Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus27807.06.20216
Kaupunginvaltuusto15914.06.202131

5746-2021 (10 03 01, 10 03 02)

Nummen koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvitys

Tiivistelmä: -

Kh § 278

Toimitilapäällikkö Minna Juselius, hankepäällikkö Tommy Gustafsson ja rakennuttajainsinööri Iiro Tainio 26.5.2021:

Nummen koulutalon hankeselvityksen tarkoituksena on peruskorjata nykyinen Nummen koulutalo sekä liikuntasalirakennus pinnoiltaan sekä uusia tekniikaltaan. Kohteessa on teetetty hankesuunnitteluvaiheessa sisäilmatutkimus, jonka peruskorjauksen yhteydessä esitettävät rakenteelliset korjaukset sekä toimenpiteet otetaan hankkeen suunnittelussa huomioon. Hankeselvitys perustuu rakennuksen kuntoon sekä peruskorjaustarpeen esille tuloon kunnossapidosta.

Hankekuvauksen keskeinen sisältö

Nykyiset tilat peruskorjattuina takaa Katariinan ja Nummenpakan koulujen nykyisen toiminnan tilatarpeisiin pitkäaikaisen ja tarkoituksenmukaisen ratkaisun. Toiminnalliset muutokset ottavat huomioon myös käyttäjän erityistarpeita sekä esteettömyyden vanhassa kiinteistössä.

Koulurakennuksen maksimioppilasmääräksi mitoitetaan 350. Henkilökuntaa koulussa on 72. Aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilömäärät ovat 40 oppilasta sekä 3 aikuista.

Peruskorjauksen yhteydessä opetustilat varustetaan pakoreiteillä, vanhoja palo-osastoivia väliovia uusitaan. Lisäksi täydennetään rakennuksen wc-tilakantaa lisä WC-tiloilla ja parannetaan rakennuksen esteettömyystasoa.

Piha- alueen tavoitteena on tontin saattoliikenteen sekä ulkona tapahtuvan toiminnan sujuvuus ja turvallisuus. Välituntipihan suunnittelussa otetaan huomioon myös esteettömyys. Mm ergonomia, ekologisuus, esteettömyys, esteettisyys, akustiikka ja valaistus ovat asioita, joihin kiinnitetään suunnittelutavoitteiden laadinnassa erityistä huomiota. Lisäksi digitaalisiin ja tietoteknisiin valmiuksiin kiinnitetään erityistä huomioita. Tilojen tulee olla sopivia nykyisen opetussuunnitelman kanssa.

Kohde suunnitellaan rakentamiseen liittyvät normit täyttäväksi, mutta niitä ylittävää laatua ei tavoitella.

Laitehankinnat

1)   Liikuntasalin sosiaalitiloihin porrasnostin.

2)   Rakennukseen tulee seuraavat tilalaitejärjestelmät:

3)   Rakennuksen käyttäjien toimintaansa varten tarvitsemia järjestelmiä ovat:

Laajuus

Nummen koulutalo on kooltaan 6530 brm² sekä liikuntasalirakennus 1083 brm². Muutoksia rakennusten laajuuteen ei tule.

Väistötilat

Peruskorjauksen ajaksi Katariinan ja Nummenpakan koulujen toiminnan väistötilat toteutetaan siirrettävillä väistötiloilla  Paavinkatu 13 sekä Kirkkotie 31 tonteille. Toiminta alkaa väistötiloissa elokuussa 2021.

Kustannusvaikutukset

Peruskorjauksen tavoitehintakustannusarvio on 13.771.000 €, alv 0 %. (Haahtela -indeksi 1/2020)

Arvio uusista tilavuokrista

Peruskorjaushanke aiheuttaa käyttäjille vuokravaikutuksia. Alustavat vuokra-arviot ovat noin:

Sivistystoimiala 143 440 €/kk1.721.280 €/v
Keittiötilat3 858 €/kk46.296 €/v
Hyvinvointitoimiala3 234 €/kk 38.812 €/v

Irtaimisto on käyttäjähankinta ja toimialojen tulee varautua irtaimistokustannuksiin omissa budjeteissaan.

Aikataulu

Hankkeen suunnittelun kilpailuttamiselle sekä suunnittelulle tulee varata aikaa 16 kuukautta. Rakentamisen kilpailutukseen sekä rakentamiselle tulee varata aikaa 5 + 24 kuukautta.

Hankkeen toteutusmuodosta riippuen hankkeen pituus suunnittelun käynnistämisestä rakennuksen valmistumiseen on 39-45 kuukautta. Yhteistoimintaurakkamallissa hankkeen aikataulua pystytään mahdollisesti lyhentämään.

Hanke voidaan aloittaa, kun investointipäätös hankkeesta on saatu.

Lausunnot

Tilapalvelut pyysi lausunnot Nummen koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvityksestä kasvatus- ja opetuslautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi hankeselvityksen sekä siinä mainitut kustannukset (Kasopelk 12.5.2021 § 68).

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi teknisen peruskorjauksen hankeselvityksen ja sitoutui siitä aiheutuviin kustannuksiin siten, että hankesuunnitelmassa huomioidaan kouluterveyden- ja oppilashuollon tilatarpeet perhe-,

sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen lausunnossa esiin tuomien huomioiden mukaan (Sosterla 19.5.2021 § 197).

Liite 1Nummen koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvitys

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Nummen koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvityksen ja siinä esitetyt kustannukset. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnossa esitetyt huomiot tilaohjelman kokonaislaajuutta kasvattamatta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä palveluverkkojohtaja Minna Juselius.

Kv § 159

Liite 1Nummen koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvitys

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Nummen koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvityksen ja siinä esitetyt kustannukset. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnossa esitetyt huomiot tilaohjelman kokonaislaajuutta kasvattamatta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely kokouksessa

Ryhdyttäessä käsittelemään asiaa puheenjohtaja Rantanen ilmoitti hallintosäännön 152 §:n nojalla rajoittavansa tässä asiassa pidettävien puheenvuorojen pituuden enintään 5 minuuttiin.

Jakelu

tiedHyvinvointi
tiedKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta


Liitteet:

Kh § 278
Liite 1:Nummen koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvitys

Kv § 159
Liite 1:Nummen koulutalon teknisen peruskorjauksen hankeselvitys / Projektutredning för teknisk ombyggnad av skolhuset Nummen koulutalo