Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta8322.08.20236

3158-2023 (02 02 02)

Liikuntalautakunnan vuoden 2023 talouden 2. osavuosikatsaus

Tiivistelmä: -

Liiklk § 83

Konsernihallinnon talouspalvelut, talouspäällikkö Ilkka Mäkynen, konsernihallinnon yhteiset palvelut, kehittämispäällikkö Annakaisa Niiles:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpää-tös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2023 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-30.6.2023. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen toiminnallisten, taloudellisten ja henkilötyövoiman tavoitteiden toteutumisesta.

Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan toimintasuunnitelmassa vahvistettujen kaupungin strategiaa ja pormestariohjelmaa toteuttavien toiminnallisten ta-voitteiden toteutuminen sekä taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti.

Palvelukokonaisuudet raportoivat lautakunnille palvelusopimusten toteutumisesta toimintasuunnitelmien raportoinnin yhteydessä kahdesti vuodessa, 2. osavuosikatsauksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimintatuottojen ja -kulujen sekä investointien toteutumisennuste

Talouden toteutumisennusteet raportoidaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovia ovat toimielinten määrärahat ja tuloarviot.

Liikuntalautakunta tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion toimintakatteen 287 360 eurolla. Tulojen ennustetaan ylittyvän 306 905 eurolla ja menojen 594 265 eurolla. Investointimenojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Tarkemmat tiliryhmäkohtaiset ennustetiedot oheismateriaalissa.

Kunta-alan voimassa oleva sopimuskausi on kolmivuotinen ajalle 1.5.2022-30.4.2025, jonka kustannusvaikutus vuodelle 2023 arvioitiin talousarviossa olevan noin 3,05 % vuoteen 2022 verrattuna, joka on budjetoitu suoraan palvelukokonaisuuksille. Palkankorotusten todellinen kustannusvaikutus kevään 2023 sopimusneuvotteluissa vahvistetun “perälaudan” jälkeen on 4,85 %. Ennakoimattomiin palkankorotuksiin varauduttiin kaupunkitasoisesti. Ennakoimattomia henkilöstökuluja tulee liikuntalautakunnalle vuoden loppuun mennessä arvion mukaan noin 0,1 milj. €.

Toiminta- ja palvelusuunnitelmien seuranta

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus uudelleenorganisoitui 1.6.2023 liikunnan ja kulttuurin palvelukokonaisuuksiksi. Samalla nuorisopalvelut siirtyi osaksi uutta lasten ja nuorten palvelukokonaisuutta. Kulttuurin palvelukokonaisuus koostuu kirjasto- ja museopalveluista sekä Turun filharmonisesta orkesterista. Lisäksi palvelukokonaisuuteen lasketaan mukaan Turun Kaupunginteatteri Oy ja yleishyödyllinen yhtiö Turun Taiteen talo Oy. Vetovoima- ja tapah-tumavastuualue, nykyinen tapahtumapalvelut, siirtyi uudistuksessa osaksi elinvoiman palvelukokonaisuutta.

Osavuosikatsaukset raportoidaan kaupunginvaltuuston hyväksymän (kv 14.11.2022 § 232) vuoden 2023 vapaa-ajan palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelmaan perustuen, mutta uudella organisaatiorakenteella vastuullisten viranhaltijoiden mukaan.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuudella on vuodelle 2023 viisi strategista tavoitetta. Ne pohjautuvat kaupunkistrategiaan ja linkittyvät pormestariohjelman linjauksiin. Tavoitteet ovat:

1) Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi

2) Kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti

3) Mahdollistetaan digitaalisuuden kautta monikanavaiset ja vuorovaikutteiset palvelut

4) Edistetään asukkaiden kansalaistaitoja ja kestävää kehitystä

5) Vahvistetaan kaupungin vetovoimaa

Lisäksi entisellä vapaa-ajan palvelukokonaisuudella on kolme muuta yhteisiä kehittämiskokonaisuutta:

1) Harrastamisen edistäminen, jota toteuttaa Harrastamisen Turun malli -projektikokonaisuus, koulujen lomien aikainen toiminta, elämyspolkuun kuuluvat kulttuuripolkutoiminta sekä monet muut monipuoliset lasten ja nuorten harrastamista tukevat toimenpiteet.

2) Kulttuurin, taiteen ja kulttuurihyvinvoinnin edistäminen, jossa palvelukokonaisuus koordinoi Kulttuuri kärkihankkeen valmistelutyötä ja alkutaivalta.

3) Asiakaslähtöinen tiedolla johtaminen -kokonaisuuden suunnittelua ja toteutusta edistetään yhdessä konsernihallinnon tietopalvelujen kanssa.

Strategisiin tavoitteisiin linkittyvät palvelualueiden suunnitelmat kiinnittyvät 16 pormestariohjelman toimenpiteeseen, joita jokaista on toteutettu alkuvuoden aikana. Määrällisesti eniten toimenpiteitä on kohdistunut pormestariohjelman linjaukseen, jossa tavoitteena on, että jokaisella turkulaisella on mahdollisuus osallistua ja tehdä sekä kokea kulttuuria iästä ja elämäntilanteesta riippumatta.

Tavoitteita seurataan toiminta- ja palvelusuunnitelmiin kirjattujen tavoitteiden sekä tunnuslukujen avulla. Toiminta- ja palvelusuunnitelmien raporteissa on kuvattu tarkemmin toimenpiteiden edistämistä.

Talousarviotavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset

Tarvittavat lisätalousarvioesitykset tehdään kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Henkilötyövoiman toteutumisennuste

Henkilötyövuosia ennustetaan vuoden loppuun mennessä kertyvän 109.

Uusi sopeuttamisohjelmatyö käynnissä

Kaupunginhallitus päätti 13.1.2023 § 13 käynnistää uuden sopeuttamisohjelmatyön, jonka tavoitteena on yksilöidä kaupungin toimintakatteen kehitystä 30 miljoonalla vuoden 2026 loppuun mennessä hillitsevät toiminnan tavoitteet.​ Sopeuttamisohjelmatyön tavoitteena on tunnistaa merkittäviä teemoja ja keinokokonaisuuksia, jotka voidaan kirjata seuraavan taloussuunnitelmakauden toiminnan tavoitteiksi. Kohteena on koko kaupunkikonserni. Sopeuttamisohjelmatyön tulokset huomioidaan vuoden 2024 ja vuosien 2024–2027 taloussuunnitelman valmistelussa ja tuodaan päätöksentekoon loka-marraskuussa. Sopeuttamisohjelmatyötä seurataan puheenjohta-jatoimikunnassa.

Liite 1​Liikuntalautakunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta 2023

Liite 2​Palvelusuunnitelmien tavoitteiden seuranta 2023

Oheismateriaali 1​Tiliryhmäkohtaiset ennustetiedot

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta merkitsee vuoden 2023 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, talouspalvelut


Liitteet:

Liiklk § 83
Liite 1:Liikuntalautakunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta 2023
Liite 2:Palvelusuunnitelmien tavoitteiden seuranta 2023