Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus52319.12.20224
Keskusvaalilautakunta918.01.20239

6892-2022 (02 02 00)

Vuoden 2023 toimintasuunnitelman täytäntöönpanon ja toimintasuunnitelmaa koskevien määräysten hyväksyminen

Tiivistelmä: -

Kh § 523

Talousjohtaja Valtteri Mikkola 13.12.2022:

Kaupunginvaltuusto on 14.11.2022 vahvistanut vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kaupungin strategiset päämäärät ja linjaukset jalkautetaan käytännön tekemiseksi toimintasuunnitelman ja palvelusuunnitelmien kautta. Pormestariohjelma ohjaa vahvasti palvelukokonaisuuksien toimintaa ja pormestariohjelman toimenpiteet löytyvät toimintasuunnitelmasta.

Palvelukokonaisuudet ja konsernihallinto ovat laatineet toimintasuunnitelmat, joihin kirjattu toiminnan ja talouden tavoitteet. Lautakunnat hyväksyvät toimintasuunnitelmat omalta osaltaan.

Palvelukokonaisuuksien alla olevat palvelualueet ovat laatineet palvelusuunnitelmat, jotka sisältävät palvelualueiden keskeiset talouden sekä toiminnan tavoitteet kuten toimenpiteet, mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet.

Vuoden 2023 toimintasuunnitelmat

Palvelukokonaisuudet ovat valmistelleet ensimmäiset versiot toimintasuunnitelmista ja palvelusuunnitelmista kesällä ja alkusyksystä. Syyskuussa toimielimet antoivat ehdotukset vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta.

Kansliapäällikön talousarvioluonnos pohjautui palvelukokonaisuuksien valmistelemiin toimintasuunnitelmiin. Luonnoksessa ei tehty muutoksia toiminnan tavoitteisiin, mutta taloudellisia tavoitteita tarkastettiin eräiltä osin.

Pormestarin talousarvioesitys pohjautui kansliapäällikön talousarvioluonnokseen. Esityksessä hyväksyttiin talousarvioluonnokseen sisältyneet tarkistuksen talouden tavoitteisiin. Toimintasuunnitelmiin lisättiin talousarviolausekkeita. Pormestarin talousarvioesitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa esityksen mukaan.

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi toiminnan tavoitteiden (pormestariohjelman toimenpiteet ja talousarviolausekkeet) valmistelun vastuuhenkilöt sekä tavoiteaikataulu.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

Kaupunginvaltuusto on 12.12.2022 pitämässään kokouksessa hyväksynyt hallintosäännön, joka tulee voimaa 1.1.2023. Osana hallintosääntöä päätettiin, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahona toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta ja sille määritellään erikseen tehtävät ja toimivalta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia lainsäädännössä hyvinvoinnin edistämisestä määrätyistä tehtävistä sekä muista erikseen määrätyistä tehtävistä ja toimii ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavana kunnan monijäsenisenä toimielimenä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta vastaa kuntatasoisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhteistyön ohjauksesta, kunnan päätöksenteon vaikutusten ennakkoarviointimenettelyn ohjauksesta ja ohjeistuksesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista sekä kuntalaisvaikuttamisen ohjauksesta.

Lautakunnan tehtävien hoitamiseen tarvittavat määrärahat on varattu kaupunginhallituksen määrärahoihin. Alla on erittely määrärahoista:

Tarkoitus

Kustannuspaikka

Määräraha (euroa)

Yhdistysten ja muiden yhteisöjen yleismääräraha (avustusmääräraha)

14120

993 611

Kohdennettu määräraha yhdistysten ja muiden yhteisöjen tapahtumiin ja erillistoimintoihin (avustusmääräraha)

14121

120 000

Kohdennettu määräraha yhdistysten ja muiden yhteisöjen kiinteistöjen ja huoneistojen kunnossapitoon ja peruskorjaukseen sekä yhdistysten omistamien suojelukohteiden korjauksiin (avustusmäärärahat)

14122

110 000

Avustusmäärärahat yleinen (avustusmäärärahat)

14126

50 000

YHTEENSÄ

 

1 273 611

 

Määrärahat siirretään kaupunginhallitukselta lautakunnalle vuoden 2023 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Samassa yhteydessä tullaan huomioimaan lautakunnan toiminnan edellyttämä määrärahatarve sekä mahdolliset muut määrärahasiirrot, mikäli lautakunnan tehtävät tarkentuvat vielä alkuvuoden aikana.

Toimintasuunnitelman noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset

Kaupunginvaltuusto määrää miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja muita toimielimiä. Määräyksissä on huomioitu strategisen ohjauksen vaikutukset talousarviossa ja sen noudattamisessa. Pääperiaate on, että talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet sitovat toimielimiä kaupunginvaltuustoon nähden, ellei talousarvion noudattamista koskevissa määräyksissä ole toisin todettu. Talousarvion noudattamista koskevat määräykset ovat osa toimintasuunnitelmaa (vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelma) ja siten hyväksytty 14.11.2022.

Toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet sitovat toimielimiä kaupunginvaltuustoon nähden. Kaupunginhallitus antaa määräykset, siitä miten toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet sitovat kaupungin viranomaisia kaupunginhallitukseen nähden (liite 2 Toimintasuunnitelman noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset).

Liite 1​Toimintasuunnitelman toiminnan tavoitteiden vastuut ja aikataulutavoitteet

Liite 2​Toimintasuunnitelman noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset

Liite 3​Infrainvestointiohjelma 2023-2026

Liite 4​Tilainvestointiohjelma 2023-2026

Liite 5​Kiinteistökehitysohjelma 2023-2026

Liite 6​Kaavoitusohjelma 2023-2026

Pormestari Minna Arve:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää hyväksyä

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kevaalk § 9

Lakimies Henna Saanakorpi 13.1.2023:

Oheismateriaali 1Toimintasuunnitelman toiminnan tavoitteiden vastuut ja aikataulutavoitteet

Oheismateriaali 2Toimintasuunnitelman noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset

Oheismateriaali 3Infrainvestointiohjelma 2023-2026

Oheismateriaali 4Tilainvestointiohjelma 2023-2026

Oheismateriaali 5Kiinteistökehitysohjelma 2023-2026

Oheismateriaali 6Kaavoitusohjelma 2023-2026

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli lakimies Henna Saanakorpi.​


Liitteet:

Kh § 523
Liite 1:Toimintasuunnitelman toiminnan tavoitteiden vastuut ja aikataulutavoitteet
Liite 2:Toimintasuunnitelman noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset
Liite 3:Infrainvestointiohjelma 2023-2026
Liite 4:Tilainvestointiohjelma 2023-2026
Liite 5:Kiinteistökehitysohjelma 2023-2026
Liite 6:Kaavoitusohjelma 2023-2026