Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 25.04.2019 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Universitetsgatan 27a, våning 3, rum 355

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
16 § Mötets laglighet och beslutförhet
17 § Justering av protokollet
18 § Anmälningsärenden
19 § Principer för antagningen till gymnasiets första årskurs läsåret 2020-2021
20 § Nybörjarplatser vid enheten för Handel och data
21 § Diskussionsärende: Den lokala planen för småbarnspedagogik
22 § Resultat från kvalitetsenkäten i den grundläggande utbildningen
23 § Rapport om uppföljning av ekonomi
24 § Sekretessbelagt - sekretessgrund: Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24§ 1 mom. punkt 25 och 31

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen