Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus15111.04.20236
Kaupunginvaltuusto7417.04.20236

2735-2023 (10 03 01)

Itäisen Rantakadun rantalaiturin 1. vaiheen hankesuunnitelma välillä Myllysilta - Teatterisilta

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi Itäisen Rantakadun ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelma välillä Myllysilta - Teatterisilta. Hankealueen pituus on noin 130 metriä. Rantalaiturin puuperustukset ovat noin 170 vuotta vanhat. Perustukset ja muurirakenne eivät kestä kulttuurijokilautan kiinnittymistä rantalaituriin ja lisäksi on todennäköistä, että eroosio on poistanut rantalaiturin sisäpuolelta maa-aineksia, joka kiihdyttää alueen puuperustusten heikkenemistä. Ranta-aluetta ei tällä hetkellä voida ruopata, jotta hankealueen stabiliteetti ei vaarannu. Hankkeen kustannusarvion vaihteluväliksi on esitetty 9-15 milj. euroa ja hankkeen arvioitu toteutumisaika on kevät 2024 - syksy 2025.

Kh § 151

Kaupunkiympäristö, suunnitteluinsinööri Mika Laine 27.3.2023:

Hankesuunnitelma koskee Itäisen Rantakadun rantatörmällä sijaitsevaa aluetta välillä Myllysilta – Teatterisilta. Ranta-alueen pituus on noin 130 metriä, alueelle sijoittuu kulttuurijokilautta ja osa Itäisen Rantakadun jalankulkuväylää.

Rantalaiturin hankesuunnitelma koskee 1850-luvulla rakennetun rantamuurin uudelleenrakentamista. Rantalaituria on seurattu tarkemmin vuodesta 2019 lähtien, jolloin ensimmäiset merkit mahdollisesta korjaustarpeesta havaittiin. Vuoden 2022 kesällä tapahtunut asvaltin ja katukivien osittainen putoaminen välillä Myllysilta – Teatterisilta osoitti, että maapohja rantalaiturin alla on liikkeessä.

Kaupunginvaltuusto on 23.8.2021 § 203 hyväksynyt Itäisen Rantakadun hankesuunnitelman ja yleissuunnitelman välillä Purserinpuisto-Rettiginrinne toteutettavaksi aikatauluvaihtoehdon 2 mukaan. Tämä tarkoittaa, että ensin toteutetaan katuosuus kokonaisuudessaan, katurakentamisen aikana tehdään rantabulevardin suunnittelu ja rantabulevardi toteutetaan useammassa vaiheessa. Itäisen Rantakadun hanke- ja yleissuunnitelmissa yksisuuntaiset pyörätiet on esitetty toteutettaviksi ajoradan tasoon ja rantabulevardia on esitetty kehitettäväksi mm. lisäämällä ranta-alueen viihtyisyyttä, turvallista liikkumista, toimintoja ja esteettömyyttä. Rantamuurin korjausrakentamisen kustannusvarausta ei ole sisällytetty kaupunginvaltuuston 23.8.2021 § 203 hyväksymän hankesuunnitelman tavoitehinta-arvioon.

Kaupunginvaltuusto on 14.11.2022 § 234 hyväksynyt Kulttuurijokilauttaa koskevan asemakaavamuutosehdotuksen ja samalla päättänyt, että asemakaavan infran kustannusarvio tuodaan erikseen päätöksentekoon osana Itäisen rantalaiturin korjaus välillä Myllysilta - Teatterisilta -hankesuunnitelmaa. Kulttuurijokilautan asemakaava ei ole vielä saanut lainvoimaa, sillä hyväksymispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.

Alueen ylläpidon, rakentumisen ja Kulttuurijokilautan asemakaavan toteuttamisen johdosta rantalaiturin rakennetta tulee muokata ja samalla varmistaa alueen pitkälle tulevaisuuteen ulottuva elinkaari.

Kohteen sijainti kartalla

​Hankesuunnitelman tarkoituksena on antaa tieto hankealueella tehtävien töiden laajuudesta, kustannusvaihteluvälistä, elinkaaresta, riskeistä ja aikataulusta.

Hankkeen laajuus ja laatutaso

Hankkeen laajuus on asemakaavan 10/1997 mukainen katualue sekä ranta-alue rantalaituriin asti välillä Myllysilta-Teatterisilta hyväksytyn Kulttuurijokilautan asemakaavan (7/2019, ei lainvoimainen) kohdalla.​ Katualuetta kehitetään siten, että kadulle sijoitetaan istuintukimuuri ja Itäiselle Rantakadulle voidaan toteuttaa Itäisen Rantakadun yleissuunnitelman mukaiset kaupunkitilat. Katupintojen uusimisella esteettömäksi ja pienillä tasausmuutoksilla saadaan tuotettua laadukas katuympäristö ja huleveden hallinta. Rannan viheralueet pienentyvät, mutta vanha suojeltu puusto säilytetään.

Kyseessä on kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue. Rakennussuunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan alueen arvot tekemällä tiivistä yhteistyötä mm. kaupunkikuva-arkkitehdin ja museokeskuksen edustajien kanssa. Hankesuunnitelmassa on esitetty arkeologiset lähtökohdat ja muinaismuistolain edellyttämät toimenpiteet.

Hanke vaatii vesiluvan, eli vesistön rakennusluvan, jota varten on kerätty lähtötietoja. Vesilupahakemuksen valmistelu on vireillä, mutta vesiluvan jättöhakemuksessa tulee esittää hankkeen rakennussuunnitelmat, jotka valmistuvat joulukuussa 2023.

Korjaustarve ulottuu koko Itäisen Rantakadun rantalaiturin alueelle välillä Myllysilta – Teatterisilta. Hanke on kuitenkin arvioitu tarkoituksenmukaiseksi jaotella kolmeen osaan, jolloin hanketiedon määrää pystytään keräämään rakennusvaiheittain. Hanketiedon määrän kasvaessa epävarmojen tekijöiden osuus pienenee ja tällöin hankkeen toteutussuunnitelmia pystytään muokkaamaan ennen seuraavan vaiheen alkua.

Hankesuunnitelman kustannusvaihteluväli

Kaupunginvaltuuston 13.2.2023 § 32 hyväksymän päivitetyn infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen mukaan hankesuunnitteluvaiheessa otetaan huomioon epävarmuudet ja kustannusriskit erikseen määritellyn riskikorimenettelyn mukaisesti. Tämän arvion perusteella syntyy kustannusarvion vaihteluväli, joka määräytyy sen hetkisen hanketiedon määrän perusteella. Kustannushaarukan suuruuteen vaikuttaa mm. hankkeen kompleksisuus, tutkimusten ja selvitysten määrä ja laatu sekä teknisten ratkaisujen tarkkuustaso. Kaupunkirakenteen tiivistämisalueilla, jotka sijoittuvat kulttuurikerrosalueille tai muille erityisen haastaville alueille, hankevarauksen suuruus on 20 - 30 %. Koska hankesuunnitelma koskee vaativaa taitorakennehanketta, hankevarauksena on käytetty 30 %.

Hankesuunnitelman kustannusarvion vaihteluväliksi on arvioitu 9.000.000–15.000.000 euroa, alv 0 %. Kustannusvaihteluvälissä on pyritty huomioimaan vielä tuntemattomia kustannuseriä, kuten tarkempien pohjatutkimusten myöhemmin mukanaan tuomat tiedot, vesiluvan vaatimussisältöä sekä muinaismuistolain edellyttämiä toimenpiteitä. Myös rakennusmateriaalien ja energiaan liittyviä hinnankorotuspaineita on otettu huomioon. ​​​​

Hankkeen aikataulu

Itäisen Rantakadun rantalaiturin hankesuunnitelman (vaihe 1) hyväksymisen jälkeen laaditaan hankealueelle yksityiskohtaisemmat rakennus- ja katusuunnitelmat.

Hankesuunnitelmaan pohjautuva Rantaraitin katusuunnitelma tuodaan kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn joulukuussa 2023.

Rakennussuunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä. Hankkeen hankinnan valmistelu ja urakan kilpailutus on mahdollista saada valmiiksi alkukeväällä 2024, jolloin työmaavaihe pääsee alkamaan keväällä 2024. Työmaavaihe kestää arviolta 1,5 vuotta.

Toimivalta

Kaupunginvaltuuston 13.2.2023 § 32 hyväksymän päivitetyn infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen mukaan kaupunginvaltuusto hyväksyy hankesuunnitelman, kun infrahankkeen kustannusarvio tai sen vaihteluvälin keskiarvo ylittää 10 miljoonaa euroa.

Liite 1Itäisen Rantakadun rantalaiturin 1. vaiheen hankesuunnitelma välillä Myllysilta – Teatterisilta 4.4.2023

Oheismateriaali 1Museopalveluiden lausunto 8.11.2022 arkeologisesta selvitys- ja tutkimustarpeesta koskien rantalaitureiden korjaussuunnittelua välillä Myllysilta – Teatterisilta

Oheismateriaali 2Itäisen Rantakadun yleissuunnitelma

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen Itäisen Rantakadun rantamuurin 1. vaiheen hankesuunnitelman välillä Myllysilta – Teatterisilta ja hankkeen kustannusarvion vaihteluväliksi 9-15 milj. euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 74

Liite 1Itäisen Rantakadun rantalaiturin 1. vaiheen hankesuunnitelma välillä Myllysilta – Teatterisilta 4.4.2023

Oheismateriaali 1Museopalveluiden lausunto 8.11.2022 arkeologisesta selvitys- ja tutkimustarpeesta koskien rantalaitureiden korjaussuunnittelua välillä Myllysilta – Teatterisilta

Oheismateriaali 2Itäisen Rantakadun yleissuunnitelma

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen Itäisen Rantakadun rantamuurin 1. vaiheen hankesuunnitelman välillä Myllysilta – Teatterisilta ja hankkeen kustannusarvion vaihteluväliksi 9-15 milj. euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKaupunkiympäristö


Liitteet:

Kh § 151
Liite 1:Itäisen Rantakadun rantalaiturin 1. vaiheen hankesuunnitelma välillä Myllysilta - Teatterisilta 4.4.2023

Kv § 74
Liite 1:Itäisen Rantakadun rantalaiturin 1. vaiheen hankesuunnitelma välillä Myllysilta - Teatterisilta 4.4.2023 / Projektplan för första fasen av strandbryggan vid Östra Strandgatan mellan Kvarnbron och Teat