Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Stadsstyrelsen23110.05.20212
Stadsfullmäktige10317.05.20219

4802-2020 (00 01 01, 01 01 00)

Senareläggning av tidpunkten för ikraftträdande av förvaltningsstadgan gällande borgmästarmodellen och ändringar i förvaltningsstadgan 1.6.2021-31.7.2021 från och med 1.8.2021

Sammandrag: -

Ssn § 231

Kanslichef Tuomas Heikkinen 5.5.2021:

Stadsstyrelsen beslutade 8.10.2018 § 378 inleda arbetet med att bedöma Åbo stads besluts- och ledningssystem. Stadsfullmäktige beslutade 14.10.2019 § 151 godkänna rekommendationerna i ledningsgruppens rapport som riktlinjer för fortsatt beredning av den nya förvaltningsstadgan. I den första fasen ändrades koncernförvaltningens organisation från och med 1.9.2020. I den andra fasen (träder i kraft 1.6.2021) kompletteras förvaltningsstadgan med bestämmelser som gäller borgmästarmodellen. 

Stadsfullmäktige beslutade 14.12.2020 § 214 att borgmästarmodellen träder i kraft 1.6.2021.

Republikens President stadfäste 28.3.2021 lagen om senareläggning av 2021 års kommunalval och beslutade att lagen träder i kraft 29.3.2021. Enligt 1 § 2 mom. i ovannämnda lag börjar mandattiden för de fullmäktige som väljs vid 2021 års kommunalval med avvikelse från vad som föreskrivs i 15 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015) den 1 augusti 2021.

Enligt 38 § 3 mom. i kommunallagen kan fullmäktige besluta att kommunen leds av en borgmästare i stället för en kommundirektör. Tidpunkten för att övergå till borgmästarmodellen har inte avgränsats i kommunallagen. En övergång är därför möjlig att genomföra också under fullmäktigeperioden (HFD:s beslut 2020:32). Även om tidpunkten för borgmästarmodellen inte har avgränsats i kommunallagen rekommenderas det ändå ur många synvinklar att tidpunkten för övergången binds vid ingången av mandattiden för fullmäktige. I praktiken har detta varit en utgångspunkt även för beredningen av förvaltningsstadgan gällande borgmästarmodellen. I och med att mandattiden för fullmäktige senareläggs från början av juni 2021 till början av augusti 2021 är det också logiskt att senarelägga tidpunkten för ikraftträdandet av borgmästarmodellen på motsvarande sätt.

Trots senareläggningen av ikraftträdandet av borgmästarmodellen är det ändå motiverat att besluts- och ledningssystemet till övriga delar träder i kraft redan 1.6.2021.

I den av stadsfullmäktige 14.12.2020 § 214 godkända förvaltningsstadgan gällande borgmästarmodellen har gjorts vissa preciseringar som framgår av bilaga 2.

Den viktigaste ändringen i förvaltningsstadgan gäller de tillägg som gjorts i kapitel 10 g och vars bestämmelser tillämpas vid störningar och under undantagsförhållanden som fastställs i beredskapslagen samt vid förberedelse inför dessa.

I förvaltningsstadgan som träder i kraft 1.8.2021 har man dessutom ändrat 137 § gällande fullmäktigeledamöternas motioner. Om minst 23 fullmäktigeledamöter av minst två fullmäktigegrupper har undertecknat en motion, ska stadsstyrelsen förelägga stadsfullmäktige motionen för behandling inom sex månader efter att motionen har väckts. Motioner behandlas i fullmäktige två gånger om kalenderåret. Om mindre än 23 fullmäktigeledamöter har undertecknat motionen svarar den behöriga tjänsteinnehavaren direkt den som först undertecknat motionen. Ett svar ska ges inom sex månader efter att motionen har väckts. Om fullmäktige remitterar motionen för ny beredning ska motionen föreläggas fullmäktige för ny behandling inom sex månader från remissbeslutet.

Bilaga 1Förvaltningsstadga 1.6.2021-31.7.2021

Bilaga 2Förvaltningsstadga från och med 1.8.2021

Stadsstyrelsens förslag     

Stadsfullmäktige beslutar att förvaltningsstadgan i bilaga 1 följs under tiden 1.6.2021-31.7.2021 och att förvaltningsstadgan i bilaga 2 följs från och med 1.8.2021.

BeslutFörslaget godkändes.

Beslut i ärendet fattades med rösterna 11-2, 1 blankt.

Vid omröstning med namnupprop röstade Elo, Peltonen, Maaskola, Schauman, Sundqvist, Hassan, Vornanen, Aaltonen, Huovinen, Vierimaa och Ruohonen för föredragandens beslutsförslag.

För Lindfors följande ändringsförslag röstade utöver honom även Rinne som understödde honom:

”Stadsstyrelsen godkänner förslaget med den ändringen att kravet på 23 undertecknare ändras till ett krav på 12 undertecknare i fråga om fullmäktigemotioner.

Motiveringar:

Stadsfullmäktigeledamöternas demokratiska makt bör utökas vid behandlingen av fullmäktigemotionerna. Det sätt på vilket motionerna behandlas ska inte bli alltför stelt.

I Helsingfors räcker det för fullmäktigebehandlingen som motsvarar grundförslaget att mindre än en femtedel av fullmäktigeledamöterna undertecknar motionen. I grundförslaget krävs att minst en tredjedel av fullmäktigeledamöter har undertecknat motionen i Åbo. Procenttalet som motsvarar Helsingforsmodellen skulle uppfyllas i Åbo om 12 fullmäktigeledamöter undertecknar motionen.”

Tavio röstade blankt.

Sfm § 103

Bilaga 1Förvaltningsstadga 1.6.2021-31.7.2021

Bilaga 2Förvaltningsstadga från och med 1.8.2021

Stadsstyrelsens förslag     

Stadsfullmäktige beslutar att förvaltningsstadgan i bilaga 1 följs under tiden 1.6.2021-31.7.2021 och att förvaltningsstadgan i bilaga 2 följs från och med 1.8.2021.

BeslutFörslaget godkändes.

Behandling av ärendet vid sammanträdet

Då behandlingen av ärendet inleddes meddelade ordförande Rantanen att hon med stöd av 145 § i förvaltningsstadgan begränsar anförandena vid behandlingen av detta ärende till högst 5 minuter.

Framlagt ändringsförslag och dess behandling

Lindfors lämnade understödd av Sandelin följande ändringsförslag:

”Stadsfullmäktige godkänner förslaget med den ändringen att

a) kravet på 23 undertecknare ändras till ett krav på 12 undertecknare i fråga om fullmäktigemotioner och

b) om mindre än 12 fullmäktigeledamöter har undertecknat motionen antecknas den behöriga tjänsteinnehavarens svar på motionen i det behöriga organets beslutsprotokoll.

Motiveringar:

Stadsfullmäktigeledamöternas demokratiska makt bör utökas vid behandlingen av fullmäktigemotionerna.

I Helsingfors räcker det för fullmäktigebehandlingen som motsvarar grundförslaget att mindre än en femtedel av fullmäktigeledamöterna undertecknar motionen. I grundförslaget krävs att minst en tredjedel av fullmäktigeledamöter har undertecknat motionen i Åbo. Procenttalet som motsvarar Helsingforsmodellen skulle uppfyllas i Åbo om 12 fullmäktigeledamöter undertecknar motionen.”

Efter avslutad diskussion framställde ordförande följande omröstningsordning: De fullmäktigeledamöter som understöder stadsstyrelsens förslag, röstar "ja", om "nej" vinner har Lindfors ändringsförslag blivit godkänt. Omröstningsordningen godkändes.

I den maskinella omröstningen understödde 48 fullmäktigeledamöter stadsstyrelsens förslag och 19 fullmäktigeledamöter understödde Lindfors ändringsförslag, och således blev stadsstyrelsens förslag stadsfullmäktiges beslut.

Bilaga 3                              Omröstningsförteckning


Bilagor:

Sfm § 103
Bilaga 1:Hallintosääntö 1.6.2021-31.7.2021 / Förvaltningsstadga 1.6.2021-31.7.2021
Bilaga 2:Hallintosääntö 1.8.2021 lukien / Förvaltningsstadga från och med 1.8.2021