Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta19016.12.20203
Kasvatus- ja opetuslautakunta620.01.20215

3816-2020 (05 10 00, 02 05 00)

Varhaiskasvatuksen käytössä olevien sääntökirjojen muuttaminen 1.8.2021 alkaen

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään päätettäväksi muutoksia varhaiskasvatuksen sääntökirjoihin. Muutokset koskevat kaupunginvaltuuston päättämää kattohintaa ja palvelusetelin arvon tarkistamista vuosittain sekä toimenpiteitä mahdollisissa poikkeuksellisissa tilanteissa.

Kasopelk § 190

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala ja aluepäällikkö Pia Jokinen 9.12.2020:

 

Taustaa

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti palvelusetelien arvon tarkistamisesta sääntökirjojen mukaisesti huhtikuun 2020 loppuun mennessä. Tämän asian yhteydessä päiväkotien osalta tuottajia kuultiin 25.2.2020 järjestetyssä tilaisuudessa. Lisäksi päiväkotituottajilla ja ryhmäperhepäivähoidon tuottajilla oli mahdollisuus antaa kirjallisesti kommentteja.

 

Keskeiset lausunnoissa esille tuodut seikat palvelusetelin arvoon liittyen ovat:

 

-

Palvelusetelin arvon tarkistaminen tulisi tehdä vuosittain.

-

 

Alle 3-vuotiaan lapsen kerroin tulisi määritellä tasosta 1,51 tasoon 1,6 tai 1,75.

-

 

Osa-aikaista, keskimäärin enintään 35 viikkotunnin varhaiskasvatusta koskevan palvelusetelin arvon kerroin 0,90 tulisi nostaa kertoimeen 1.

-

 

Huolehditaan, että yksiköiden täyttö pysyy hyvällä tasolla myös laskevien lapsimäärien maailmassa.

-

 

 

Tulisi olla mahdollisuus siihen, että tuottajan hinta voisi olla suurempi kuin kattohinnaksi keskustelutilaisuudessa esitetty 50 euroa kuukaudessa.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta on päivittänyt edellisen kerran Ryhmä- ja perhepäivähoidon sääntökirjaa 19.6.2019 § 82 ja päiväkotien sääntökirjaa 24.4.2019 § 66.

 

Varhaiskasvatuksen käytössä olevien sääntökirjojen muuttamista käsiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa 1.4.2020 § 52. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Tämän jälkeen asiaa käsiteltiin 22.4.2020 § 68. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi siten, että varhaiskasvatuksen ja ryhmä- ja perhepäivähoidon sääntökirjat palautetaan uudelleen valmisteluun. Palveluntuottajien kanssa käynnistetään neuvottelut, joilla

 

-

 

 

varaudutaan sääntökirjassa mahdollisiin tuleviin toiminnan keskeytyksiin ja supistamisiin poikkeusoloissa, kuten on tapahtunut kevään 2020 aikana,

-

 

 

perheiltä perittävän asiakasmaksun kattohinta asetetaan mahdollisimman pieneksi ja samalla palvelusetelin arvoon tai sen kertoimiin voidaan tehdä muutoksia,

-

 

sääntökirja tuodaan uudestaan kasvatus- ja opetuslautakunnan käsittelyyn viimeistään elokuussa 2020.

 

Setelin arvon tarkistaminen

 

Sääntökirjaan voidaan tehdä muutos sen osalta, että indeksin mukaiset tarkistukset tehtäisiin vuosittain. Tällä muutoksella voidaan reagoida nopeammin mm. palkkakustannusten muutoksiin. Toisaalta kustannusvaikutuksiin voidaan reagoida myös kaupungin talouden näkökulmasta.

 

Maksukatto

 

Kaupunginvaltuuston päätöksessä 14.11.2019 § 161 kasvuohjelman toimenpiteiden osalta todetaan, että otetaan käyttöön maksukatto, josta kasvatus- ja opetuslautakunta päättää. Hintakatolla tarkoitetaan kunnan palvelusta palveluntuottajalle maksamaa enimmäishintaa, johon sisältyy kunnan maksama osuus (lapsikohtaisen palvelusetelin arvo) ja asiakkaan omavastuu.

 

Kunnan päättäessä asettaa palvelun hinnalle hintakaton, se määrittää palveluntuottajille palvelusta maksettavan enimmäishinnan. Käytännössä kunta asettaa palvelusta maksettavan enimmäishinnan yhdeksi palveluntuottajien hyväksymiskriteeriksi. Palveluntuottaja voi halutessaan hinnoitella palvelunsa hintakattoa alemmaksi. Palveluntuottaja ei kuitenkaan voi hinnoitella palvelua hintakattoa korkeammaksi.

 

Tällä hetkellä hinnoissa vaihteluväli on 2 - 75 euroa enemmän kuin palvelusetelin suurin arvo. Mediaani on 20 euroa. Noin 30 päiväkodissa hinta on suurempi kuin palvelusetelin arvo, toisaalta noin 25 päiväkodissa hinta on sama kuin palvelusetelin arvo. Sivistystoimialan virkamiehet ovat keskustelleet 50 euron kattohinnasta.

 

Palvelusetelin maksaminen poikkeustilanteessa

 

Palauttaessaan asian kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että asia käsitellään elokuussa 2020. Asian käsittelyn siirtämisestä on sovittu sekä lautakunnan puheenjohtajien ja esittelijän että asian valmistelijan kanssa. Käsittely päätetiin siirtää, koska Turun kaupunki on mukana Vertikal Oy:n hankkeessa, jossa on useita kuntia sekä Kuntaliitto mukana. Hankkeessa on tarkoituksen laatia yhteisiä periaatteita eri kuntien sääntökirjoihin esimerkiksi mahdollisia poikkeustilanteita varten. Hankeen loppuseminaari on tammikuussa 2021. Suunnitelman mukaan Hyvinvointiala HALI ry:llä tulee olemaan mahdollisuus omalta osaltaan mahdollisuus kommentoida hankkeen tuloksia.

 

Kustannusvaikutusten arviointia

 

Kustannusvaikutuksia arvioitaessa ei tässä vaiheessa ole huomioitu mahdollisia muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin. Mikäli muutokset tulevat voimaan, vaikuttaa se asiakkaiden omavastuuosuuksien pienemiseen osalla palveluseteliä käyttäviä perheitä. Näin ollen Turun kaupungin maksama osuus suurenee, vaikka palvelusetelin arvo sinänsä pysyisi samana.

 

Palvelusetelin arvon tarkistamisella vuosittain on vaikutusta kustannuksiin jonkin verran. Tällä hetkellä arvo tarkistetaan kahden vuoden välein. Mikäli arvo tarkistetaan joka vuosi, voisi indeksin mukainen tarkistus vaikuttaa setelin arvoon toisena vuonna. Tarkkaa arviota ei voida laskea, koska indeksit eivät ole käytettävissä tässä vaiheessa.

 

Mikäli kertoimiin tehtäisiin muutoksia, joita tuottajat ovat esittäneet, pienin vaikutus olisi osa-aikaista, keskimäärin enintään 35 viikkotunnin varhaiskasvatusta koskevan palvelusetelin arvon kertoimen nostamisella 0,90 kertoimeen 1. Kustannusvaikutukset nykyisellä asiakasmäärällä on vuositasolla noin 360 000 euroa. Tuottajat ovat perustelleet tätä mm. seuraavasti: Kunnissa on hoitoaikavälykset kirjavasti käytössä. Tämä on asiakaspalvelun näkökulmasta hyvä asia, jos tarkastelemme sitä erityisesti perheiden kannalta. Lapsiryhmän näkökulmasta muodostuu usein haastavia tilanteita, kun lapsia tulee ja menee erilaisilla hoitoajoilla ja aikatauluilla. Tämä lisää ryhmien rauhattomuutta ja vaikeuttaa pedagogisesti toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Välyksiä tulisi olla yleisesti ottaen vähemmän, ja/tai että laajimmat aikavälykset olisivat palvelusetelien hinnoittelussa samanarvoisia. Perustelemme tätä sillä, että joudumme kuitenkin varaamaan lapsiryhmään kasvattajat täysimääräisesti kaikissa korkeimmissa välyksissä. Tällä on palveluntuottajille suuri merkitys taloudellisesti.

 

Jos alle 3-vuotaiden lasten palvelusetelin kerrointa suurennettaisiin 1,51:stä 1,6:een, olisi kustannusvaikutus 580 000 euroa vuositasolla. Jos kerroin olisi henkilöstökertoimen mukainen 1,75, olisi kustannusvaikutus vuositasolla jopa 1,5 miljoonaa euroa.

 

Seuraavassa taulukossa on vertailua palvelustelin arvosta, alle 3-vuotiaan lapsen kertoimesta sekä kattohinnasta.

 

Kunta

 

Yli 3-vuotiaan lapsen
palvelusetelin arvo

Alle 3-vuotiaan
lapsen kerroin

Ns. kattohinta

 

Vantaa

846 €

1,46

30 €

Espoo 8/2021
alkaen

870 €

 

1,55

 

50 €

 

Tampere

826 €

1,51

-

Oulu

825 €

1,53

-

Jyväskylä

779 €

1,6

-

Turku

860 €

1,51

 

 

Espoon osalta on todettava, että turkulaisilla palveluntuottajilla oli lausuntopyyntövaiheessa edellä olevan taulukon tiedot lautakunnan päätöksen mukaisina, tässä yhteydessä ne on korjattu kaupunginhallituksen päätöksen mukaisiksi. Lisäksi on syytä huomioida, että muut palvelusetelin arvoon liittyvät kertoimet, joilla on vaikutusta tuottajille maksettaviin korvaukseen ja kaupungin palvelusetelikustannuksiin, esimerkiksi varattujen tuntien osalta, vaihtelevat kuntien välillä.

 

Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palveluiden ja kustannusten vertailuissa Turun kunnallisten päiväkotien ja palvelusetelillä järjestetyn varhaiskasvatuksen kustannukset lasta kohden ovat olleet vertailukuntien suurimmat. Turun kaupunginvaltuusto edellytti päätöksessään (16.11.2020 § 188) vuoden 2021 talousarvioista, että sivistystoimialalla varhaiskasvatuksen kustannukset pyritään saattamaan verrokkikaupunkien tasolle laatimalla entistä tarkempi selvitys kustannusten syntymisestä ja säästömahdollisuuksista. Jotta sivistystoimialalla toimitaan päätöksen mukaisesti, ei ole perusteltua tehdä tuottajien esittämiä muutoksia palvelusetelin arvoon tai sen kertoimiin.

 

Muutettavat ja lisättävät kohdat sääntökirjaan

 

Voimassa oleva sääntökirjan määräys

Esitettävä muutos

 

Palvelusetelin arvon ohjeellisena tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä. Indeksi muodostuu siten, että sosiaalipalveluiden ansiotason vaikutus on 70 % ja elinkustannusindeksin vaikutus 30 %. Laskennassa käytetään viimeisimpiä käytössä olevia tilastokeskuksen indeksejä. Palvelusetelin arvoa tarkistetaan aina parillisen vuoden keväällä 30.4. mennessä. Tarkistetun palvelusetelin uusi arvo tuodaan päätettäväksi lautakuntaan. Uusi tarkistettu setelin arvo otetaan käyttöön aina uuden toimintakauden alusta elokuun 1. päivä.

Palvelusetelin arvon ohjeellisena tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä. Indeksi muodostuu siten, että sosiaalipalveluiden ansiotason vaikutus on 70 % ja elinkustannusindeksin vaikutus 30 %. Laskennassa käytetään viimeisimpiä käytössä olevia tilastokeskuksen indeksejä. Palvelusetelin arvoa tarkistetaan vuosittain keväällä 30.4. mennessä. Tarkistetun palvelusetelin uusi arvo tuodaan päätettäväksi lautakuntaan. Uusi tarkistettu setelin arvo otetaan käyttöön aina uuden toimintakauden alusta elokuun 1. päivä.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa sivistystoimialan viranomaiselle vähintään kolme kuukautta ennen palvelunsa hintojen muutoksista.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa sivistystoimialan viranomaiselle vähintään kolme kuukautta ennen palvelunsa hintojen muutoksista. Hinnat ilmoitetaan PSOP-järjestelmässä, ja mikäli palveluntuottajan hinta on korkeampi kuin palvelusetelin suurin arvo, tulee kohtaan ”Hinnaston lisätieto” avata hintavertailua tekevälle asiakkaalle mahdollinen lisäarvoa tuottava palvelu, mitä palvelu pitää sisällään ja kuinka paljon se maksaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelusetelin arvosta

Palvelusetelin arvo, kattohinta sekä maksatus poikkeustilanteessa

 

Mikäli palvelun hinta on korkeampi kuin palvelusetelin arvo, perii palvelujen tuottaja tämän erotuksen asiakasmaksuna asiakkaalta. Palvelun hinta kuukaudessa ei saa olla kuin 50 euroa suurempi kuin kyseiseen palveluun myönnetty palveluseteli.

 

Mikäli asiakkaan ja tuottajan sopima palvelun hinta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, kunta on velvollinen suorittamaan tuottajalle enintään asiakkaan ja tuottajan sopiman hinnan.

 

Palvelusetelin maksatus poikkeustilanteessa

 

Mikäli palvelutuotantoa kohtaa ennakoimaton poikkeustilanne (force majeure), on järjestäjällä oikeus muuttaa poikkeustilanteen vaatimalla tavalla sääntökirjaa välittömästi monijäsenisen toimielimen erikseen päättämällä tavalla. Tällöin järjestäjä pyrkii kuulemaan palveluntuottajia ratkaisua koskien.

 

Poikkeustilanteessa oikeus palveluseteliin säilyy 60 kalenteripäivän ajan, jonka jälkeen palvelusetelin arvo putoaa 50 % niiden lasten osalta, joilla on edelleen asiakassuhde palveluntuottajaan. Poikkeustilanteessa ja lasten määrän pienentyessä merkittävästi voi palveluntuottaja alentaa kulujaan siten, että 50 % taso riittää toiminnan jatkamiseen.

 

Mikäli palvelun hinta on korkeampi kuin palvelusetelin arvo, perii palvelujen tuottaja tämän erotuksen asiakasmaksuna asiakkaalta. Mikäli asiakkaan ja tuottajan sopima palvelun hinta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, kunta on velvollinen suorittamaan tuottajalle enintään asiakkaan ja tuottajan sopiman hinnan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turun kaupungin asettamat muut keskeiset vastuut ja velvollisuudet

***

Turun kaupungin asettamat muut keskeiset vastuut ja velvollisuudet

 

Palvelut

 

Palvelujen tuottajalla on oltava Internet-sivut, joilta käy ilmi:

 

-

toimitilojen osoite ja yhteystiedot

 

-

palvelujen hintatiedot, asiakkaalle tule kertoa mitä palvelua hän saa ja mitä se maksaa

 

 

 

-

aukioloaika

 

-

varhaiskasvatussuunnitelma

 

-

omavalvontasuunnitelma

 

-

yleisen tietosuoja-asetuksen 30. artiklan mukainen käsittelyseloste

 

 

Palveluntuottaja ei voi hinnoitella palvelua hintakattoa korkeammaksi.

Palvelujen tuottajalla on oltava Internet-sivut, joilta käy ilmi:

 

-

toimitilojen osoite ja yhteystiedot

 

-

palvelujen hintatiedot

 

-

aukioloaika

 

-

varhaiskasvatussuunnitelma

 

-

omavalvontasuunnitelma

 

-

yleisen tietosuoja-asetuksen 30.artiklan mukainen käsittelyseloste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palveluntuottajat ovat saaneet tämän päätösesityksen kommenteille ajalle 30.11. - 7.12.2020. Määräaikaan mennessä kommentteja tuli yhdeksän. Tuottajien kommentit ovat oheismateriaalina 1.

 

Oheismateriaali 1               Tuottajien kommentit muutoksiin

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että varhaiskasvatuksen ja ryhmä- ja perhepäivähoidon sääntökirjoihin tehdään edellä esitetyt muutokset, jotka tulevat voimaan 1.8.2021 alkaen.

PäätösAsia pantiin pöydälle Koivusalon Haapasen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kasopelk § 6

Pöydältä 16.12.2020 § 190

 

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala ja aluepäällikkö Pia Jokinen 11.1.2021:

 

Tällä hetkellä hintojen vaihteluväli on 6-77 euroa enemmän kuin palvelusetelin suurin arvo. Mediaani on 20 euroa. Tuottajien hinnoista on tarkempaa tietoa oheismateriaalissa 2. Hoitopaikan hinta on 33 päiväkodissa suurempi kuin palvelusetelin arvo, toisaalta 23 päiväkodissa hinta on sama kuin palvelusetelin arvo. Sivistystoimialan virkamiehet ovat keskustelleet 50 euron kattohinnasta.

 

Oheismateriaali 2               Tietoa tuottajien hinnoista ja käytetystä palvelusta

PäätösKasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että varhaiskasvatuksen ja ryhmä- ja perhepäivähoidon sääntökirjoihin tehdään edellä esitetyt muutokset, jotka tulevat voimaan 1.8.2021 alkaen siten muutettuna, että palvelun hinta kuukaudessa ei saa olla kuin 30 euroa suurempi kuin kyseiseen palveluun myönnetty palveluseteli.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta edellyttää, että kuntalaisten tasa-arvon turvaamiseksi selvitetään toimenpiteet, joilla palvelun hinta olisi kaikille sama, ts. hintakatto olisi nolla euroa. Palvelusetelin hinnan mahdollisen korottamisen lisäksi selvitetään mahdollisuus ottaa palvelusetelin arvossa huomioon palveluntuottajan koko. Uudestaan asia voitaisiin tuoda päätöksentekoon keväällä 2022 palvelusetelin arvon tarkistuksen yhteydessä.

Päätös asiassa tehtiin äänin 6 - 7.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Terä, Schauman, Sorto, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala. Päätökseksi tulleen Koivusalon Aallon kannattamana tekemän ehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Haapanen, Oksanen, Tuimala, Gardberg ja Laura Rantanen.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, sivistystoimialan talouden toimialapalvelu
tpvSivistystoimiala, varhaiskasvatus
tiedSvenskspråkig fostran och undervisning
tpvJokinen Pia
tpvKulmala Vesa