Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta1814.02.20239

14313-2022 (02 08 00, 02 08 02, 10 03 01)

Liikuntapalveluiden alueurakoiden päivitetyn alasopimuksen hyväksyminen Kuntec Oy:n kanssa

Tiivistelmä:

Turun kaupunginhallitus on 26.9.2022 § 402 päättänyt, että Turun kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö Kuntec Oy muutetaan sidosyksiköksi perustuen kaupunginvaltuuston 14.2.2022 § 24 hyväksymään omistajapoliittiseen linjaukseen vuosille 2022-2025. Kaupunkiympäristölautakunta päätti tehdä Kuntec Oy:n kanssa toistaiseksi voimassa olevan puitesopimuksen esitystekstistä ilmenevin perustein 1.1.2023 alkaen (14313-2022). Liikuntalautakunnalle tiedoksi Kuntec Oy:n kanssa solmittu puitesopimus, sekä hyväksyttäväksi esitetään aikaisemmin päätetty liikunnan alasopimus, joka on muokattu puitesopimuksen kanssa yhtenäiseksi.

Liiklk § 18

Kylk § 477

Liikuntapalvelut; liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari ja liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi sekä Konsernihallinto, lakipalvelut, kaupunginlakimies Riikka Lehtimäki 6.2.2023:

Asian tausta

Turun kaupunki on kilpailuttanut säännöllisesti infran kunnossapidon alueurakoita. Tällä hetkellä Etelä-Turku ja Länsi-Turku infran kunnossapidon alueurakkakilpailut voittanut Kuntec Oy hoitaa näiden alueiden kunnossapitoa voimassa olevin sopimuksin. Lisäksi Kuntec Oy:n kanssa on voimassa oleva sopimus ”Pienet viherrakentamistyöt” sekä ”Kävely- ja pyöräteiden tehostetusta talvihoidosta”. Lisäksi alueurakkasopimukset ovat kattaneet liikuntapalveluiden kunnossapitotöitä.

Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt 14.2.2022 § 24 omistajapoliittisessa linjauksessaan vuosille 2022–2025, että Kuntec Oy tuottaa Turun kaupungille sidosyksikkömuotoisesti laadultaan korkeatasoisia kunnallisteknisiä ylläpitopalveluja sekä viheralueiden rakentamis- ja ylläpitopalveluja. Lisäksi edellytetään, että tuotantoyhtiöiden tuottamien palveluiden hintatason tulee olla rinnastettavissa vastaavien kilpailutettujen palveluiden keskihintaan.

Turun kaupunginhallitus on 26.9.2022 § 402 päättänyt, että Turun kaupungin 100 %: sesti omistama tytäryhtiö Kuntec Oy muutetaan sidosyksiköksi. Kaupungin sidosyksiköltä tehtävät hankinnat kuuluvat hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle, koska kyseiset hankinnat rinnastetaan hankintayksikön omaksi työksi. Päätöksessä on edelleen todettu, että jatkossa yhtiön perusliikevaihto muodostuu tuotannollisen tehokkuuden ylläpitämiseksi kahdesta kaupungin ylläpitoalueesta ja mahdollisista erikseen perusteltavista erillistilauksista.

Puitesopimuksen tekeminen Kuntec Oy:n kanssa

Kuntec Oy:n aseman muuttuminen markkinoilla toimivasta yhtiöstä Turun kaupungin sidosyksiköksi edellyttää sopimusrakenteen muuttamista vastaamaan muuttunutta tilannetta. Sopimuksen tulee mahdollistaa avoin yhteistyö kaupungin kanssa yhtiölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Puitesopimus perustuu osapuolten avoimeen yhteistyöhön, hinnoitteluun ja toiminnan kehittämiseen. Kaupungilla on vastaava puitesopimusjärjestely myös toisen kaupungin sidosyksikkönä toimivan Kaarea Kunnossapito Oy:n kanssa. Kunnossapidon sopimuskokonaisuus muodostuu jatkossa puitesopimuksesta ja siihen liittyvistä erillisistä alasopimuksista: Etelä-Turku ja Länsi-Turku infran kunnossapidon alueurakka, pienet viher- ja infratyöt, kävely- ja pyöräteiden tehostettu talvihoidon urakka sekä liikuntapalveluiden kunnossapitourakat (Etelä, Länsi ja Keskusta), kuten Etelä- Turku alueurakkasopimuksesta ja tehostetun talvikunnossapidon Puitesopimus mahdollistaa myös tässä yhteydessä erikseen päätettäväksi tuotavien alasopimusten lisäksi palveluiden oston laajentamista tarpeen vaatiessa koskemaan myös muita palveluita. jotka on määritelty kaupunginhallituksen hyväksymässä Kuntec Oy:n yhtiöjärjestyksessä.

Puitesopimus sisältää yleiset sopimuskokonaisuutta koskevat ehdot ja alasopimukset tarkemmat palvelukohtaiset ehdot ja laatuvaatimukset. Alasopimus on pätevyysjärjestyksessä puitesopimuksen edellä. Sopimusasiakirjat muodostavat yhden sopimuskokonaisuuden ja sopimusehto on pätevä riippumatta siitä, missä sopimuskokonaisuuden osassa asiasta on sovittu.

Aiemmin voimassa olleiden sopimusten ehtoja esitettiin päivitettäväksi lainsäädännössä ja markkinaolosuhteissa tapahtuneiden muutosten seurauksena. Liikuntapalveluiden sopimus eriytetään omaksi sopimuksekseen. Kokonaan uutena alasopimuksena kokonaisuuteen esitetään lisättäväksi pienet infratyöt -sopimusta. Alasopimukset tuodaan kaupunkiympäristölautakunnan päätöksentekoon omana päätöskohtanaan lukuun ottamatta liikuntapalveluiden kokonaisuutta, josta päätöksen tekee liikuntalautakunta.

Sopimusten hinnoitteluperustetta esitetään tässä yhteydessä muutettavaksi. Puitesopimuskokonaisuuden hinnoitteluperuste noudattaa YSE 1998 ehdoista poiketen omakustannushintaa, jolla tarkoitetaan palveluntuottajan palvelun tuottamisesta aiheutuvia kuluja ja todellisia toteutuneita yleiskustannuksia, johon palveluntuottaja on oikeutettu lisäämään ainoastaan 2 % katteen ottaen kuitenkin huomioon sen, että palveluntuottaja on oikeutettu lisäämään 2 % katteen alihankintakustannuksiin vain, kun alihankinnan osuus yhtiön liikevaihdosta on korkeintaan 40 %. Mikäli alihankintojen osuus ylittää 40 %, kustannukset laskutetaan 40 % ylittävältä osin läpilaskutettavina erinä ilman katetta. Palveluntuottajan hinnaston mukaiset hinnat tarkistetaan vuosittain vastaamaan omakustannushintaa.

Osapuolten välinen sopimus perustuu open book- periaatteelle, joka tarkoittaa urakoitsijan velvoitetta avata vaadittaessa kirjanpitonsa laskutuksen oikeellisuuden varmistamiseksi ja osapuolten välistä avointa ja läpinäkyvää kustannustiedon jakamista urakasta. Lisäksi sopimuksiin on lisätty tietosuoja-asetuksen vaatimia muutoksia sekä Venäjän hyökkäyssodan mukanaan tuomia sopimusehtoja mm. siitä, ettei urakoissa saa käyttää Venäjältä lähtöisin olevaa bitumia sekä kielto käyttää venäläisomisteisia yrityksiä alihankinnoissa. Muutoin sopimusehdot vastaavat kilpailutettuja sopimuksia ehdoiltaan.

Osapuolet ovat käyneet sopimusneuvottelut ja kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt 13.2.2022 uuden puitesopimuksen tekemisen 1.1.2023 alkaen Turun kaupungin ja Kuntec Oy:n välille. Puitesopimus on voimassa toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuskokonaisuus mahdollistaa yksittäisen alasopimuksen irtisanomisen puitesopimuksen voimassaolosta huolimatta.

Liite 1​Puitesopimus, kunnossapidon palvelut

Liite 2​Alasopimus, Liikuntapalvelut

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

EhdotusLiikuntalautakunta hyväksyy päivitetyn liitteen 2 mukaisen alasopimuksen Kuntec Oy:n kanssa takautuvasti 1.1.2023 lukien.

Samalla kumotaan liikuntalautakunnan tekemä päätös 27.9.2022 § 85.

Lautakunta valtuuttaa liikuntapalvelujohtajan tekemään tarvittaessa sopimukseen vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä ja allekirjoittamaan sopimus.

Sitova sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti ja päätös voidaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKuntec Oy
tpvKalmari Markus
tpvNummi Oskari


Liitteet:

Liiklk § 18
Liite 1:Puitesopimus, kunnossapidon palvelut
Liite 2:Alasopimus, Liikuntapalvelut