Kuulutus polttokelpoisen jätteen kuljetusjärjestelmää koskevan asian vireilläolosta

Kuulutuksen julkaisupäivä

10.3.2023

Asian tiedoksisaantipäivä

Asian tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Asia

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa on vireillä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavan polttokelpoisen jätteen kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu. Päätös koskee Auran, Kaarinan, Liedon, Marttilan, Paimion, kanta-Paraisten, Pöytyän, kanta-Ruskon, Salon, Sauvon ja Turun alueita.

Lautakunta päättää siitä, siirrytäänkö polttokelpoisen jätteen kiinteistöittäisessä kuljetuksessa jätelain 36 §:n mukaiseen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vai 37 §:n mukaiseen kiinteistönhaltijan järjestämään jätteenkuljetukseen.

Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävillä pito

Asiaa koskeva kuulutus ja selvitysmateriaalit ovat nähtävillä 10.3.- 19.4.2023 Turun kaupungin tietoverkossa osoitteessa http://www.turku.fi/kuulutukset

Mielipiteiden esittäminen

Jätehuoltolautakunta varaa kaikille, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta. Mahdolliset mielipiteet on toimitettava kirjallisesti viimeistään 19.4.2023​ Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle osoitteeseen, PL 355, 20101 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen jatehuoltolautakunta@turku.fi Lausunto tulee otsikoida ”Mielipide jätteenkuljetusjärjestelmästä”.

Lisätietoja

Lisätietoja asiasta antaa jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen, puh. 040 1897657 (etunimi.sukunimi@turku.fi).

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Jätteenkuljetusjärjestelmien vertailu Logistinen näkökulma

Kommentit Rambollin selvitykseen 4.2.2021 viranhaltijat

Kunnan vastuulle kuuluva jätteenkuljetus Lounais-Suomessa 09

Lausunto - Ramboll - LSJH - Lauri Ojala- 12.3.2021 (signed)

Selvitys jätehuollon hinnoista Lounais-Suomen alueella Talou

Selvitys jätelain ehtojen täyttymisestä Turun seudun jätteid

Turun hallinto-oikeuden päätös H1040_2022

Vastine Ramboll Oyn selvitykseen Turun AMK