Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus9104.03.20196
Kaupunginhallitus11511.03.20195
Kaupunginvaltuusto4418.03.20196

1826-2019 (00 01 01)

Turun kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteiden hyväksyminen

Tiivistelmä:

Kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteista. Kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi tuotavissa rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteissa on huomioitu mm. lainsäädännön muutokset ja rahoitusmarkkinoiden kehittyminen.

Kh § 91

Talous- ja strategiaryhmän vt. johtaja Fredrik Lindström ja rahoituspäällikkö Kari Pentti 6.2.2018:

Kaupunginvaltuusto päätti 15.2.2010 § 31 viimeksi rahoitus- ja sijoitusperiaatteiden hyväksymisestä. Tätä aiemmin mm. sijoitusperiaatteista ja eräistä muista rahoitukseen liittyvistä periaatteista on päätetty erikseen.

Kuntalain (410/2015) valtuuston tehtäviin kuuluu (4 luvun 14 §) tehtävät, jonka kohdan 6) mukaan valtuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista.

Lisäksi rahoitus- ja sijoitustoimintaa ohjaa mm. arvopaperimarkkinalaki ja sitä tulkitseva finanssivalvonta. Taustalla vaikuttavat lisäksi arvopaperimarkkinoita koskevat EU-säädöshankkeet (esim. MiFID direktiivi (Markets in Financial Instruments Directive) (2004/39/EY), jotka on korvattu 3.1.2018 alkaen MiFID II direktiivillä (2014/65/EU) sekä MiFIR asetuksella (EU N:o 600/2014). Lisäksi rahoitus- ja sijoitustoimintaa tapahtuu myös ulkomaisten pankkien kanssa ja näiden maiden lainsäädännön puitteissa, joissa pääsääntöisesti noudatetaan ja tulkitaan em. direktiivejä. Eräiltä osin kaupungin rahoitustoimintaan joukkovelkakirjojen liikkeellelaskijana vaikuttaa myös MAR direktiivi, joka tuli sovellettavaksi 3.7.2016. 

Kuntalain (410/2015) 129 § mukaan kaupunki kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.

Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään liittyen mm. kiellettyyn valtiontukeen.

Rahoitus- ja sijoitusperiaatteisiin on syytä tehdä joitakin muutoksia ja päivityksiä mm. lainmuutosten ja, rahoitusmarkkinoiden kehittymisen seurauksena sekä konsernirahoituksen korostuneen roolin takia. Myös kuntaliitto on tehnyt oman päivitetyn ohjeensa vuonna 2016 ”Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen”, joita on huomioitu.

Kuntaliiton ohjeiden mukaan kunnan jakaantuu kunnan toimialaan liittyvään sijoittamiseen ja kassavarojen sijoittamiseen. Lisäksi kunnalla voi olla sijoitettuna toimeksiantoon rinnastettavia lahjoitusvaroja ja omia rahastoja. Kunkin rahaston lahjoittajan määrittelemät säännöt ja ehdot ohjaavat lahjoitusrahastojen varojen sijoittamista tarkemmin.

Sijoitusperiaatteissa tärkeimmät muutokset ovat mm. lakien ja säädösten muuttuminen ja kiristyminen. Lisäksi on pyritty ajanmukaistamaan periaatteissa mainitut sijoituskohteet.  Näiden lisäksi on pyritty huomioimaan kaupungin strategian linjauksia ja ympäristötavoitteita. Sijoitustoiminnan periaatteisiin on myös kirjattu mm. vastuullisen sijoittamisen periaatteet, joihin kuuluu ympäristöasioiden, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan huomioinen valittaessa kaupungin sijoituskohteita. 

Edellä olevaan viitaten esitämme, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä 1 olevat rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet, jotka korvaavat kaupunginvaltuuston aiemmin 15.2.2010 § 31 hyväksymät periaatteet.

Liite 1Turun kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

että liitteenä 1 olevat Turun kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet hyväksytään ja

että samalla kumotaan kaupunginvaltuuston 15.2.2010 § 31 hyväksymät rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet.

PäätösAsia pantiin pöydälle Vornasen Sundqvistin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

 

Kh § 115

Oheismateriaali 1Rahoitus- ja sijoitusperiaatteet - muutoksia

Pöydältä 4.3.2019 § 91

PäätösEhdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

Pykälä 2.2.

Kaupungin sijoitustoiminta pohjautuu mm. negatiiviseen arvottamiseen, minkä vuoksi kaupunki ei tee suoria sijoituksia ase-, asejärjestelmä-, tupakka-, pornografia- tai alkoholiliiketoimintaa harjoittaviin tai yrityksiin. Kaupungin sijoitustoiminnassa vältetään myös sijoituksia yrityksiin, joiden ydinliiketoiminta on luokiteltavissa johonkin seuraavista: kosmetiikka- ja ei-lääketieteellinen teollisuus, jossa käytetään eläinkokeita tai lääketestit uhanalaisilla eläimillä, kaupankäynti CITES-lajeilla (CITES Appendix 1 Flora and Fauna). Lisäksi kaupungin tulee välttää sellaisia yksittäisiä yrityksiä, liikkeellelaskijoita tai maita, jotka eivät kunnioita YK:n ja ILO:n määrittelemiä ihmis- ja perusoikeuksia tai jotka toimivat vastuuttomasti ympäristöä vahingoittavalla tavalla.

Pykälä 2.2.

Kaupunki noudattaa lisäksi rahoitus- ja sijoitusperiaatteissa Turun kaupungin muita strategisia linjauksia. Kaupunki on asettanut merkittäviä ympäristötavoitteita strategiassaan.  Merkittävämpänä tavoitteena on tulla täysin hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2029 mennessä, jolloin kasvihuonekaasupäästöjen on oltava pienemmät kuin vuotuiset hiilinielut. Kaupunki seuraa käyttöperusteisia kasvihuonekaasupäästöjä alueellaan ja raportoi niistä vuosittain. Kaupunki painottaa sijoituksiaan sellaisiin yrityksiin, jotka ovat sitoutuneet arvoissaan kestävään kehitykseen ja uusiutuvan energian käyttöön ja tuotantoon. Painotuksen myötä kaupunki madaltaa sijoitustensa hiiliriskiä suunnitelmallisesti niin, että vuoteen 2030 mennessä kaupunki ei tee suoria sijoituksia sellaisiin yrityksiin tai liiketoiminnan harjoittajiin, joiden liikevaihdosta yli 5 % tulee fossiilisista polttoaineista. Kaupunki kannustaa ja pyrkii omilla toimenpiteillään edistämään hiilidioksidipäästöjen ilmoittamista vuosiraportoinnin yhteydessä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallituksen kokouksessaan 11.3.2019 tekemiä lisäyksiä rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteisiin noudatetaan uusiin vahinkorahaston sijoituksiin.

Päätös asiassa tehtiin esittelijän kokouksessa muuttamasta päätösehdotuksesta.

Miikkolan ehdotus, että kaupunginhallitus päättää esittelijän alkuperäisen päätösehdotuksen mukaisesti, raukesi kannatuksen puuttuessa.

Kv § 44

Liite 1Turun kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet (Kh 11.3.2019 § 115)

Oheismateriaali 1Rahoitus- ja sijoitusperiaatteet - muutoksia

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että liitteenä 1 olevat Turun kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet hyväksytään siten, että kaupunginhallituksen 11.3.2019 § 115 tekemiä lisäyksiä rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteisiin noudatetaan uusiin vahinkorahaston sijoituksiin ja

että samalla kumotaan kaupunginvaltuuston 15.2.2010 § 31 hyväksymät rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKonsernihallinto, talous ja rahoitus


Liitteet:

Kh § 91
Liite 1:Turun kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet

Kh § 115
Liite 1:Turun kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet

Kv § 44
Liite 1:Turun kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet (Kh 11.3.2019 § 115) / Principer för Åbo stads finansierings- och placeringsverksamhet (ssn 11.3.2019 § 115)