossa. Strategiassa on myös tarkasteltu, miten varmistetaan, että tietotekniset palvelut tukevat mahdollisimman hyvin kaupungin toiminnan tuottavuuden kasvua ja mitä IT-palvelujen toiminnan tehostaminen edellyttää.

Strategian toimintaa ohjaavia linjauksia on kahdeksan. Ne ovat

1.​​​​ Mahdollistamme toiminnan muutoskyvyn

2.​​​​ Nostamme tiedonhallinnon keskeiseksi tavoitteeksi

3.​​​​ Kasvatamme kykyämme toteuttaa tiedon uudelleenkäytettävyyttä

4.​​​​ Varmistamme kyberturvallisuuden

5.​​​​ Varmistamme riittävän osaamisen

6.​​​​ Johdamme kaupungin sovellussalkkua suunnitelmallisesti

7.​​​​ Varmistamme, että asiakkaiden tarpeisiin vastataan kustannustehokkaasti

8.​​​​ Mahdollistamme prosessien automatisoinnin

Jokaisella linjaukselle on määritelty tavoitteet ja mittarit.

Strategian toimeenpano vaatii tiivistä yhteistyötä kaupungin toiminnan eri vastuualueiden kanssa. Tehokkaan tietohallinnon toteuttamiseksi tietohallintostrategiassa on määritelty vastuunjaon periaatteet tietohallinnon ja kaupungin palvelutoiminnasta vastaavan välillä. Tietohallinto vastaa teknologia- ja sovelluskehittämisestä, tiedonhallinnan kehittämisestä kokonaisarkkitehtuuriin perustuen, IT-palvelun jatkuvuussuunnittelusta ja tietoturva- ja tietosuojaperiaatteiden määrittelystä ja seurannasta. Kaupungin palvelutoiminta vastaa toiminnan prosesseista ja prosesseissa tarvittavista tiedoista.

Tavoitteiden toimeenpanoa, toteutumisen arviointia ja seurantaa tehdään vuosittain toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan yhteydessä. Tietohallintostrategian toimeenpanosta vastaa tietohallintojohtaja.

Liite 1​Turun kaupungin tietohallintostrategia 2022-2025

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Turun kaupungin tietohallintostrategia 2022-2025:n

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kevaalk § 10

Kaupunginlakimies Annika Nieminen 13.1.2023:

Oheismateriaali 1Turun kaupungin tietohallintostrategia 2022-2025

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli kaupunginlakimies Annika Nieminen.​


Liitteet:

Kh § 528
Liite 1:Turun kaupungin tietohallintostrategia 2022-2025