Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 21.01.2016 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:30 Åbo svenska arbetarinstitut, Kaskisgatan 5, vån 5

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
1 § Mötets laglighet och beslutförhet
2 § Justering av protokollet
3 § Anmälningsärenden
4 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Sekretessbelagt ärende: Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 § 1 mom. punkt 32
5 § Inneluftsproblemen i Sirkkala skola
6 § Diskussionsärende Antalet förskoleplatser läsåret 2016-2017
7 § Rapport om uppföljning av ekonomin
8 § Svenskspråkig översättning av den gemensamma delen av läroplanen för Åbo yrkesinstitut

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen