Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta8219.06.20194

7630-2019 (05 10 00)

Palvelusetelin käyttöönotto perhepäivähoidossa sekä ryhmäperhepäivähoidon ja perhepäivähoidon sääntökirjan hyväksyminen

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään, että perhepäivähoidossa otetaan käyttöön palveluseteli. Lisäksi esitetään, että ryhmäperhepäivähoidon sääntökirja päivitetään siten, että sitä voidaan käyttää myös perhepäivähoidossa.

Kasopelk § 82

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala 7.6.2019:

 

Taustaa

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt talousarvion 2019 käsittelyn yhteydessä operatiivisesta sopimuksesta, jossa yhdeksi tavoitteeksi on asetettu palvelustelin käyttöönottaminen perhepäivähoidossa. Ryhmäperhepäivähoidossa palveluseteli on ollut käytössä vuodesta 2017, kasvatus- ja opetuslautakunta päätti sen käyttöönotosta 29.3.2017 § 54. Ryhmäperhepäivähoidon sääntökirja on nyt päivitetty sellaiseksi, että sitä voidaan käyttää myös perhepäivähoidossa.

 

Palvelusetelistä

 

Varhaiskasvatuslain 5 §:n mukaan varhaiskasvatuksessa voidaan antaa palvelun käyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain mukainen palveluseteli. Kunta tai kuntayhtymä on velvollinen suorittamaan yksityiselle palveluntuottajalle korvausta vain osoittamiensa henkilöiden käyttämistä lasten varhaiskasvatuspalveluista ja palveluseteliä käytettäessä hyväksymälleen yksityiselle palveluntuottajalle enintään palvelusetelin arvoon saakka.

 

Sääntökirja

 

Palvelusetelin sääntökirja sisältää palvelusetelillä hankittavan ryhmäperhepäivähoidon ja perhepäivähoidon palvelukuvauksen, palveluntuottajan hyväksymiskriteerit sekä kunnan, asiakkaan ja palveluntuottajan oikeudet ja velvollisuudet palvelusetelijärjestelmässä. Osa kriteereistä on palvelusetelilaissa tai muissa laeissa määriteltyjä kriteereitä, ja osa kriteereistä on Turun määrittelemiä mm. laatuun ja toiminnan sisältöön liittyviä kriteereitä.

 

Tässä yhteydessä päätettävä yleinen osa pitää sisällään seuraavia asiakokonaisuuksia: käsitteiden määritelmät, toimintaa ohjaava lainsäädäntö, osapuolten sitoumukset, asiakkaan asema, palveluntuottajan sekä kunnan vaatimukset ja velvoitteet, sopimuserimielisyyksien käsittely, palvelusetelin arvon määrittely ja sääntökirjan voimassaoloaika.

 

Erityinen osa, josta päättää sivistystoimialan toimialajohtaja, tarkentaa kaupungin ja palveluntuottajan välisiä käytäntöjä mm. tietojärjestelmien käytöstä, laskutuksesta sekä laadunhallinnasta ja omavalvontasuunnitelmasta. Erityisessä osassa on kyse toimintakäytännöistä, joihin tulee nopealla aikataululla muutoksia esimerkiksi tietojärjestelmien päivitysten yhteydessä, ja siksi on perusteltua, että viranhaltija päättää tästä kokonaisuudesta.

 

Hakiessaan palvelusetelituottajaksi tuottaja sitoutuu sääntökirjan edellyttämiin vastuihin ja velvoitteisiin sekä muihin sääntökirjan seikkoihin, joita myös Turun kaupunki sitoutuu noudattamaan.

 

Asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta palveluseteliin, mutta jos kunta on sitä hänelle tarjonnut, hän voi ottaa palvelusetelin käyttöönsä tai kieltäytyä sen käytöstä. Asiakkaan kieltäytyessä palvelusetelin käytöstä kunnan tulee järjestää hänelle palvelu muulla tavoin.

 

Sääntökirjan ohjeistuksen yhtenä tavoitteena on se, että hankitut palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. On kuitenkin todettava, että Turun kaupunki ei tuota omana tuotantona ryhmäperhepäivähoitoa.

 

Valmistelu ja kuuleminen

 

Päätettävänä olevan sääntökirjan valmistelussa on hyödynnetty jo olemassa olevaa ryhmäperhepäivähoidon sääntökirjaa ja kasvatus- ja opetuslautakunnassa hyväksyttyä päiväkotien sääntökirjaa, jota on viimeksi käsitelty 24.4.2019 § 66.

 

Ryhmäperhepäivähoitajien on ollut mahdollista antaa kirjalliset kommentit sääntökirjan luonnoksesta 29.5.2019 mennessä. Yksityisille perhepäivähoitajille palvelusetelistä ja sääntökirjasta pidettiin perehdytystilaisuus 22.5.2019. Tämän jälkeen heillä oli mahdollisuus antaa kirjalliset kommentit 29.5.2019 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä tuli yksi kannanotto. Kannanotossa esitetään palvelusetelin arvoksi 989 euroa kuukaudessa. Lisäksi halutaan erillinen neuvottelu kelpoisuudesta perhepäivähoitajaksi. Sääntökirjaan on kirjattu, että palveluntuottajan henkilöstön on täytettävä vähintään varhaiskasvatuslain edellytykset. Varhaiskasvatuslain 29 §:ssä todetaan, että kelpoisuusvaatimuksena perhepäivähoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus. Lakisääteisestä määräyksestä ei Turun kaupunki voi palvelun järjestäjänä neuvotella.

 

Palvelusetelin arvo

 

Palvelusetelin arvon määrityksessä on lähdetty siitä, että lapsen iällä ei olisi vaikutusta palvelusetelin arvoon. Päiväkodeissa lapsiryhmää on mahdollisuus kasvattaa, mutta perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa ryhmäkokoon ei ole mahdollista tehdä muutosta. Tämän vuoksi perhepäivähoitajan tulot ovat pienentyneet tai vanhempien maksama päivähoitomaksu on noussut lapsen täyttäessä 3 vuotta.

 

Yksityisen hoidon tuki kuntalisineen perhepäivähoidossa on tällä hetkellä 417,25-562,25 euroa. Tuen suuruus riippuu lapsen iästä ja mahdollisesta hoitolisästä sekä kuntalisästä. Suurin tuki muodostuu hoitorahasta 172,25 euroa, hoitolisästä 144,85 euroa ja kuntalisästä alle 3-vuotiaalle lapselle 390,00 euroa. Yli 3-vuotiaan kuntalisä on 245,00 euroa. Hoitoraha ja hoitolisä ovat lakisääteisiä tukia, mutta kunta maksaa Kelalle myös ko. kustannukset. Yksityisen hoidon tuen lisäksi tuottaja perii sopimuksen mukaisen asiakasmaksun. Tällä hetkellä osa huoltajista on maksanut suurempaa asiakasmaksua yli 3-vuotiaasta lapsesta, koska kuntalisä on ollut pienempi. Palvelusetelin suurimmaksi arvoksi perhepäivähoidossa tulisi määritellä 855,00 euroa, jotta hoitajan tulot eivät pienenisi ja perhepäivähoito olisi houkutteleva vaihtoehto 1 – 4 -vuotiaille lapsille.

 

Määriteltäessä lapsikohtaista tulosidonnaista palvelusetelin arvoa määritellään perheelle ensiksi kunnallisen varhaiskasvatuksen maksu, joka on tällä hetkellä 0-289,00 euroa. Tämä summa vähennetään palvelusetelin suurimmasta arvosta, jolloin kunnan maksama tulosidonnainen lapsikohtainen palveluseteli olisi 566-855 euroa. Päiväkotihoidon palvelusetelin suurimmat arvot vertailun vuoksi ovat tällä hetkellä 828,00 euroa yli 3-vuotialla ja alle 3-vuotiaalla 1 250,00 euroa sekä ryhmäperhepäivähoidossa 1 103 euroa kaiken ikäisillä lapsilla.

 

Kustannusvaikutukset

 

Palvelusetelin arvo noudattaa nykyisin käytössä olevaa yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää alle 3-vuotiaiden osalta, ja näiden lasten osalta kustannusvaikutus on sama kuin aikaisemmin. Alle 3-vuotiaita on yksityisessä perhepäivähoidossa noin 100 lasta. Yli 3-vuotiaita on yksityisessä perhepäivähoidossa noin 90, näiden lasten osalta palvelusetelin arvo on suurempi kuin yksityisen hoidon tuki ja kustannusvaikutus on noin 150 000 euroa vuositasolla. On kuitenkin todettava, että esimerkiksi 5-vuotiaiden osittain maksuton kokeilu on lisännyt päiväkodissa olevien lasten määrää.

 

Käyttöönotto

 

Mikäli palveluseteli päätetään ottaa käyttöön perhepäivähoidossa, voidaan se ottaa käyttöön vuoden 2020 alussa. Toiminnan käynnistämiseen ja perehdyttämiseen tulee varata riittävästi aikaa. Vuoden 2020 aikana varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä tullaan järjestelmätoimittajan toimesta päivittämään uuteen versioon. Tämä muutos vaikuttaa myös palvelusetelitoimijoihin. Vuoden 2020 alussa onkin perusteltua käynnistää palvelusetelin käyttöönotto vain pilottiryhmällä, ja varsinainen käyttöönotto olisi vasta tietojärjestelmän päivityksen jälkeen.

 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää ei ole syytä tässä yhteydessä lakkauttaa, joten huoltajat voivat edelleen käyttää myös yksityisen hoidon tukea ja sen kuntalisää lapsensa varhaiskasvatuksen järjestämiseen.

 

Liite 1                                  Ryhmäperhepäivähoidon ja perhepäivähoidon sääntökirja

 

Oheismateriaali 1               Kannanotto

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että palveluseteli otetaan käyttöön perhepäivähoidossa 1.1.2020 alkaen ja että palvelusetelin suurin arvo perhepäivähoidossa on samasta ajankohdasta alkaen 855 euroa lapselta kuukaudessa.

 

Edelleen kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan toimintaa ohjaavan sääntökirjan yleisen osuuden sisällön, joka on voimassa ryhmäperhepäivähoidossa 1.8.2019 alkaen toistaiseksi ja perhepäivähoidossa 1.1.2020 alkaen toistaiseksi. Lisäksi lautakunta päättää, että sääntökirjan erityisestä osasta päättää toimialajohtaja.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvSivistystoimiala, varhaiskasvatus, yksityiset palvelut
tpvKulmala Vesa


Liitteet:

Kasopelk § 82
Liite 1:Ryhmäperhepäivähoidon ja perhepäivähoidon sääntökirja