Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus30828.08.20234

5661-2019 (10 02 03, 02 08 00, 03.04)

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle asemakaavamuutoksesta Ferry Terminal Turku tehdystä valituksesta

Tiivistelmä:

Asemakaavamuutoksen Ferry Terminal Turku hyväksymispäätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen. Lausuntoehdotuksen mukaan valitus tulisi hylätä.

Kh § 308

Ympäristölakimies Nina Mattila 17.8.2023:

Kaupunginvaltuusto on 19.6.2023 § 142 hyväksynyt Sataman, Iso-Heikkilän ja Pahaniemen kaupunginosiin kaavamuutoksen Ferry Terminal Turku. Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on mahdollistaa laivaliikenteen yhteisterminaalin rakentaminen ja matkustajaraiteen siirtäminen sekä kehittää liikennejärjestelyjä ja satama-alueen toimintaa. Päämääränä on, että sataman maankäytön tehostaminen vapauttaa kaupunkikehitykseen uusia kiinnostavia alueita muun muassa Turun linnan ympäristössä Aurajoen varrella.

Hyväksymispäätöksestä valittanut yksityishenkilö vaatii kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista. Turun hallinto-oikeus on pyytänyt valtuuston lausuntoa 18.9.2023 mennessä. Lausuntoehdotuksen mukaan valitus tulee hylätä.

Hallintosäännön 35 §:n 2 momentin 3) -kohdan mukaan kaupunginhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat selityksen ja lausunnon antamista kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo, ettei kaupunginvaltuuston päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava.

Hallinto-oikeutta pyydetään myös MRL 188.2 §:n perusteella käsittelemään kaavaa koskeva valitus kiireellisenä ja ilmoittamaan arvio käsittelyajasta, koska kyseessä on yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsottava kaava.

Liite 1Lausunto

Oheismateriaali 1Valituskirjelmä

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle liitteen 1 mukaisen lausunnon.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Bergström ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Jakelu

lausTurun hallinto-oikeus


Liitteet:

Kh § 308
Liite 1:Lausunto