Åbo stad, Stadsmiljö, miljöskydd

Åbo stads miljöskyddschef delger 2.7.2021 följande beslut gällande anmälan om sanering av förorenad mark enligt 136 § i miljöskyddslagen

Adress:

Hippoksentie 33 A, Turku

Kiinteistö

853-23-57-2

Tjänsteinnehavarnas beslut finns offentligt framlagda 2.7.2021 i det allmänna datanätet http://www.turku.fi/kuulutukset

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten i fråga. Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet utan att dagen för delfåendet räknas med i besvärstiden.  

Kungörelsen och den handling som kungörs finns framlagda i det allmänna datanätet 2.7.-9.8.2021.

 

Åbo 1.7.2021

På tjänstens vägnar

Renja Rasimus

miljöingenjör

ställföreträdare för miljöingenjören

Ympäristönsuojelupäällikkö § 23