Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta8827.05.20203

2977-2020 (05 10 00, 02 05 00)

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotusesitys ryhmäperhepäivähoidon osalta

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle on osoitettu yksityisten ryhmäperhepäiväkotien laatima kirje yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottamisesta. Lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 6.5.2020 ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunnalle esitetään, että ryhmäperhepäivähoidon osalta ei tehdä korotusta yksityisen hoidon tuen kuntalisään. Tuottajille suositellaan palvelusetelituottajiksi ilmoittautumista.

Kasopelk § 88

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala 18.5.2020:

 

Korotusesitys

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle osoitettua yksityisten ryhmäperhepäiväkotien (Pikku Arola, Kiddy Care, Päivänsäde, Wipatukset ja Wipeltäjät, Saariset sekä Veitikat) laatimaa kirjettä yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottamisesta käsiteltiin kokouksessa 6.5.2020 § 77. Kirjeessä vaaditaan kuntalisään korotusta seuraavasti: alle 3-vuotiaille 15 euroa eli nykyisestä 585 eurosta 600 euroon ja yli 3-vuotiaille 175 euroa eli 425 eurosta 600 euroon. Asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta on korottanut kuntalisää edellisen kerran 21.1.2015 § 7. Tällöin korotus on tehty yli 3-vuotiaan lapsen kuntalisään. Alle 3-vuotiaan lapsen kuntalisän suuruudesta on päätetty peruspalvelulautakunnassa 18.11.2009 § 483 alkaen 1.8.2010. Kuntalisät ovat tällä hetkellä seuraavat:

 

Hoitomuoto

 

Alle 3-vuotias kokopäivähoito

Yli 3-vuotias kokopäivähoito

Esikoululainen

 

Päiväkoti

600 €/kk

360 €/kk

195 €/kk

Ryhmäperhepäivähoito

585 €/kk

425 €/kk

165 €/kk

Perhepäivähoito

390 €/kk

245 €/kk

115 €/kk

Työsopimussuhteinen hoitaja

400 €/kk

 

330 €/kk

 

150 €/kk

 

 

Palvelusetelistä

 

Varhaiskasvatuslain 5 §:n mukaan kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunta voi järjestää varhaiskasvatusta siten kuin kuntalain (410/2015) 8 ja 9 §:ssä säädetään. Hankittaessa palveluja toiselta palvelujentuottajalta kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.

 

Varhaiskasvatuksessa voidaan antaa palvelun käyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukainen palveluseteli. Kunta tai kuntayhtymä on velvollinen suorittamaan yksityiselle palveluntuottajalle korvausta vain osoittamiensa henkilöiden käyttämistä lasten varhaiskasvatuspalveluista ja palveluseteliä käytettäessä hyväksymälleen yksityiselle palveluntuottajalle enintään palvelusetelin arvoon saakka.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 29.3.2017 § 54, että ryhmäperhepäivähoidossa otetaan käyttöön palveluseteli. Perhepäivähoidon osalta lautakunta päätti palvelustelin käyttöönotosta 19.6.2019 § 82.

 

Yksityisen hoidon tuesta

 

Yksityisen hoidon tuen maksaminen perustuu lakiin lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta. Tässä laissa säädetään taloudellisista tuista, joilla tuetaan lapsen vanhempia ja muita huoltajia lapsen hoidon järjestämisessä sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät valitse lapselle kunnan järjestämää varhaiskasvatuslain 12 §:n mukaista varhaiskasvatusta.

 

Hoidon ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä kotihoidon tai yksityisen hoidon tuella kunnan järjestämän palvelun vaihtoehtona määrätään varhaiskasvatuslain 14 §:ssä. Sen mukaan vanhemmilla tai muilla huoltajilla, jotka eivät valitse kunnan järjestämää mainitun pykälän mukaista varhaiskasvatuspaikkaa, on lapsen muulla tavalla tapahtuvan hoidon tai varhaiskasvatuksen järjestämiseksi oikeus lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaiseen tukeen.

 

Edellä olevan lainsäädännön perusteella voidaan todeta, että yksityisen hoidon tuella toteutettu varhaiskasvatus ei ole kunnan järjestämää palvelua kuten kunnan itse tuottama, ostettu tai palvelusetelillä tuotettu varhaiskasvatus on.

 

Palvelusetelitoiminnan ja yksityisen hoidon tuen sääntely ja maksatus

 

Palvelusetelitoimintaa ohjaa järjestävän kunnan päättämä sääntökirja, jossa kunta voi asettaa omia ehtoja palveluntuottamiselle lakisääteisten määräysten lisäksi. Yksityisen hoidon tuen tuottajan tulee täyttää lakisääteiset ehdot ja sen tulee olla kunnan hyväksymä palveluntuottaja. Kunnan hyväksyntä perustuu siihen, että lakisääteiset velvollisuudet täyttyvät. Varhaiskasvatuslain luvussa 9 säädetään erikseen yksityisestä varhaiskasvatuksesta.

 

Palvelusetelien maksatus toimeenpannaan Turun kaupungin toimesta, mutta yksityisen hoidon tuen maksatus tapahtuu Kelan toimeenpanemana. Kela maksaa tuen aina lakisääteisin perustein. Esimerkiksi tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että palveluntuottaja saa Kelan kautta yksityisen hoidon tuen ja sen kuntalisän, mutta joutuu erikseen laskuttamaan Turun kaupungilta 5-vuotaiden lasten osittain maksuttoman varhaiskasvatuksen osuuden, jolla katetaan palveluntuottajalle saamatta jäänyt asiakasmaksu. Vielä heinäkuun loppuun asti ennen varhaiskasvatusoikeuden muutosta osa huoltajista on joutunut erikseen pyytämään Turun kaupungilta päätöksen siitä, että heille voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea kokoaikaisesti, koska Turussa ei noudateta lakisääteistä rajausta varhaiskasvatusoikeudessa.

 

Palvelusetelin ja yksityisen hoidon tuen käyttö Turussa

 

Kun päiväkotien osalta otettiin palveluseteli käyttöön, kaikki tuottajat eivät heti ilmoittautuneet palvelusetelituottajiksi. Tällä hetkellä kaikki Turussa toimivat päiväkodit ovat palvelusetelituottajia ja päiväkodeissa lapsia on yksityisen hoidon tuella vain hieman yli kymmenen. Esimerkiksi tammikuussa 2014 päiväkodeissa oli yksityisen hoidon tuen käyttäjiä vielä yli 150 lasta.

 

Näyttäisi siltä, että huoltajat valitsevat palvelusetelin, koska se on asiakasmaksujen/omavastuuosuuden kannalta asiakasystävällisempi. Yksityisen hoidon tuen tulosidonnainen hoitolisä on enintään 146,29 euroa lapselta. Hoitolisällä pyritään huomioimaan perheiden tulot sovittaessa tuottajan ja huoltajien kesken asiakasmaksusta. Lapsikohtaisen palvelusetelin arvon ja omavastuuosuuden määrityksessä noudatetaan lakia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Määrittelyssä huomioidaan perheen koko, mahdolliset sisaralennukset ja perheen tulot. Jos huoltajien maksama omavastuu pienenee, vastaavasti yhteiskunnan maksama osuus kasvaa.

 

Palvelusetelin sääntökirja

 

Palvelusetelin sääntökirja sisältää palvelusetelillä hankittavan ryhmäperhepäivähoidon ja perhepäivähoidon palvelukuvauksen, palveluntuottajan hyväksymiskriteerit sekä kunnan, asiakkaan ja palveluntuottajan oikeudet ja velvollisuudet palvelusetelijärjestelmässä. Osa kriteereistä on palvelusetelilaissa tai muissa laeissa määriteltyjä kriteereitä, ja osa kriteereistä on Turun määrittelemiä mm. laatuun ja toiminnan sisältöön liittyviä kriteereitä.

 

Sääntökirjan yleinen osa pitää sisällään seuraavia asiakokonaisuuksia: käsitteiden määritelmät, toimintaa ohjaava lainsäädäntö, osapuolten sitoumukset, asiakkaan asema, vastuut ja velvoitteet, sopimuserimielisyyksien käsittely, palvelusetelin arvon määrittely sekä sääntökirjan voimassaoloaika.

 

Erityinen osa, josta päättää sivistystoimialan toimialajohtaja, tarkentaa kaupungin ja palveluntuottajan välisiä käytäntöjä mm. tietojärjestelmien käytöstä, laskutuksesta sekä omavalvontasuunnitelmasta.

 

Hakiessaan palvelusetelituottajaksi tuottaja sitoutuu sääntökirjan edellyttämiin vastuihin ja velvoitteisiin sekä muihin sääntökirjan seikkoihin, joita myös Turun kaupunki sitoutuu noudattamaan. Sääntökirjan ohjeistuksen yhtenä tavoitteena on se, että hankitut palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. On kuitenkin todettava, että Turun kaupunki ei tuota omana tuotantona ryhmäperhepäivähoitoa.

 

Kustannuksista

 

Ryhmäperhepäiväkotien kirjelmässä todetaan, että ryhmäperhepäivähoidon palvelusetelin arvo on 1 100 euroa kuukaudessa. Tästä summasta vähennetään asiakkaan mahdollinen omavastuuosuus, mikä on enintään 289 euroa kuukaudessa. Turulle aiheutuvat kustannukset vaihtelevat näin ollen 836 - 1 125 euroon lapselta. Vuositasolla tästä aiheutuu kustannuksia Turun kaupungille nykyisellä asiakasmäärällä, noin 40 lapsella, 380 000 - 513 000 euroa riippuen huoltajien omavastuuosuuden määrästä. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 22.4.2020 § 69 korottaa palvelusetelin arvoa indeksin mukaisesti 1 125 euroon kuukaudessa lapselta.

 

Yksityisen hoidon tuen osalta kirjelmässä tuodaan esille vain kuntalisä. Yksityisen hoidon tuki koostuu lakisääteisestä hoitorahasta ja mahdollisesta hoitolisästä sekä kuntalisästä, lisäksi huoltajilta peritään asiakasmaksu. Yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisän maksaminen toimeenpannaan Kelassa. Kela kuitenkin laskuttaa sekä lakisääteisen osuuden ja kuntalisän kustannukset lapsen kotikunnalta. Merkittävin osuus tässä on kuntalisällä, jotka on mainittu edellä olevassa taulukossa.

 

Hoitoraha on 173,95 euroa ja hoitolisä enintään 146,29 euroa kuukaudessa lapsesta. Turun kustannukset vaihtelevat yli 3-vuotiaiden osalta 598,95 - 745,21 euroon ja alle 3-vuotiaiden osalta 758,95 - 905,21 euroon lapselta. Vuositasolla tästä aiheutuu Turun kaupungille nykyisellä noin 40 lapsen määrällä 273 000 - 413 000 euron kustannukset riippuen lasten iästä ja mahdollisesta hoitolisän suuruudesta.

 

Tarkkaa kustannusten lisäystä on vaikea arvioida, koska kustannuksiin vaikuttaa perheen koko ja tulot sekä lasten ikä. Kustannukset näyttäisivät lisääntyvän kuitenkin noin 100 000 eurolla. Koska kaupunki ei itse tuota ryhmäperhepäivähoitoa, ei voida tehdä vertailua itse tuotetun tai hankitun palvelun kustannusten osalta.

 

Ryhmä- ja perhepäivähoidossa henkilökunnan ja lasten suhdeluvussa ei ole samanlaista muutosta henkilökunnan ja lasten suhdeluvussa kuin päiväkodissa lapsen täyttäessä kolme vuotta. Palveluseteleissä tämä on huomioitu, mutta ei yksityisen hoidon tuen kuntalisässä, porrasteinen malli on ollut pitkään käytössä. Palvelusetelin arvo ei laske lapsen täyttäessä 3 vuotta. Yksityisen hoidon tuella kuntalisä laskee ja näin ollen voi aiheuttaa painetta korottaa asiakasmaksua.

 

Lopuksi

 

Päiväkodeilta ja perhepäivähoidolta ei ole tullut korotusesityksiä. Turun kaupunki suosittelee, että korotusanomuksen esittäneet tuottajat hakeutuvat palvelusetelituottajiksi. Ryhmäperhepäivähoidossa palveluseteliä käyttäviä lapsia on vuoden 2020 aikana ollut keskimäärin 43 lasta. Yksityisen hoidon tuella lapsia on ollut samaan aikaan keskimäärin 40. Kaiken kaikkiaan kyse on kuitenkin hyvin pienestä kokonaisuudesta, ryhmäperhepäivähoidossa on yhteensä noin 80 lasta.

 

Verrattaessa kuntalisää muiden kuuden suurimman kunnan kanssa, voidaan todeta, että Turussa kuntalisä on jo nykyisellään hyvällä tasolla.

 

Oheismateriaali 1               Tuottajien kirje

 

Oheismateriaali 2                Kuusikko-kuntien yksityisen hoidon tuen kuntalisät joulukuussa 2018

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että ryhmäperhepäivähoidon esitys yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotuksesta ei anna aihetta toimenpiteisiin, ja suosittaa, että tuottajat ilmoittautuvat palvelusetelituottajiksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 11 - 2.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Ronkainen, Schauman, Sorto, Aalto, Koivusalo, Tuimala, Gardberg, Laura Rantanen, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala.

Haapasen Oksasen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänestivät Haapanen ja Oksanen: ”Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että ryhmäperhepäivähoidon esitys yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotuksesta ei anna aihetta toimenpiteisiin.”

Jakelu

aoRyhmäperhepäivähoitokoti Kiddy Care
aoRyhmäperhepäivähoitokoti Pikku Arola
aoRyhmäperhepäivähoitokoti Päivänsäde
aoRyhmäperhepäivähoitokoti Saarinen
aoRyhmäperhepäivähoitokoti Veitikat
aoRyhmäperhepäivähoitokoti Wipatukset & Wipeltäjät
tiedSivistystoimialan yhteinen hallinto, talouspalvelut
tiedJokinen Pia
tiedKulmala Vesa