Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta12331.10.20235

7463-2023 (12 00 00)

Ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen uudelleenjärjestely

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 123

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen 25.9.2023:

 

Turun ammatti-instituutti on ollut kaksikielinen oppilaitos koko toiminta-ajan eli 25 vuotta. Jo sitä ennen Turun kauppaoppilaitos oli kaksikielinen ja toiminnaltaan aluksi kokonaan ruotsikielinen. Turun ammatti-instituutin järjestämisluvassa on oikeus järjestää ruotsinkielisinä liiketoiminnan perustutkinto (merkonomi) ja tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (ohjelmistokehittäjän tutkintonimike). Ensimmäinen vastaava koulutus toteutetaan suomenkielisenä Ruiskadulla ja jälkimmäinen Juhannuskukkulan koulutalossa.

 

Ruotsinkielinen ammatillinen koulutus tunnetaan epävirallisesti myös Lilla Hanken nimisenä kokonaisuutena. Opiskelijoita on tällä hetkellä tieto- ja viestintätekniikassa yhteensä 34, joista osa on nuoria ja osa aikuisia. Liiketoiminnan perustutkinto-opiskelijoita on yhteensä 57, joista myös osa on nuoria ja osa aikuisia. Yhteensä opiskelijoita näissä kahdessa tutkinnossa on 91 opiskelijaa. Tieto- ja viestintätekniikkaan on viime vuosina ollut hyvin vähän hakijoita, ja opiskelijat ovat usein vahvan tuen tarpeessa.

 

Henkilöstöä on tällä hetkellä kaikkiaan 8 opettajaa, joista yksi on määräaikainen. Lisäksi on yksi ammatillinen ohjaaja, joka on määräaikainen. Osa opettajista opettaa myös suomenkielisiä opetusryhmiä vähäisessä määrin, joten heillä on sellainen riittävä suomen kielen taito, että he pystyvät opettamaan myös suomenkielisiä ryhmiä. Suomenkielinen liikunnanopettaja opettaa ruotsiksi.

 

Tilinpäätöksessä 2022 opetuksen operatiiviset toimintakulut ovat 349.005 euroa ruotsinkielisessä liiketoiminnan perustutkinnossa ja 156.226 euroa ohjelmistokehittäjän perustutkinnossa. Yhteensä opetuksen operatiiviset toimintakulut ilman tilavuokria ja kouluruokailua ovat olleet 505.231 euroa. Toimintakulut ilman tilavuokria ja kouluruokailua ovat olleet 5.552 euroa/opiskelija. Vastaava luku suomenkielisessä liiketoiminnan perustutkinnon opetuksessa on alle 3.000 euroa.

 

Turussa toimii myös toinen ruotsinkielistä ammatillista koulutusta antava oppilaitos Axxell. Se toimii osoitteessa Juhana Herttuan puistokatu 21. Turun Axxellissa voi opiskella merenkulkualaa, matkailualaa sekä merkonomiksi ja lähihoitajaksi. Axxell aloitti toimintansa vuonna 2008. Axxell toimii seitsemällä paikkakunnalla: Raaseporissa (Karjaa ja Tammisaari), Espoossa, Helsingissä, Vantaalla, Turussa, Paraisilla ja Kemiönsaarella. Tavoitteena on turvata ruotsinkielinen toisen asteen koulutus ja varmistaa samalla vahva koulutustarjonta eteläisellä rannikkoseudulla muodostamalla aiempaa suurempia koulutusyksiköitä opetusministeriön suositusten mukaisesti. Axxell on tällä hetkellä suurin ruotsinkielinen ammatillista koulutusta tarjoavista oppilaitosorganisaatioista Suomessa. Axxell järjestää myös suomen- ja kaksikielisiä koulutuksia. Axxellissa opiskelee noin 3.000 opiskelijaa, joista noin 700 nuorta.

 

Asian aiempi käsittely

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päätti 11.5.2017 § 25 äänin 5-2, 1 tyhjä, ehdottaa kasvatus- ja opetuslautakunnalle, että ruotsinkielinen datanomi- ja merkonomikoulutus Turun ammatti-instituutissa siirretään Axxell Utbildning Ab:lle Axxellin ehdotuksen mukaisesti.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli ruotsinkielisen jaoston ehdotusta 7.6.2017 § 89. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti yksimielisesti esittää ammatillisen koulutuksen järjestämislupien hakemista koskevan asian valmisteluun liittyen näkemyksenään kaupunginhallitukselle, että Turun kaupungin ammatillisen koulutuksen järjestämislupaan ei haeta muutosta lautakunnan ruotsinkielisen jaoston esittämällä tavalla, koska se heikentää mahdollisuutta Turun kaupungin tarjoamaan monipuoliseen ammatilliseen koulutukseen, joka hyödyttää koko Turun talousaluetta. Kasvatus- ja opetuslautakunnan näkemyksen mukaan ruotsinkielistä koulutusta tulee jatkossakin kehittää osana Turun ammatti-instituutin koulutustarjontaa. Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esitti, että koulutuksen järjestäjä selvittää mahdollisuutta järjestää ruotsinkielistä lähihoitajakoulutusta.

 

Kaupunginhallitus päätti 7.8.2017 § 314, että kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 7.6.2017 § 89 pysytetään. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Turun ammatti-instituutti valmistelee suunnitelman ruotsinkielisen koulutuksen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja hakijamäärän nostamiseksi.

 

Toiminnan kehittäminen

 

Sen jälkeen kun kaupunginhallitus edellytti ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen kehittämistä, neuvottelivat Turun ammatti-instituutti ja Axxell yhteistyöstä ja toteutuksesta ruotsinkielisessä lähihoitajakoulutuksessa mm. siksi, että varhaiskasvatuksessa ja muissa Turun kaupungin tehtävissä oli pulaa ruotsinkielisestä henkilöstöstä. Yhteistyö onkin ollut hyödyllistä, vaikka opiskelijoita ei ole ollut kovinkaan runsaasti.

 

Tämän lisäksi ruotsinkielinen jaosto on päättänyt lisätä pormestariohjelman mukaisesti lukiokoulutuksen ennestään korkeaa sisäänottoa, minkä seurauksena edellytykset ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi heikkenivät eikä tosiasiallisesti mitään kehittymistä ole tapahtunut. Nykyinen järjestelmä, jossa Turun seudulla toimii kaksi ammatillisen koulutuksen järjestäjää, ei ole taloudellisesti tehokasta ja on vuosien aikana aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia kummallekin opetuksen järjestäjälle. Tämä näkyy Turun ammatti-instituutissa korkeimpina kustannuksina mm. siten, että tietojärjestelmiä ja monia muitakin perustoimintoja tulee ylläpitää kahdella eri kielellä.

 

S:t Olofsskolanin perusopetuksen oppilasmäärä on huipussaan lähivuosien aikana ja oppilasmäärä kääntyy laskuun. Lisäksi on todettava, että osa peruskoulunsa päättävistä kaksikielisistä lapsista päätyy suomenkieliseen ammatilliseen koulutukseen, koska ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen tarjonta on Turussa ja Turun seudulla vähäistä, vaikka Parainen ja Karjaa ovatkin kohtuullisesti saavutettavissa.

 

Turun ammatti-instituutti on saanut luvan järjestää opetusta myös englannin kielellä. Todennäköisesti jo ensi vuonna ja mikäli lupia saadaan lisää, englanninkielisen koulutuksen määrä ylittää ruotsinkielisen koulutuksen määrän.

 

Syyskauden 2023 valmistelu

 

Turun kaupungin ja Axxellin edustajat tapasivat Turussa 8.9.2023 myönteisessä hengessä. Turun kaupunki sai pian tämän jälkeen Axxellin hallitukselta myönteisen tiedon, että he olisivat valmiit keskustelemaan vakavasti siirrosta ja sen vaikutuksista. Siirto voisi olla mahdollista toteuttaa esim. uuden Taito-kampuksen valmistuessa 1.8.2027 tai jo sitä ennen. Tarvittavat linjaukset olisi kuitenkin tarpeen tehdä varsin nopeasti, jotta uudet opiskelijat olisivat tietoisia asiasta. Myös opetus- ja kulttuuriministeriöltä olisi haettava järjestämislupiin muutokset, mutta olettama on, että tällainen muutos olisi mahdollisuus saada, koska ministeriö itse on edellyttänyt koulutuksenjärjestäjiltä sellaisia toimenpiteitä, joilla toimintaa voidaan toiminnallisesti ja taloudellisesti tehostaa.

 

Tarvittavat muutokset

 

Asiasta tulee käynnistää neuvottelut, jotka koskevat lähinnä kahta asiaa: henkilöstön asema ja järjestämisluvat. Rahoitus kulkee kuitenkin omaa reittiään valtionosuusjärjestelmän kautta, joten siitä ei tarvita erillisiä neuvotteluja.

 

Henkilöstön asemasta tulee sopia. Osa henkilöstöstä on todennäköisesti valmis siirtymään Axxellin palvelukseen, vaikka Axxell noudattaa ns. Avainta-sopimusta. Sen palvelussuhde-edut ovat jonkin verran heikommat kuin opetusalan virkaehtosopimuksen. Osalle henkilöstöstä voitaneen tarjota työtä Turun ammatti-instituutista. Asiasta tulee joka tapauksessa käydä yhteistoimintaneuvottelut.

 

Järjestämislupa-asiassa Turun kaupungin tulee kääntyä opetus- ja kulttuuriministeriön puoleen. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on kuitenkin vastattu Turun kaupungille, että se suhtautuu myönteisesti muutokseen. Myös Axxellin hallitus on alustavasti kertonut suhtautuvansa muutokseen myönteisesti.

 

Lopputuloksena olisi kaksi koulutuksen järjestäjää Turussa, josta Turun ammatti-instituutti voisi keskittyä suomen ja englannin kielillä annettavaan opetukseen ja kantaisi vastuun jatkuvasti kasvavasta vieraskielisten opiskelijoiden määrästä. Axxellin Turun toimipiste vastaisi ruotsinkielisen opetuksen järjestämisestä Turussa. Muutama vuosi sitten tunnettu pelko siitä, että Axxell lopettaisi toimipisteensä Turussa, on osoittautunut aiheettomaksi. Toiminnan vahvistuminen päinvastoin varmistaisi ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen säilymisen Turussa. Myös ns. TUVA-koulutuksen toteutuminen ruotsin kielellä olisi paremmin toteutettavissa ja samoin Varsinais-Suomen hyvinvointialueen olisi helpompi ja edullisempi tuottaa ruotsinkielisiä oppilas- ja opiskelijahuolto- sekä terveydenhuoltopalveluita kuin nykyisellä mallilla. Tämä parantaisi myös hyvinvointialueen toiminnallisia ja taloudellisia mahdollisuuksia.

 

Asiasta tulee käydä vielä täydentävät neuvottelut Axxellin kanssa, yhteistoimintaneuvottelut ja suorittaa muu tarpeellinen kuuleminen ennen kuin asia lopullisesti ratkaistaan.

 

Kaikki asiaan liittyvät lausunnot voi jättää sähköpostiin kasvatusjaopetus@turku.fi 31.12.2023 mennessä. Lausunnon voi jättää suomeksi tai ruotsiksi.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että ennen asian ratkaisemista pyydetään lausunnot kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkieliseltä jaostolta, Axxellin hallitukselta ja Turun ammatti-instituutilta. Lausunnon asiaan voivat jättää myös kaikki muut tahot, jotka kokevat, että nyt esitelty asia koskee heitä. Lausunnot on annettava ennen 31.12.2023.

PäätösKasvatus- ja opetuslautakunta päätti pyytää lausunnot kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkieliseltä jaostolta, Axxellin hallitukselta ja Turun ammatti-instituutilta. Lausunnon asiaan voivat jättää myös kaikki muut tahot, jotka kokevat, että nyt esitelty asia koskee heitä. Lausunnot on annettava ennen 31.12.2023.

Lisäksi lautakunta päätti pyytää Turun ammatti-instituutilta lisäselvitystä tekijöistä, jotka ovat heikentäneet tai estäneet Turun ammatti-instituutin ruotsinkielisen opetustarjonnan kehittämistä.

Päätös lausunnon pyytämisestä tehtiin Elon tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Päätös selvityksen pyytämisestä tehtiin Marjamaan tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

laupAxxell Utbildning Ab
laupKasvatus ja opetus, ammatillinen koulutus
laupSvenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning