Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta6123.05.20236

5405-2019 (10 03 01)

Liikuntalautakunnan lausunto Skanssin ulkoliikuntaolosuhteista

Tiivistelmä:

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus pyytää vapaa-aikatoimialalta uutta kannanottoa Skanssin keskuspuiston suunnitelmissa olevista vapaa-aikatoimialan käyttöön tulevista investoinneista ja niistä syntyvistä kustannuksista. Skanssin monitoimitalohankkeesta luopuminen on nostanut esiin päivittämistarpeita vuonna 2020 esitettyihin Skanssin puistosuunnitelman ulkoliikuntaolosuhteisiin.

Liiklk § 61

Liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi ja liikuntasuunnittelija Janina Mäkinen:

Taustaa

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus on pyytänyt 10.3.2020 lausuntoa Skanssin keskuspuiston suunnitelmissa olevista vapaa-aikatoimialan käyttöön tulevista investoinneista ja niistä syntyvistä kustannuksista.

Liikuntalautakunta on lausunut (21.4.2020 § 31) Skanssin uudelle asuinalueelle rakennettavista liikuntaolosuhteista ja niistä syntyvistä kustannuksista. Puistosuunnitelman liikuntaolosuhteet suunniteltiin vastaamaan kyseisenä ajankohtana suunnitelmissa olleen monitoimitalon käyttäjien ja alueen asukkaiden tarpeita. Olosuhteet koostuivat isosta kenttäalueesta ja sen reunalle sijoitetusta varustellusta aktivoivasta ympäristöstä. Näiden olosuhteiden lausuttiin olevan välttämättömiä päiväkodin ja koulun liikunnan järjestämiseksi sekä alueen liikunnallisen elämäntavan mahdollistamiseksi.

Muutokset aikaisemmin esitettyihin suunnitelmiin

Vuoden 2020 lausunnon antamisen jälkeen suunnitelmat Skanssin monitoimitaloon liittyen ovat muuttuneet. Kaupunginhallitus päätti (5.10.2021 § 456), että Lauste-Skanssi alueen kouluverkkoratkaisussa edetään Karhunaukion yhtenäiskoulun suunnitteluun. Periaatepäätöksen mukaan Lausteen alakoulun ja Vasaramäen yläkoulun tilat korvataan Poropuiston/Karhunaukion alueelle suunniteltavalla kouluhankkeella, jonka mitoituksessa huomioidaan myös Skanssin alueen koulutarpeet. Samalla kaupunginhallitus päätti, että Itä-Turun muu kouluverkkoselvitys täydennettynä vapaa-ajan palveluilla valmistellaan erikseen päätöksentekoon huomioiden Karhunaukion hankkeen vaikutukset kokonaisuuteen. Kaupunginhallituksen päätös tarkoitti samalla, että Skanssin koulun ja laajemmin alueen monitoimitalohankkeesta voitiin tässä vaiheessa luopua.

Kaupunginhallituksen päätöksen esittelytekstin mukaan Skanssiin tulee kuitenkin varata Y-tontti päiväkotia ja mahdollista 2030-luvulla toteutettavaa pientä peruskoulua varten. Tämä Y-tontti sisältyy 24.3.2023 voimaan tulleeseen Itä-Skanssin asemakaavaan. Kyseinen päätös toi mukanaan tarpeen muuttaa puistoon esitettyjä liikuntatoimintoja, kuten pelikentän kokoa.

Puistosuunnitelman liikuntaolosuhteisiin liittyen kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus ja liikuntapalvelut ovat käyneet keskustelua liikuntaolosuhteiden muutostarpeista. Karhunaukion yhtenäiskoulu -hankkeen toteutuessa voidaan Skanssin liikuntaolosuhteiden osalta luopua täysimittaisesta isosta pelikentästä. Kaupunginhallituksen päättämien (30.5.2022§ 246) liikuntapaikkaverkon kehittämislinjausten toimeenpanon mukaan koulujen yhteydessä tai läheisyydessä olevia sisä- ja ulkoliikuntaolosuhteita kehitetään kaikkia kuntalaisia liikuttavana kokonaisuutena. Karhunaukion yhtenäiskoulun ulkoliikuntaolosuhteet toteutetaan Rummunlyöjänpuistoon, jonne on esitetty muun muassa tekojäärataa, skeittipaikkaa ja täysimittaista tekonurmikenttää. Näin ollen isoa kenttää ei koeta perustelluksi toteuttaa Skanssin keskuspuistoon.

Lisäksi Skanssin keskuspuistoon suunniteltu monitoimikenttä esitetään jätettäväksi pois, sillä puistoon esitetään toteutettavan nappulakokoinen kenttä, joka palvelee vastaavassa tarkoituksessa hyvin muun muassa omatoimiliikkujia. Kenttien osalta vapautuva tila ja aikaisemmissa suunnitelmissa esitetty kumpuileva asfalttialue suunnitellaan uudelleen ympäristöön sopivaksi pumptrack-radaksi, joita Turussa ei yhtä siirrettävää rataa lukuun ottamatta vielä ole. Lisäksi puistoon esitetään toteutettavaksi parkouraluetta, joka monipuolistaisi ja täydentäisi alueen toimintoja.

Lausuntopyynnössä ei ole keskuspuistoon suunniteltujen päivitettyjen liikuntaolosuhteiden osalta erillisiä liitteitä. Liikuntapalveluita tulee osallistaa hankkeen toteutussuunnitteluvaiheeseen, jolloin toimintojen sijoittumiseen puistossa tulee kiinnittää huomiota.

Kustannusvaikutukset

Suunnitelmien muutoksilla ei ole huomattavia kustannusvaikutuksia. Edellisestä liikuntalautakunnan lausunnosta (21.4.2020 § 31) poiketen investointivuokraa ei nykyisin enää makseta. Näin ollen liikuntalautakunnan taloussuunnitelmaan tulee varata riittävä määräraha olosuhteiden maanvuokraan (n. 4​ 300 e/vuosi + pieni indeksikorotus) ja ylläpitokustannuksiin (n. 8​ 000 e/vuosi). Maanvuokra tulee tarkistaa vastaamaan pienemmän kentän ja päivitettyjen suunnitelmien mukaista aluetta.

Vapaa-aikatoimialan käyttöön suunniteltujen toimintojen toteuttamisen kustannusarvio on nykyisellä maanrakennusindeksillä (maaliskuu 2023, 2010=100) ja infran tarveselvitys ja hankesuunnitteluohjeen mukaisella 15 % hankevarauksella päivitettynä yhteensä 1,65 milj. euroa. Näin ollen kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden on varauduttava investoinnin toteutusvuosina rakentamisen investointikustannuksiin korotetulla 1,65 milj. euron kohdennetulla määrärahalla vuosittaisen 1​ milj. euron määrärahan lisäksi.

Yhteenveto

Skanssin keskuspuiston puistosuunnitelman liikuntaolosuhteisiin liittyen on tullut muutostarpeita alueen monitoimitalohankkeesta luopumisen yhteydessä. Aikaisempien suunnitelmien mukaan puistoon toteutuu toimintojen alue, jossa sijaitsee oleskelualueita, leikkipaikka ja matalan kynnyksen ulkokuntoilupaikka, jonka välineistö koostuu muun muassa ikäihmisille soveltuvista kuntoiluvälineistä. Nämä edellä mainitut toiminnot palvelevat hyvin kaikenikäisiä omatoimiliikkujia.

Lisäksi alueelle on esitetty liikuntapuistoa, johon aikaisemman puistosuunnitelman päivittämisen myötä esitetään ison pelikentän pienentämistä, monitoimikentästä luopumista, parkouralueen toteuttamista sekä pumptrack-radan sovittamista kenttien osalta vapautuvalle ja aikaisemmissa suunnitelmissa olleen asfalttialueen tilalle.

Skanssin keskuspuistoon rakennettavat ulkoliikuntaolosuhteet edellyttävät, että liikuntapalvelut sitoutuu kyseisten liikuntaolosuhteiden maanvuokraan ja ylläpitoon. Lisäksi kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden on varauduttava investoinnin toteutusvuosina rakentamisen investointikustannuksiin korotetulla 1,65 milj. euron kohdennetulla määrärahalla vuosittaisen 1​ milj. euron määrärahan lisäksi.

Liite 1​Skanssin puistosuunnitelman lausuntopyyntö

vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausuntonaan Skanssin keskuspuiston päivitetystä puistosuunnitelmasta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Esittelijänä pykälän kohdalla toimi vapaa-aikajohtajan varahenkilö liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari.

Jakelu

lausKaupunkiympäristö
tpvLinnakoski Kari


Liitteet:

Liiklk § 61
Liite 1:Skanssin puistosuunnitelman lausuntopyyntö