Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala, tonttipalvelut 
Tonttipäällikkö30330.10.2020 

8670-2016 (641)

Sopimus Saramäen maa-ainespuiston louhinta-alueen lopputoimista Rudus Oy:n kanssa, os. Sarakaari

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, tonttipalvelut, maankäyttöinsinööri Heikki Häkli 23.10.2020:

Lohja Rudus Oy Ab, sittemmin Rudus Oy on ollut Turun kaupungin maanvuokralaisena Saramäen nykyisen maa-ainespuiston alueella. Turun kaupunki on vuokrannut vuodesta 1997 alkaen maa-alueita kiviaineksen louhinta, varastointi ja murskaustoimintaa varten Rudus Oy:lle. Viimeisin maanvuokrasopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa §533 7.12.2015 käsittäen ajan 1.1.2016-31.12.2020. Turun kaupunki on kuitenkin irtisanonut maanvuokrasopimuksen päättymään 31.3.2017, ja alue on vuokrattu 1.4.2017 alkaen Kiertomaa Oy:lle maa-ainesten kierrätystoimintaa varten.

Rudus Oy:llä on ollut toimintaansa varten Etelä-Suomen aluehallintoviraston 11.2.2015 myöntämä ympäristölupa nro 30/2015/1 kalliolouhinnalle sekä louheen, kierrätyslouheen ja asfalttijätteen murskaustoiminnalle. Ympäristölupa on rauennut Etelä-Suomen aluehallintoviraston 9.2.2018 antamalla päätöksellä.

Rudus Oy:llä on edelleen voimassa lupa maa-ainesten ottamiseen Turun kaupungin Saramäen ja Vaistenkylän tiloilla Isomoisio 2:15, Huilu 4:37, Korkkismäki 1:120, Vähätalo 4:0 ja Heikkilä 2:12 (Turun kaupunki, ympäristötoimiala, ympäristöjohtaja, päätöspöytäkirja 8.2.2013 § 1). Maa-ainesluvassa on määrätty alueen maisemoinnista. Luvassa on todettu, että erillistä maisemointia ei tarvitse tehdä. Louhinnan lopputulokseksi jää murskepintainen tasamaa. Tämän sopimuksen myötä lupa maa-ainesten ottamiseen voidaan päättää ennen luvan 10 vuoden määräajan päättymistä.

Rudus Oy:llä on alueella kasattuna maa-aineksia, joita oli tarkoitus käyttää louhintareunojen luiskaamiseen. Maa-ainekset ovat louhinta-alueelta kuorittua metsämaan pohjaa. Koska alueelle on valmistunut uusi asemakaava, alueen käyttötarkoitus on osittain muuttunut alkuperäisestä. Luiskaustarvetta ei enää ole, koska louhinta-aluetta tulee jatkossa ympäröimään katualue ja louhinta-alue on suurelta osin uutta teollisuusrakennusten korttelialuetta. Vanha Rudus Oy:n vuokra-alue, joka on vuokrattu Kiertomaa Oy.lle on asemakaavassa osoitettu maa-ainespuistoksi ja sillä alueella luiskaustarvetta ei ole, koska aluetta tullaan louhimaan lisää maa-ainespuistosuunnitelman mukaiseksi maa-ainespankiksi. Tällä sopimuksella nämä maa-ainekset jäävät nykyiselle sijainnilleen ja siirtyvät Turun kaupungin vastuulle 80.000,00 euron sopimuskorvausta vastaan.

Rudus Oy:n vuokraaman louhinta-alueen lopputoimet on tämän sopimuksen jälkeen täytetty ja Rudus Oy:n vastuut alueelta päättyvät kaikilta osin.

Liite 1Sopimus louhinta-alueen lopputoimista

Tonttipäällikkö Timo Laiho:

PäätösPäätin, että

- Rudus Oy maksaa sopimuskorvauksena louhinta-alueelle jäävästä maisemointiin tarkoitetusta maa-aineksesta Turun kaupungille kertakorvauksena 31.12.2020 mennessä 80.000,00 euroa.

- Rudus Oy:n vastuut 31.3.2017 päättyneestä louhinta-alueen maanvuokrasopimuksesta päättyvät kaikilta osin.

Jakelu

aoRudus Oy
tiedVarsinais-Suomen ELY-keskus
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tpvXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Kytotont § 303
Liite 1:Sopimus louhinta-alueen lopputoimista