Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta46913.11.20127
Kaupunginhallitus58610.12.20125
Kaupunginvaltuusto25817.12.201210

3551-2012 (613, 627)

Asemakaavanmuutosehdotus "Pansion portti" (Yj)

Tiivistelmä:

Pansiontien, Puistokadun ja Ratapihankadun risteyksen vieressä olevalle tontille on osoitettu AK-1 korttelialue 8-kerroksislle asuinkerrostalolle. Rakennusoikeus on 8000 k-m2 (noin 100 asuntoa) ja autopaikkoja on osoitettava 1 ap/120 k-m2. Lisäksi tontille on osoitettu autojen säilytyspaikan rakennusala, jolle saa rakentaa kaksi py-säköintitasoa rakennusoikeus ylittäen. Osa ylimmästä pysäköintitasosta on osoitettava ulko-oleskelu- ja leikkialueeksi. Ajoyhteys on osoitettu Pansiontieltä. Tontille on tarkoitus rakentaa TVT-Asuntojen vuokratalo.

Ympkaalk § 469

Asemakaavatoimisto/Laurent Druey 1.11.2012:

Asemakaavatoimisto lähettää oheisena otsikossa mainitulle alueelle 5.9.2012 laatimansa ja 30.10.2012 lausuntojen johdosta muutetun asemakaavamuutosehdotuksen. Asemakaavan laadinta perustuu tontin 64-2 omistajan, Turun kaupungin / Kiinteistöliikelaitoksen asemakaavamuutosanomukseen. Anomuksen taustalla ovat TVT Oy:n suunnitelmat asuinvuokratalon rakentamiselle. Kaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä 24.9. - 23.10.2012. Rakennukseen tulee sijoittumaan arviolta noin 100 asuntoa. Asemakaavamuutos on laadittu yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Haroma Partners Oy:n kanssa.

Asemakaavamuutoksella toteutetaan Linnakaupungin osayleiskaavan mukaista maankäyttöä. Kaavaratkaisuun vaikutti oleellisesti myös tarve sijoittaa huomattava määrä vuokra-asuntoja kaupungin keskustan läheisyyteen.

Asuinkerrostalon rakennusalaa on rajoitettu tärinäselvityksen mukaisesti siten, että rakennuksen etäisyys lähimpään junarataan on 45 metriä.

Linnakaupungin osayleiskaavan mukaisen pikaraitiotieyhteyden mahdollinen toteuttaminen parantaisi huomattavasti keskustatoimintojen saavutettavuutta nykyisestä. Sen linjaus ohittaa kaava-aluetta sen luoteispuoleista rajaa pitkin. Raitiotien rata tulisi sijoittumaan junaradan ja tontin väliin. Ajoyhteys ja jalankulku junaradan puolelta kaava-alueelle vaativat näin ollen huomattavia rakenteellisia muutoksia sekä kaava-alueen kohdalla että Satamaraiteen ja Puistokatua ylittävän sillan osalta.

8-kerroksinen rakennus on tarkoitus sijoittaa siten, että se muodostaa Pansiontien sisääntuloväylällä maamerkkimäisen porttiaiheen.

Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 0,36 ha.

Asemakaavamuutosehdotuksessa aluevaraukset ovat seuraavat:

- Asuinkerrostalojen korttelialue (AK-1), sallittu kerrosala 8000 k-m² ja sallittu kerrosluku VIII.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille 15.6.2012.

Lausunnot

5.9.2012 päivätystä kaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot 23.10.2012 mennessä. Rakennusvalvontatoimiston lausunnon johdosta on lisätty määräys: ”Korttelialueen ensimmäisen kerroksen asuinhuoneet eivät saa rajoittua Pansiontien ja/tai Puistokadun puoleiseen julkisivuun”. Muut lausunnot ja vastineet kts. selostus sivut 7 ja 8.

Asemakaavanmuutos on ollut nähtävillä 24.9. – 23.10.2012. Muistutuksia ei esitetty.

Liite 1Selostus

Liite 2Tilastolomake

Liite 3Kartta

Asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen:

EhdotusYmpäristö- ja kaavoituslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 5.9.2012 päivätty ja 30.10.2012 lausuntojen johdosta muutettu Iso-Heikkilän kaupunginosan korttelin 64 tontille 2 laadittu asemakaavamuutosehdotus hyväksytään ja esitetään edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Manni ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn.

Kh § 586

Liite 1Selostus "Pansion portti"

Liite 2Kartta "Pansion portti"

Liite 3Tilastolomake "Pansion portti"

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 5.9.2012 päivätyn ja 30.10.2012 lausuntojen johdosta muutetun Iso-Heikkilän kaupunginosan korttelin 64 tontille 2 laaditun asemakaavamuutosehdotuksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 258

Liite 1Selostus "Pansion portti"

Liite 2Kartta "Pansion portti"

Liite 3Tilastolomake "Pansion portti"

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 5.9.2012 päivätyn ja 30.10.2012 lausuntojen johdosta muutetun Iso-Heikkilän kaupunginosan korttelin 64 tontille 2 laaditun asemakaavamuutosehdotuksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedVarsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat
tiedKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tpvKiinteistöliikelaitos
tiedRakennuslautakunta
tiedVesiliikelaitoksen johtokunta
tpvYmpäristö- ja kaavoituslautakunta
tpvYmpäristö- ja kaavoitusvirasto


Liitteet:

Ympkaalk § 469
Liite 1:Selostus (Iso-Heikkilä) 62-64-2 "Pansion portti"
Liite 2:Tilastolomake (Iso-Heikkilä) 62-64-2 "Pansion portti"
Liite 3:Kartta (Iso-Heikkilä) 62-64-2 "Pansion portti"

Kh § 586
Liite 1:Selostus "Pansion portti"
Liite 2:Kartta "Pansion portti"
Liite 3:Tilastolomake "Pansion portti"

Kv § 258
Liite 1:Selostus "Pansion portti"
Liite 2:Kartta "Pansion portti"
Liite 3:Tilastolomake "Pansion portti"