Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus50205.12.20223
Kaupunginvaltuusto25212.12.20228
Keskusvaalilautakunta1118.01.202311

5554-2022 (05.11, 00 01 05)

Turun kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 2022-2025

Tiivistelmä: -

Kh § 502

Vs. järjestämisjohtaja Minna Sartes ja palvelujohtaja Mika Helva 28.11.2022:

Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) edellyttää, että Turun on laadittava kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kaupunginvaltuustossa kerran valtuustokaudessa. Yhdessä muun kuntien palveluita ohjaavan lainsäädännön kanssa laki kotoutumisen edistämisestä määrittelee kotoutujalle tuotettavat palvelut. Voimassa oleva kotouttamisohjelma on kotoutumislain mukaan myös edellytys sille, että Turku on oikeutettu valtion maksamiin korvauksiin kansainvälistä turvaa hakeneiden kotoutumispalveluiden järjestämisestä.

Turun väestö kasvu pohjautuu kokonaan muunkieliseen väestöön. Kotouttamisohjelmassa määritellään heidän kotoutumisen edistämiseksi tehtävät toimenpiteet. Kotouttamisohjelman on tarkoitus luotsata kaupunki vuosina 2022-2025 tapahtuvien kotoutumisen suuren mullistusten läpi. Kotouttamisohjelman aikana hyvinvointialueet aloittavat, Ukrainasta sotaa paenneet tilapäisellä suojelulla olevat tulevat kuntakokeilun pariin ja saavat oikeuden hakea kotikuntaa ja yhdessä työllisyyspalvelu-uudistuksen kanssa koko kotoutumislaki uudistuu kotoutumisen nopeuttamiseksi ja kokonaisvastuun siirtämiseksi kunnille.

Turun uudessa kotouttamisohjelmassa haluttiin antaa ääni Turun muunkieliselle väestölle tehtyjen kyselyjen kautta toteuttaen ihmiskeskeistä johtamista. Keskeisenä tavoitteena on ollut tehdä mahdollisimman ihmislähtöinen ja tutkittuun tietoon perustuva ohjelma, jonka keskiössä on kotoutujan omat tarpeet enemmän kuin Turun kaupungin nykyinen palvelutarjonta. Tämä on edellyttänyt suoraa, ajankohtaisen tiedon keruuta maahanmuuttajilta vuoden 2022 aikana. Kotoutujan tarpeita on kartoitettu hyvinvointitutkimuksella, jonka kohderyhmänä olivat Turussa pysyvästi asuvat muunkieliset maahanmuuttajat. Toinen kotouttamisohjelman linjauksiin vaikuttanut tietolähde on asettautumispalvelututkimus, joka suunnattiin sekä yrityksille että niiden kansainvälisille työntekijöille. Asiantuntemusta ihmislähtöisyyden vahvistamiseen ovat tarjonneet Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kansainväliset palvelumuotoiluopiskelijat, jotka ovat hyödyntäneet työssään kansallista tekoälyohjelmaa ja kattavaa asiantuntijaverkostoa.

Turun kotouttamisohjelmassa kuvataan nykyiset palvelut ja nostetaan esiin tulossa olevat muutokset. Ohjelman tavoitteet rakennettiin ilmiöpohjaisesti Stiglitzin hyvinvointimallin mukaisesti kahdeksan eri hyvinvoinnin osatekijän mukaisesti: 1.Terveys, 2. Aineellinen hyvinvointi, 3. Osaaminen, 4. Työnteko ja työelämä, 5. Elinympäristö, 6. Sosiaalinen hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet, 7. Turvallisuus ja 8. Ääniyhteiskunnassa ja ympäristö.

Tavoitteissa korostuvat erityisesti kotoutumisen painopisteet: suomen tai ruotsin kielen oppiminen, muu koulutus ja työllistyminen, suomenkielisten ystävien saaminen ja turvallisuus.

Kotouttamisohjelman ja kehittämistoimien vaikuttavuuden seuranta on kytketty osaksi kaupungin strategian ja talouden seurannan vuosikelloa ja se toteutetaan kaupungin muun ohjelmatyön seurannan rinnalla ja aikataulussa. Kotouttamisohjelman toteutumista seurataan kehittämiskokonaisuuksittain vuosittaisen toimintaraportin sekä tavoitteiden toteutumista kuvaavien mittareiden avulla. Kotouttamisohjelmaa päivitetään tarvittaessa seurannan yhteydessä.

Nyt hyväksyttävällä kotouttamisohjelmalla turvataan valtion rahoitus ja ohjelma toimii pohjana osallistamistyölle, joka ehdotetaan tehtäväksi kevään 2023 aikana. Osallistamistyöhön otetaan laajasti mukaan Turun kaupungin palvelukokonaisuudet ja päätöksenteko-organisaatio, vaikuttajaryhmät, järjestö- ja yhdistystoimijat, kuntalaiset ja yhdyspinnat hyvinvointialueelle sekä TE-uudistukseen.

Liite 1Turun kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 2022–2025

Oheismateriaali 1​Ohjelman tavoitteet

Oheismateriaali 2​Turun väestö kieliryhmittäin

Oheismateriaali 3​Virtakaaviot​

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 252

Liite 1Turun kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 2022–2025

Oheismateriaali 1​Ohjelman tavoitteet

Oheismateriaali 2​Turun väestö kieliryhmittäin

Oheismateriaali 3​Virtakaaviot​

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kevaalk § 11

Kaupunginlakimies Annika Nieminen 13.1.2023:

Oheismateriaali 1Ohjelman tavoitteet

Oheismateriaali 2​Turun väestö kieliryhmittäin

Oheismateriaali 3​Virtakaaviot​

Oheismateriaali 4Turun kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 2022–2025

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli kaupunginlakimies Annika Nieminen.​


Liitteet:

Kh § 502
Liite 1:Turun kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 2022-2025

Kv § 252
Liite 1:Turun kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 2022-2025 / Åbo stads program för integrationsfrämjande 2022-2025