Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 23.05.2013 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Ämbetsverket för fostran och undervisning, Hantverkaregatan 10

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
30 § Mötets laglighet och beslutförhet
31 § Justering av protokollet
32 § Val av mötessekreterare
33 § Anmälningsärenden
35 § Verksamhetsläget vid Åbo svenska arbetarinstitut i maj 2013
36 § Utlåtande gällande organisationsförändringen vid Åbo Yrkesinstitut
37 § Svenska sektionens representant till delegationen för enheten handel och data
38 § Namn på nybygget Kombiskolan

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen