Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning2511.05.20176

10710-2015 (510)

Överföring av studieplatser till Axxell utbildning Ab

Tiivistelmä: -

Ssnfu § 25

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 8.5.2017:

 

 

Framtiden för den svenskspråkiga utbildningen inom handel och administration har diskuterats vid ett flertal tillfällen i svenska sektionen 6.10.2016 § 58, 10.11.2016 § 67 och 8.12.2016 § 74. Svenska sektionen föreslog till nämnden för fostran och undervisning 19.1.2017 § 4 att den svenska handelsutbildningen vid Åbo Yrkesinstitut överförs till Axxell utbildning och att fortsatta förhandlingar från Åbo stads sida möjliggör detta.

 

Som förhandlare i de fortsatta diskussionerna med Axxell från Åbo stads sida utsågs:

Hannu Immonen, resultatområdeschef och rektor för Åbo Yrkesinstitut

Olli Pietilä, utbildningschef vid Åbo Yrkesinstitut, Handel och administration

Liliane Kjellman, direktör för svenskspråkig fostran och undervisning

 

Åbo stads representanter förhandlade 3.3.2017 tillsammans med Axxells representanter om antal nybörjarplatser som bör överföras till Axxell för att ordna utbildningen. Axxells motförslag var följande:

 

”Med hänvisning till diskussioner vid träffen mellan Axxell Utbildning Ab:s och Åbo Yrkesinstituts representanter 3.3.2017 framställer vi att en gemensam anhållan till Undervisnings- och kulturministeriet görs, enligt vilken 85 studieplatser överförs från Åbo Yrkesinstitut (Åbo stad) till Axxell Utbildning Ab fr.o.m. 1.8.2018.

 

Axxell har beredskap att överta samtliga 4,6 anställda lärare, lärare som nu är anställda tillsvidare av Åbo Yrkesinstitut.  Axxells löne- och pensionsförmåner samt andra anställningsvillkor tillämpas på dessa fr.o.m. 1.8.2018, eller samma dag som överförandet av studieplatserna sker. Eventuella tilläggspensionsförmåner beroende av tidigare anställningsförhållande skulle inte bekostas av Axxell.

 

Axxell är också berett till ett arrangemang, där en enskild arbetstagare blir kvar som anställd av Åbo Yrkesinstitut och Axxell betalar ersättning för köptjänst.

 

Antalet studieplatser som skulle överföras sjunker nu med ca 20 % (från 108 till 85 ) från det Axxell utgick i från i sitt utlåtande till  Svenska sektionen för fostran och undervisning i Åbo 3.11.2017. Därmed  torde också de nybörjarplatser Axxell förbinder sig att årligen erbjuda i Åbo att sjunka i samma utsträckning, dvs från 80 till 64.”

 

Motförslaget möjliggör en volym som i stort sett motsvarar den verkliga situationen av studerande vid Handel och administration i nuläget (82 platser). Vi bad om en tilläggsförklaring från Axell gällande vilken garanti de kan ge för att de som söker till handelsutbildningen verkligen antas ifall platsantalet begränsas till teoretiskt sett 24 nybörjarplatser (Aboa Mare 24, turism 16, handel och data 24, sammanlagt 80 teoretiska nybörjarplatser)

 

Axxell beskriver i sin tilläggsförklaring följande:

” Nybörjarplatser är något som finns i ett datasystem – GA ansökan – som sker på våren. Dessa siffror slås för vår del fast av vår direktion i september och justeras vid behov efter GA (i maj) och efter antagning (juni). I den nya lagstiftningen skall vi ha nonstop antagning, något vi allt haft i Axxell tack var det årskurslösa systemet.

 

Om det på en utbildning erbjuds 16 platser och finns det då 18 eller 20 sökande så tas alla in så länge inga yttre ramar (ex verkstadens storlek, arbetarskydd) sätter hinder för det.

 

Problemet uppstår när det sedan söker 6 till varje utbildning och det därmed blir små grupper. Med dagens regelverk måste alla tas in när utbildningen ingått i GA.

 

Det att vi nu garanterar 29 nya nybörjarplatser för grundskolstuderande i Åbo hänger ju ihop med att 85 studerandeplatser/ 3 år garanterar finansiering åt oss för just den mängden årligen. När antalets studieplatser minskade från 108 till 85 så minskar nybörjarplatserna i motsvarande skala från 80 – 65. Man kan också erbjuda studentplatser och de brukar vi ha någon per år men vi brukar inte erbjuda studentplatser i utbildningar vi har vuxenutbildning.”

 

Motförslaget är ändrat från den ursprungliga visionen, beroende på Åbo stads anbud om överföring av 85 platser i stället för 108. Motförslaget möjliggör dock att utbildningen kunde ordnas med nuvarande modell och Axxell ger i sin tilläggsförklaring garanti för 29 nya nybörjarplatser för grundskolestuderande inom handelsutbildningen.

      

Förslag          Svenska sektionen föreslår till nämnden för fostran och utbildning att den svenska handelsutbildningen vid Åbo Yrkesinstitut överförs till Axxell utbildning Ab i enlighet med Axxells motförslag. Protokollet för detta ärende justeras omedelbart under mötet.

 

BeslutBeslutsförslaget godkändes.

Gardbergs motförslag understött av Heikkilä:

”Avtalet med Axxell utbildning Ab förkastas.”

Beslutsförslaget godkändes med rösterna 5 mot 2.

Föredragandes beslutsförslag vann omröstningen med namnupprop. För förslaget röstade Bergman, Lammervo, Liukkonen, Stople och Schauman (5). För motförslaget röstade Gardberg och Heikkilä (2). Hanski röstade blankt.

Frånvarande: Fredriksson, Lundahn och Selén.

Hanskis tilläggsförslag förföll i brist på understöd:

"Vid stora årskullar kan antalet nybörjarplatser justeras uppåt.”

 

Jakelu

tpvKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedImmonen Hannu
tiedJalonen Timo
tiedPietilä Olli