Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning2922.04.20214

3102-2021 (00 01 02)

Kundenkäten om småbarnspedagogiken

Sammandrag: -

Ssnfu § 29

Servicechef Hanna Karlsson 16.4.2021:

 

Det görs årligen en kundenkät för att kartlägga vårdnadshavarnas erfarenheter och åsikter gällande småbarnspedagogiken. Svarsprocenten har traditionellt relativt låg, sammanlagt 150 svar lämnades in inom den kommunala verksamheten 2021. Året innan var antalet svar 113. Även privata daghem omfattas av förfrågan och fyra av sex privata enheter har fått in ett resultat.

Vårdnadshavarna är nöjda med verksamheten, ledsamma över att de sociala kontakterna har minskat kraftigt under Coronatiden, saknar traditioner, gemensamma evenemang, fester och föräldrakvällar.

 

Resultaten från kundenkäten finns presenterade i bilagan.

 

Bilaga 1                Sammanfattning av resultaten

 

Tabellen nedan visar hur svaren fördelades mellan enheterna. Respondenterna i stadens egna enheter var 150 i jämförelse med 113 året innan.

 

Enhet

Respondenter

Braheskolans daghem

31

Cygnaeus daghem och förskola

21

Familjedagvård

0

Sirkkala daghem och förskola

68

Skolgatans daghem

30

Folkhälsan Gunghästen

13

Folkhälsan Kastanjen

0

Pilke Äppelbo

15

Sateenkaarikoto Lyckobo

10

Verkanappulat Knatteskär

0

Villa Solaris

8

 

 

Överlag nöjda med verksamheten, men oro kring utrymmen. Medeltalet för hur nöjda vårdnadshavarna är med den småbarnspedagogiska verksamheten är 8.4 på en skala från 4-10.

 

Utrymmesproblem och oändamålsenliga tillfälliga lösningar får utrymme i de öppna kommentarerna när vårdnadshavarna uttrycker sitt missnöje. Missnöjet gällande utrymmen kommer från flera enheter och den gäller både utrymmen inomhus, men även möjligheter till ändamålsenligt gårdsutrymme. Detta gäller såväl daghem och i förskolor.

 

Överlag är de flesta nöjda med verksamheten men saker som intern kommunikation och situationerna speciellt på morgonen kommenteras. Det finns klart behov att fundera kring praktiska arrangemang, personalresursen och bemötandet speciellt på morgnar och eftermiddagen då många föräldrar önskar mera tid för diskussion.

 

Ibruktagandet av Pedanet har hjälpt kommunikationen, men det finns behov att utveckla verksamheten på Pedanet ytterligare och betona den information som vårdnadshavare önskar. Corona situationen och de restriktioner som gäller har föräldrarna förståelse för men många uttrycker saknaden av gemensamma evenemang, föräldrakvällar, traditionella fester och sammankomster och de önskar att situationen snabbt kunde återgå till normalt.

 

Förbättra tillgängligheten till utbildad personal och reservpersoner

I vissa fall är bristen på behöriga lärare varit aktuellt en längre tid vilket vårdnadshavare reagerar på och ser att det klart haft negativ inverkan på den pedagogiska kvaliteten. Eftersom verksamheten sträcker sig över en lång tid under dagen är det vanligt att morgnar och eftermiddagar är tider då personalmängden är mindre. Då finns det nödvändigtvis inte alltid bekanta vuxna från den egna gruppen på plats.

 

Vårdnadshavarna påtalar att det inte i tillräcklig mån finns vikarier. Det framkommer tydligt att vårdnadshavare önskar att småbarnspedagogiken i allt högre grad skulle anställa ordinarie reservpersoner till enheterna. Vikariesituationen är ett ständigt problem som även lyfts fram av enhetscheferna och kan med fördel lösas genom att anställa ambulerande reservpersoner till alla enheter. För tillfället har alla enheter haft en reservperson, i vissa fall två. I stora enheter, eller enheter där verksamheten är fördelad på olika adresser räcker inte nuvarande reservpersonmängden.

 

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 16.4.2021:

   

Förslag          Svenska sektionen antecknar ärendet för kännedom.

 

 

 

BeslutFörslaget godkändes.


Bilagor:

Ssnfu § 29
Bilaga 1:Sammanfattning av resultaten