Kungörelse om anhängig anmälan om verksamhet som orsakar buller och skakningar (MSL 118 §)

Anmälare

YIT Suomi Oy Rakennus

Lemminkäinengatan 59

20520 Åbo

Verksamhetens art

Brytning (borrning, sprängning), krossning, pålning

Verksamhetens läge

Vahtovägen 17

20360 Åbo

Tidpunkt

Ungefär veckorna 29–39                        

Kungörelsens publiceringsdatum

29.6.2021

Framlagt

Denna kungörelse och ansökan hålls framlagda 29.6–12.7.2021 på Åbo stads elektroniska anslagstavla.

Innan ett beslut enligt 122 § i miljöskyddslagen fattas med anledning av anmälan ska de parter vars boende, arbete eller andra förhållanden kan påverkas av beslutet ges tillfälle att bli hörda.

Eventuella anmärkningar ska inlämnas skriftligen till miljöskyddet vid Åbo stadsmiljö (tfn 02-330 000),ymparistonsuojelu@turku.fi, Trädgårdsgatan 1, 20100 Åbo, postadress: PB 355, 20101 Åbo, före 12.7.2021.

Ytterligare upplysningar ges av Åbo stads miljöskydd, tfn 02-330 000.

Åbo 28.6.2021

Åbo stad

Stadsmiljö

Miljöskyddet

Meluilmoitus 23.6.2021 YIT