Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 23.05.2019 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Universitetsgatan 27a, våning 3, rum 355

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
25 § Mötets laglighet och beslutförhet
26 § Justering av protokollet
27 § Anmälningsärenden
28 § Godkännande av den lokala planen för svenskspråkig småbarnspedagogik i Åbo stad
29 § Svenska sektionens mötestider hösten 2019
30 § Resursklass till S:t Olofsskolan med början läsåret 2020-2021
31 § Sekretessbelagt - sekretessgrund: Sekretessbelagt, Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24§ 1 mom. punkt 25 och 31

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen