Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 01.10.2020 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Auragatan 2, Åbo stadshus, rum Lindblom

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
35 § Mötets laglighet och beslutförhet
36 § Justering av protokollet
37 § Anmälningsärenden
38 § Ekonomirapport
39 § Operativt avtal för år 2021
40 § Ändringar i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, kapitel 6
41 § Avvikelse från läroplanen för svenskspråkig förskoleundervisning under läsåret 2020-2021
42 § Småbarnspedagogikens utrymmen
43 § Svenska sektionen vid nämndens för fostran och undervisning medlem Frej Holmbergs motion: Utredning av möjlig lösning på utrymmesbristen inom småbarnspedagogiken

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen