Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus31407.08.20175

10710-2015 (510)

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 7.6.2017 § 89 "Opiskelupaikkojen siirtäminen Axxell Utbildning Ab:lle"

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päätti 11.5.2017 § 25 ehdottaa kasvatus- ja opetuslautakunnalle, että ruotsinkielinen datanomi- ja merkonomikoulutus Turun ammatti-instituutissa siirretään Axxell Utbildning Ab:lle. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 7.6.2017 § 89 esittää näkemyksenään kaupunginhallitukselle, että ammatillisen koulutuksen järjestämislupaan ei haeta muutosta jaoston esittämällä tavalla. Kaupunginhallitus otti 19.6.2017 § 307 kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen käsiteltäväkseen. Kaupunginhallitukselle esitetään, että lautakunnan päätös pysytetään.

Kh § 314

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 3.8.2017:

Eduskunta on 30.6.2017 hyväksynyt hallituksen esityksen laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 39/2017 vp). Ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin perustuen opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt koulutuksen järjestäjille ehdotukset uusiksi ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluviksi.

Ammatillisten tutkintojen ja koulutusten järjestämislupaan liittyen kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on käsitellyt ruotsinkielisen datanomi- ja merkonomikoulutuksen mahdollista siirtämistä Turun ammatti-instituutista Axxell Utbildning Ab:lle (myöh. Axxell). Turun kaupunki on kevään 2017 aikana neuvotellut asiasta Axxellin kanssa. Neuvotteluissa Axxell on tehnyt seuraavan ehdotuksen:

”Axxell Utbildning Ab:n ja Turun ammatti-instituutin edustajien välisiin keskusteluihin tapaamisessa 3.3.2017 viitaten esitämme yhteisen hakemuksen tekemistä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Hakemuksen mukaan 85 opiskelupaikkaa siirrettäisiin Turun ammatti-instituutilta (Turun kaupunki) Axxell Utbildning Ab:lle 1.8.2018 lähtien.

Axxellilla on valmius ottaa vastaan kaikki Turun ammatti-instituutin 4,6 palveluksessa olevaa opettajaa, heillä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Axxellin palkka- ja eläke-etuja sekä muita työehtoja sovelletaan edellä mainittuihin työsuhteisiin 1.8.2018 alkaen tai sinä päivänä kun opiskelupaikkojen siirtäminen tapahtuu. Axxell ei kustantaisi mahdollisia aiemmista palvelussuhteista riippuvia lisäeläke-etuja.

Axxell on myös valmis järjestelyyn, jossa yksittäinen työntekijä jäisi Turun ammatti-instituutin palvelukseen ja Axxell maksaisi ostopalvelusta korvauksen.

Siirrettävien opiskelupaikkojen määrä laskisi nyt noin 20 %:lla (108 paikasta 85 paikkaan) siitä luvusta, jota Axxell piti lähtökohtana ruotsinkieliselle jaostolle antamassaan lausunnossa Turussa 3.11.2017. Siten myös aloituspaikkojen määrä, jonka Axxell on sitoutunut tarjoamaan Turussa vuosittain, tulee laskemaan samassa mittasuhteessa, eli 80 paikasta 64 paikkaan.”

Axxellilta on pyydetty lisäselvitystä siitä, missä määrin koulu voi taata, että datanomi- ja merkonomikoulutukseen hakevat todellakin saavat opiskelupaikan, jos aloituspaikkoja teoriassa on 24 (Aboa Mare 24, turismi 16, datanomi- ja merkonomikoulutus 24, teoriassa yhteensä 80 aloituspaikkaa). Axxell on antanut seuraavan lisäselvityksen:

”Aloituspaikat ovat olemassa tietojärjestelmässä – yhteishaku – joka tapahtuu keväällä. Meidän osaltamme johtokunta tekee päätöksen näistä luvuista syyskuussa ja niitä voidaan tarvittaessa tarkistaa ja muuttaa yhteishaun jälkeen (toukokuussa) ja opiskelijavalinnan jälkeen (kesäkuussa). Uuden lainsäädännön mukaan meillä on oltava nonstop-opiskelijavalinta. Tämä on jo toteutunut Axxellissa vuosiluokattoman järjestelmän ansiosta.

Jos tiettyyn koulutukseen on 16 paikkaa ja hakijoita on 18 tai 20, saavat kaikki hakijat opiskelupaikan kunhan mitkään ulkoiset tekijät eivät sitä estä (esim. työpajan koko, työsuojelu).

Ongelma syntyy kun kuhunkin koulutukseen hakee 6 henkilöä ja ryhmät jäävät pieniksi. Nykyisen sääntelyn mukaan kaikille hyväksytyille on annettava opiskelupaikka kun koulutus on ollut haettavana yhteishaussa.

Se, että nyt takaamme 29 aloituspaikkaa uusille opiskelijoille Turussa liittyy siihen, että 85 opiskelijapaikkaa / 3 vuotta takaa meille rahoituksen juuri kyseiselle määrälle opiskelupaikkoja vuosittain. Kun opiskelupaikkojen määrä laski 108:sta 85:een, aloituspaikkojen määrä laskee vastaavassa suhteessa 80:stä 65:een. Myös ylioppilaspaikkoja voi tarjota ja niitä tarjoamme muutaman per vuosi. Emme kuitenkaan tarjoa ylioppilaspaikkoja niissä koulutuksissa, joita tarjoamme myös aikuiskoulutuksen puolella.”

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päätti 11.5.2017 § 25 äänin 5 – 2, 1 tyhjä, ehdottaa kasvatus- ja opetuslautakunnalle, että ruotsinkielinen datanomi- ja merkonomikoulutus Turun ammatti-instituutissa siirretään Axxell Utbildning Ab:lle Axxellin ehdotuksen mukaisesti.

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli ruotsinkielisen jaoston ehdotusta 7.6.2017 § 89. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti yksimielisesti esittää ammatillisen koulutuksen järjestämislupien hakemista koskevan asian valmisteluun liittyen näkemyksenään kaupunginhallitukselle, että Turun kaupungin ammatillisen koulutuksen järjestämislupaan ei haeta muutosta lautakunnan ruotsinkielisen jaoston esittämällä tavalla, koska se heikentää mahdollisuutta Turun kaupungin tarjoamaan monipuoliseen ammatilliseen koulutukseen, joka hyödyttää koko Turun talousaluetta. Kasvatus- ja opetuslautakunnan näkemyksen mukaan ruotsinkielistä koulutusta tulee jatkossakin kehittää osana Turun ammatti-instituutin koulutustarjontaa. Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esitti, että koulutuksen järjestäjä selvittää mahdollisuutta järjestää ruotsinkielistä lähihoitajakoulutusta.

Kaupunginhallitus otti 19.6.2017 § 307 kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen 7.6.2017 § 89 käsiteltäväkseen.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 7.6.2017 § 89 pysytetään.

PäätösKaupunginhallitus päätti, että kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 7.6.2017 § 89 pysytetään.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Turun Ammatti-instituutti valmistelee suunnitelman ruotsinkielisen koulutuksen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja hakijamäärän nostamiseksi. 

Päätös asiassa tehtiin Schaumanin Vornasen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Schaumanin seuraavansisältöinen muutosehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa:

”Kaupunginhallitus päättää, että ruotsinkielinen datanomi- ja merkonomikoulutus Turun ammatti-instituutissa siirretään Axxell Utbildning Ab:lle Axxellin ehdotuksen mukaisesti.”

Jakelu

tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tpvSivistystoimiala