Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus31504.09.20235

5681-2023 (01 01 00)

Nuorisopalvelupäällikön viran perustaminen lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuuteen

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuuteen perustetaan nuorisopalvelupäällikön virka 1.10.2023 lukien. Palvelukokonaisuuden nuorisopalveluissa olevan nuorisopalvelupäällikön toimen tilalle tarvitaan nuorisopalvelupäällikön virka, koska työtehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä.

Kh § 315

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 24.8.2023:

​Muutosjohtaja Anu Parantainen ja nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio ovat esittäneet, että nuorisopalveluiden kohdennetun nuorisotyön vastuualueelle perustetaan nuorisopalvelupäällikön virka, jonka tehtäväkohtainen palkka on 3.527,44 €/kk ja jonka kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus. Nuorisopalvelupäällikön toimi (vak.nro 404173) esitetään lakkautettavaksi.

​Esityksessä on todettu, että nuorisopalvelujohtajan alaisuudessa toimii neljä vastuualuetta: alueellinen nuorisotyö, kehittäminen ja johdon tuki, kohdennettu nuorisotyö sekä kulttuurinen nuorisotyö. Vastuualueita johtavat nuorisopalvelupäälliköt. Nuorisopalvelupäälliköistä kaksi (alueellinen nuorisotyö ja kehittäminen ja johdon tuki) ovat virkasuhteisia ja kaksi (kohdennettu ja kulttuurinen nuorisotyö) työsopimussuhteisia. Nuorisopalvelupäälliköiden tehtävät ja vastuut ovat kuitenkin keskenään verrannolliset. Kaikkien tehtävänä on oman vastuualueensa kehittäminen ja suunnittelu, talousarvion laadinta ja talouden seuranta sekä vastata hankinnoista.

​Esityksen mukaan kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti kokouksessaan 8.6.2023 § 85 kulttuuri- ja nuorisolautakunnan alaisten nuorisopalveluiden viranhaltijoiden hankintavaltuudet (diaarinro 4417-2023). Hankintavaltuudet on myönnetty vain viranhaltijoille. Kohdennetun nuorisotyön ja kulttuurisen nuorisotyön vastuualueiden päälliköille ei siten enää myönnetty hankintavaltuuksia. Nuorisopalveluiden vastuualueella kaikkien nuorisopalvelupäälliköiden tehtäviin kuuluu mm. hankinnoista vastaaminen. Näin ollen myös kohdennetun nuorisotyön ja kulttuurisen nuorisotyön vastuualueiden päälliköiden tulisi olla virkasuhteessa.

​Kohdennetun nuorisotyön vastuualueen nuorisopalvelupäällikön toimi (vak.nro 404173) on tällä hetkellä avoimena. Palvelukokonaisuus on esittänyt, että nuorisopalvelupäälliköiden toimien muuttamiseksi viroiksi edetään kahdessa vaiheessa. Tämä on tarkoituksenmukaista, jotta kohdennetun nuorisotyön nuorisopalvelupäällikön tehtävä saadaan mahdollisimman nopeasti hakuun. Ensin muutetaan kohdennetun nuorisotyön nuorisopalvelupäällikön vakanssi, jota tämä esitys koskee. Myöhemmin tänä vuonna esitetään muutettavaksi toimesta viraksi myös kulttuurisen nuorisotyön nuorisopalvelupäällikön vakanssi.

​​Esityksessä on todettu, että kohdennetun nuorisotyön vastuualueen tehtäväkenttä on keskeinen nuorisopalveluissa. Kohdennetun nuorisotyön vastuualue vahvistaa nuorten toimintakykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia, lisää nuorten oppimisvalmiuksia sekä työnhaku- että työelämätaitoja, tukee nuoren sosiaalista hyvinvointia ja vahvistaa vuorovaikutustaitoja, lisää nuoren osallisuutta yhteiskuntaan, vahvistaa nuoren uskoa oman elämän merkityksellisyyteen ja tulevaisuuteen ja välittää tietoa vapaa-ajan vieton mahdollisuuksista.

​Nuorisopalvelupäällikkö johtaa kohdennetun nuorisotyön vastuualuetta, toimii vastuualueella työskentelevien toiminnanjohtajien lähijohtajana sekä käyttää julkista valtaa tekemällä päätöksiä, hankintoja ja sopimuksia. Nuorisopalvelupäällikkö johtaa, kehittää, valvoo ja arvioi kokonaisvaltaisesti kohdennetun nuorisotyön palveluiden ja asetettujen tavoitteiden toteutumista. Nuorisopalvelupäällikkö kuuluu nuorisopalveluiden johtoryhmään.

​Virkasuhde mahdollistaa hankintavaltuuksien myöntämisen nuorisopalvelupäällikölle ja samalla nuorisopalvelupäällikön palvelussuhde saatetaan samanarvoiseksi muiden nuorisopalveluiden nuorisopalvelupäälliköiden kanssa, kuten tehtävä edellyttää.

​Palvelukokonaisuus on esittänyt perustettavan viran kelpoisuusvaatimukseksi tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus. Esitetty tehtäväkohtainen palkka vastaa sitä, mitä kahden virassa olevan nuorisopalvelupäällikön tehtäväkohtainen palkka on ja se on jonkin verran korkeampi kuin toimessa olevan nuorisopalvelupäällikön tehtäväkohtainen palkka. Koska nuorisopalvelupäällikön toimi lakkautetaan, ei viran perustamisesta kuitenkaan synny merkittäviä kustannusvaikutuksia. Nettokustannusvaikutus vuositasolla on noin 1.850 euroa.

​Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole perusteita lausua toisin perustettavaksi esitettävän viran toiminnallisesta tarpeesta. Henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole muutoinkaan huomautettavaa palvelukokonaisuuden esitykseen.

​Hallintosäännön 87 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää virkojen perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta.

Liite 1​​Esitys viran perustamisesta

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:​

Ehdotus​​Kaupunginhallitus päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedLasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus


Liitteet:

Kh § 315
Liite 1:Esitys viran perustamisesta