Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta1904.05.20234

12245-2022 (00 01 01, 11.00)

Lounais-Suomen jätehuoltomääräysten päivittäminen

Tiivistelmä:

Kunta voi antaa jätelain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia yleisiä määräyksiä. Kunnan määräysvalta koskee pääosin kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvia jätteitä ja jätehuoltoa, jotka määritellään jätelain 32 §:ssä. Lounais-Suomen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätehuoltomääräysten päivittäminen on tarpeen jätelainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi sekä alueen määräysten yhtenäistämiseksi.

Lsjhlk § 19

Kaupunkiympäristö, luvat ja valvonta, jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen 25.4.2023:​

Kunnan jätehuoltomääräysten soveltamisala

Jätelain 91 §:n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Määräykset voivat koskea jätehuollon operatiivista järjestämistä, toimenpiteitä syntyvän jätemäärän vähentämiseksi, jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvien terveys- ja ympäristöhaittojen estämistä, jätteiden lajittelua syntypaikalla, vastaanottopaikan järjestämistä kiinteistöllä, jätteiden toimittamista alueelliseen vastaanottopaikkaan sekä jätteiden säilyttämisen, keräyksen, kuljettamisen ja käsittelyn järjestämistä.

Jätehuoltomääräykset voivat koskea myös jätehuoltoon liittyviä teknisiä vaatimuksia, kuten jäteastioiden tai jätteiden kuljettamiseen käytettävän kaluston laatua ja sallittuja kuormaamisaikoja. Roskaantumisen ehkäisemiseksi jätelakia tarkentavia jätehuoltomääräyksiä voidaan antaa esimerkiksi yleisötilaisuuksien järjestämisestä.

Jätehuoltoviranomaiselle on lisätty jätelakiin myös mahdollisuus poiketa jäteasetuksessa (978/2021) säädetyistä erilliskeräysvelvoitteista joko laajempaan tai suppeampaan suuntaan. Tarkoituksena on ollut mahdollistaa joustava ja paikallisten tarpeiden mukainen jätehuolto perustellusta syystä. Määräyksillä voidaan sallia siis myös jäteasetuksessa säädettyä suppeampi erilliskeräys määräajaksi, korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan, jos jokin jätelain 15 §:n 2 momentin mukaisista erilliskeräysvelvollisuudesta poikkeamisen edellytyksistä täyttyy.

Jätehuoltomääräyksiä voidaan antaa rajoitetusti myös muusta kuin kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvasta jätteestä, kuten elinkeinotoiminnan jätteestä. Määräysvalta ulottuu tällöin ainoastaan jätteen keräystä, vastaanottoa ja kuljetusta koskeviin käytännön järjestelyihin ja teknisiin vaatimuksiin. Lisäksi määräykset sidotaan terveyden- ja ympäristönsuojelullisiin seikkoihin, jotka johtuvat jätteen hallitsemattomasta käsittelystä.​

Määräysten päivitystarpeet

Lainsäädännön muutoksista seuraavat tarpeet

Jätelainsäädännössä on viime vuosien aikana tapahtunut useita merkittäviä muutoksia, joiden seurauksena kunnan jätehuoltomääräyksiä on tarpeen päivittää siten, että eritasoiset jätehuoltoa koskevat säädökset eivät olisi keskenään ristiriidassa. Seuraavassa on esimerkkejä jätehuoltomääräysten päivitystarpeen kannalta olennaisista lainsäädännön muutoksista:

​Määräysluonnos on laadittu siten, että kunnan jätehuollon asiakkaat löytäisivät niistä keskeisimmät tiedot oman jätehuoltonsa järjestämistä koskevista vaatimuksista ja velvoitteista. Tämän vuoksi määräyksiin on sisällytetty jotakuinkin sellaisenaan useampia jätelain ja -asetuksen kohtia, jotta muuhun lainsäädäntöön tutustumisen tarve velvollisuuksien selvittämisessä olisi vähäinen.

Toimialueen jätehuoltomääräysten yhtenäistäminen

Uudenkaupungin kaupungin liityttyä Lounais-Suomen jätehuollon yhteistoiminta-alueeseen 1.1.2022 alkaen on alueella sovellettu kaksia eri jätehuoltomääräyksiä, joista toiset ovat voimassa vain Uudenkaupungin kaupungin alueella (Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltomääräykset, Uudenkaupungin tekninen lautakunta 28.01.2020 § 9) ja toiset muulla toimialueella (Lounais-Suomen jätehuoltomääräykset, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 27.4.2017 § 22).

Vaikka alueella sovellettavat määräykset ovatkin jo nykyisin pääosin melko yhtenäiset, on niissä myös joitakin merkittäviä eroja, jotka vaikeuttavat yhtenäisen jätehuoltojärjestelmän luomista koko toimialueelle ja asettavat osittain myös jätehuollon asiakkaat perusteettomasti toisistaan poikkeavaan asemaan. Uusi määräysluonnos on laadittu siten, että määräykset olisivat paikalliset erityisolosuhteet huomioiden yhtenäiset ja tasapuoliset koko toimialueella.

Nykyisin voimassa olevat jätehuoltomääräykset ovat oheismateriaalina

Olennaisimmat muutosehdotukset​

Erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäinen kuljetus

Jätehuoltomääräysten olennaisimmat muutosehdotukset liittyvät erilliskerättävien jätteiden (bio- ja pakkausjätteet sekä pienmetalli) erilliskeräysvelvollisuuksien muuttumiseen, josta on nykyisin säädetty jäteasetuksessa Luonnoksen mukaisesti asetuksen vähimmäisvelvoitteisiin ei olla esittämästä poikkeamista asunkiinteistöjen osalta vaan jäteasetuksen​ erilliskeräysvelvoitteet on sisällytetty sellaisinaan määräysluonnokseen. Lisäksi luonnoksessa on määritelty alue, jolla LSJH:lla on velvollisuus tarjota erilliskeräysvelvoitteiden piiriin kuulumattomille muille asuinkiinteistöille mahdollisuus liittyä vapaaehtoisesti erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen.

Myös muilla kuin asuinkiinteistöillä syntyvien bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoitteista on säädetty uudessa jäteasetuksessa ja myös nämä velvoitteet on sisällytetty lähes sellaisenaan määräysluonnokseen. Määräysluonnoksessa on määritelty myös näiden kiinteistöjen osalta alue, jolla LSJH:lla on velvollisuus tarjota erilliskeräysvelvoitteiden piiriin kuulumattomille muille kuin asuinkiinteistöille mahdollisuus liittyä vapaaehtoisesti erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen.

Määräysluonnoksessa esitetään poikkeamista asetuksessa annetuista velvoitteista muiden kuin asuinkiinteistöjen osalta siten, että LSJH ei järjestäisi erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäistä kuljetusta tieyhteyttä vailla olevissa saarissa eikä Paraisten Houtskarissa. Perusteena poikkeamiselle on se, että erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäisen kuljetuksen järjestäminen ko. alueilla on kiinteiden tieyhteyksien puutteen vuoksi suurelta osin käytännössä mahdotonta tai erittäin vaikeaa ja alueella syntyvän jätteen määrä erittäin vähäinen eikä erilliskeräyksen järjestäminen tämän vuoksi johtaisi jätelain 15 §:n mukaisesti parhaaseen mahdolliseen kokonaistulokseen, kun otetaan huomioon sen kokonaisvaikutukset ympäristöön. Erillinen selvitys poikkeamisen perusteista on esitetty liitteessä 2.

Muita luonnoksessa esitettyjä muutosehdotuksia

Uutena asiana määräyksiin ollaan lisäämässä linkit Lounaistiedon ylläpitämään sähköiseen karttapalveluun, josta määräysten karttojen selaaminen ja päivittäminen on helppoa. Sähköisten karttojen avulla myös jätehuollon asiakkaiden on helpompi selvittää yksityiskohtaisemmin ja luotettavammin oman kiinteistönsä sijainti ja sijaintialueella järjestettävät jätehuoltopalvelut sekä niihin liittyvät velvoitteet ja jätehuollon järjestämisvaihtoehdot.

Määräysten uusimisen yhteydessä esitetään myös otettavaksi käyttöön uudet käsitteet "sekajäte", jolla korvataan nykyisin käytössä oleva "polttokelpoinen jäte" sekä "ekopiste", jolla korvataan nykyisin käytössä oleva "kierrätyspiste".​ Sekajäte -käsitteen käyttöönottaminen liittyy kansalliseen piktogrammihankkeeseen, jonka tavoitteena on yhtenäistää jätelajikuvakkeisto koko Suomessa ja myös muissa pohjoismaissa. Yhtenäistämisen tavoitteena on​ helpottaa ja yksinkertaistaa asukkaiden jätteiden lajittelua ottamalla käyttöön kaikille toimijoille yhteiset jätekuvakkeet ja -nimikkeet.​ LSJH:n ylläpitämien tuottajien pakkausjätekeräystä täydentävien kierrätyspisteiden muuttaminen ekopisteiksi liittyy siihen, että myös tuottajien ylläpitämät pakkausjätteiden alueelliset vastaanottopaikat ovat ekopisteitä (Rinki-Ekopiste). Kierrätettävien jätteiden alueellisten vastaanottopaikkojen nimien yhtenäistämisen tavoitteena on yksinkertaistaa ja helpottaa kierrätettävien jätteiden lajittelua ja keräykseen toimittamista.

Erillinen selvitys olennaisimmista muutosehdotuksista on oheismateriaalina.​​

Asian käsittely

Asian valmistelun yhteydessä on pyydetty lausunnot toimialueen kunnilta sekä niiden ympäristönsuojelu- ja terveysvalvontaviranomaisilta, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä, Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy:ltä,​ Suomen Pakkaustuottajat Oy:ltä, Suomen Uusiomuovi Oy:ltä sekä Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

​Asian vireilläolosta ja vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta on tiedotettu kuuluttamalla siitä Turun kaupungin verkkosivuilla kuulutusaikana 22.2.-1.4.2023. Asiaa koskeva kuulutus, määräysluonnos sekä selvitys suunnitelluista määräysten muutosehdotuksista ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Turun kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi asian vireilläolosta on ilmoitettu jätehuoltolautakunnan omilla verkkosivuilla ja toimialueen lehdissä.

Kooste lausunnoissa ja muissa mielipiteissä esitetyistä asioista sekä lausunnot ja kannanotot kokonaisuudessaan ovat oheismateriaalina.​ Oheismateriaalissa on myös esitetty viranhaltijoiden vastineet lausunnoissa ja mielipiteissä tehtyihin ehdotuksiin sekä muutokset, joita määräysluonnokseen on niiden perusteella tehty.​ Lisäksi oheismateriaalina on määräysten perustelumuistio, jossa on esitetty pykäläkohtaiset määräysten perustelut.

Liite 1​Lounais-Suomen jätehuoltomääräykset 1.7.2023 alkaen

Liite 2​Selvitys jäteasetuksen erilliskeräysvaatimuksista poikkeamisen perusteista

Oheismateriaali 1​Jätehuoltomääräysten perustelumuistio​

Oheismateriaali 2​Lounais-Suomen jätehuoltomääräykset 27.4.2017​

Oheismateriaali 3Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltomääräykset, 28.01.2020

Oheismateriaali 4Selvitys olennaisimmista muutosehdotuksista​

Oheismateriaali 5​Kooste Kuntien lausunnoista

Oheismateriaali 6​Kooste muista lausunnoista ja mielipiteistä

Oheismateriaali 7​Kooste lausunnoissa ja mielipiteissä tehdyistä ehdotuksista ja niiden perusteella luonnokseen tehdyistä muutoksista​

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen ehdotuksen alueen jätehuoltomääräyksiksi 1.7.2023 alkaen.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Ennen päätöksentekoa esittelijä tarkensi liitteen 1 kokouksessa hyväksyttyyn muotoon.

Jakelu

tpvAuran kunta
tpvKaarinan kaupunki
tpvKemiönsaaren kunta
tiedKiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry
tpvLiedon kaupunki
tiedLounais-Suomen Jätehuolto Oy
tpvMarttilan kunta
tpvMaskun kunta
tpvMynämäen kunta
tpvNaantalin kaupunki
tpvNousiaisten kunta
tpvPaimion kaupunki
tpvParaisten kaupunki
tpvPöytyän kunta
tpvRaision kaupunki
tpvRuskon kunta
tpvSalon kaupunki
tpvSauvon kunta
tiedSuomen Pakkaustuottajat Oy
tiedSuomen Uusiomuovi Oy
tpvUudenkaupungin kaupunki
tiedVarsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvKaupunginhallitus
tiedXXXXX


Liitteet:

Lsjhlk § 19
Liite 1:Lounais-Suomen jätehuoltomääräykset 1.7.2023 alkaen
Liite 2:Selvitys jäteasetuksen erilliskeräysvaatimuksista poikkeamisen perusteista