Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 29.08.2017 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Universitetsgatan 27a, rum 355

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
26 § Mötets laglighet och beslutförhet
27 § Justering av protokollet
28 § Närvaro- och yttranderätt vid svenska sektionen vid nämndens för fostran och undervisning sammanträden
29 § Representanten för ungdomsfullmäktiges och hens ersättares närvaro- och yttranderätt vid svenska sektionen vid nämndens för fostran och undervisning sammanträden
30 § Justering och framläggande av protokollen inom svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning
31 § Organisering av verksamheten för svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning
32 § Anmälningsärenden
33 § Tjänstemannabeslut
34 § Höstens mötestider för svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning
35 § Utredning över den svenskspråkiga småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens nuläge och utrymmessituation

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen