Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta6624.04.201912

4731-2019 (05 10 00)

Varhaiskasvatuksen sääntökirjan päivittäminen

Tiivistelmä:

Päivähoidon/varhaiskasvatuksen sääntökirja on hyväksytty 20.6.2012, minkä jälkeen sitä on päivitetty tarvittaessa. Käyttöönotettavaksi esitettävän sääntökirjan valmistelussa on huomioitu lainsäädännössä tehdyt muutokset ja Turun kaupungin tekemät päätökset. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään, että se hyväksyy päivitetyn version sääntökirjasta.

Kasopelk § 66

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala ja aluepäällikkö Pia Jokinen 10.4.2019:

 

Taustaa ja keskeiset muutokset

 

Päivähoidon/varhaiskasvatuksen sääntökirja on hyväksytty 20.6.2012, minkä jälkeen sitä on päivitetty tarvittaessa. Viimeksi sääntökirjaa on muutettu kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksellä 18.1.2017 § 10. Varhaiskasvatuslain muutokset syyskuun 2018 alussa ovat aiheuttaneet tarpeita muuttaa sääntökirjaa nykyistä lainsäädäntöä vastaavaksi.

 

Valmisteltaessa sääntökirjan päivitystä siihen on tehty täsmennyksiä ja jäsennetty ja sujuvoitettu tekstiä. Olennaisimmat muutokset on tehty palvelutuotantoon liittyviin vaatimuksiin ja velvollisuuksiin. Sääntökirjaan on nyt kuvattu ehdottomat vastuut ja velvoitteet, joiden tulee täyttyä koko ajan. Lisäksi sääntökirjassa on kuvattu entistä täsmällisemmin kaupungin asettamat muut keskeiset vastuut ja velvoitteet. Edelleen on täsmennetty osiota, jossa kuvataan käytännöt silloin, kun edellä mainitut vastuut ja velvoitteet eivät täyty.

 

Sääntökirjaan on täsmennetty myös palvelusopimukseen ja palvelusetelin maksatuksen päättymiseen liittyviä seikkoja.

 

Sääntökirjasta on poistettu kokonaan leikkitoiminnan palveluseteliosuus. Leikkitoiminnassa on käytetty palveluseteliä viimeksi keväällä 2017.

 

Tuottajien ja muiden tahojen kuuleminen

 

Sääntökirjan muutosta on käsitelty palveluntuottajien kanssa pidetyissä kokouksissa 14.3.2019, 9.4.2019 ja 10.4.2019. Lisäksi palveluntuottajat ja yhteistyökumppanit ovat saaneet ajalla 15.3. - 29.3.2019 antaa kirjalliset kommentit sääntökirjasta. Kommentteja sääntökirjaan tuli seuraavilta tahoilta: Liedon varhaiskasvatuksen johtaja Elina Lindholm, Turun Seudun Yksityiset Päiväkodit Ry, Touhula Varhaiskasvatus Oy, palvelualuejohtaja Maija-Liisa Rantanen ja erityispalvelupäällikkö Anne Luoma.

 

Tuottajien kommentit kohdistuivat pääsääntöisesti sääntökirjan kohtiin, joihin ole tehty muutoksia tämän päivityksen yhteydessä:

 

Tuottajat esittävät, että palveluntarpeelle enintään 35 tuntia viikossa tulisi määritellä 100 % palveluseteli, joka on käytössä yli 35 viikkotunnin palvelusetelissä. Nyt palvelusetelin arvo on 90 % kokoaikaisen setelin arvosta, tällä arvolla palvelua voi käyttää 27,5 tunnista enintään 35 tuntiin. Näin ollen voisi ajatella, että setelin arvo kattaisi aiheutuneet kustannukset. On hyvin todennäköistä, että kaikki lapset eivät käytä suurinta mahdollista tuntimäärää.

 

Edelleen tuottajat esittävät muutoksia suurimaan arvon hyväksymisen periaatteisiin, joihin ei ole tehty muutoksia vuoden 2012 jälkeen. Yksi tuottaja esittää, että henkilöstökustannuksiin liittyvä indeksi tulisi vaihtaa sosiaalipalvelujen indeksistä yksityisten sosiaalipalvelujen indeksiin. Arvon tarkistaminen tulisi tehdä kerran vuodessa sitovasti indekseihin perustuen. Nyt indeksejä käytetään sääntökirjan mukaan ohjeellisena tarkastusperiaatteena. Sääntökirjan muuttamisessa on lähdetty siitä, että muutokset eivät aiheuta kustannusvaikutuksia, joihin ei ole varauduttu talousarviossa.

 

Tuottajat ovat esittäneet korotusta vuoden 2019 alussa käyttöön otettuun ns. positiivisen erityiskohtelun palvelusetelin arvoon. Kerroin on tällä hetkellä 1,05. Toimintamallista on vasta kolmen kuukauden kokemukset, joten tässä vaiheessa ei ole perusteltua tehdä muutoksia toimintaperiaatteisiin.

 

Lisäksi tuottajat ovat kommentoineet lapsen tuen järjestämiseen liittyviä seikkoja. Toimintamallia on kehitetty vuoden 2018 aikana yhteistyössä tuottajien kanssa. Näin ollen olisi perusteltua, että muutoksia ei tässä vaiheessa tehtäisi vaan toimintamallin käyttöä jatketaan ja arvioidaan tämä kokonaisuus uudelleen, kun kokemusta on kertynyt pidemmältä ajanjaksolta.

 

Kommenteissa toivottiin neuvotteluita ennen päätöksentekoa.

 

Palveluntuottajien kokouksissa 9.4.2019 ja 10.4.2019 Turun Seudun Yksityiset Päiväkodit ry toivoi jo aikaisemmin esittämäänsä neuvottelua sääntökirjasta Turun kaupungin kanssa ennen kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksentekoa. Neuvottelua toivottiin käytävän erityisesti enintään 35 h/vk palveluntarpeen tuottajalle maksettavan palvelusetelin arvosta sekä nykyisen palvelusetelin korkeimman arvon määrästä, kun kyseessä on Turun kaupungin velvoittamat, lapsen tuen varmistamiseksi ostetut varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut. Lisäksi neuvottelua toivottiin setelin arvon tarkistusperiaatteena käytettävän sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin korvaamisesta yksityisten sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksiin sekä suomea tai ruotsia taitamattomille lapsille päätetty nykyisen, korotetun palvelusetelin arvon riittävyydestä suhteessa Turun kaupungin yksityisen toimijan toiminnalle asettamiin vaatimuksiin ja laatutekijöihin.

 

Liite 1                                  Sääntökirja 1.8.2019

 

Oheismateriaali 1               Voimassa oleva sääntökirja elokuu 2017

 

Oheismateriaali 2               Lausuntopyyntö ja saapuneet lausunnot

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan palvelusetelitoimintaa ohjaavan sääntökirjan yleisen osuuden. Lisäksi lautakunta päättää, että toistaiseksi voimassaoleva sääntökirja otetaan käyttöön 1.8.2019 alkaen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvSivistystoimiala, varhaiskasvatus, yksityiset palvelut
tpvKulmala Vesa


Liitteet:

Kasopelk § 66
Liite 1:Sääntökirja 1.8.2019