Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 15.11.2018 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Universitetsgatan 27a, våning 3, rum 355

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
52 § Mötets laglighet och beslutförhet
53 § Justering av protokollet
54 § Anmälningsärenden
55 § Verksamhetsställen och maximala antalet förskoleplatser 2019-2020
56 § Projektplanen för Sirkkala skola
57 § Rapport om uppföljningen av ekonomin för oktober och uppföljning av personal för september
58 § Sekretessbelagt - sekretessgrund: Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24§ 1 mom. punkt 25 och 31

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen