Turun hallinto-oikeus

 

 

 

Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 20.6.2023 (885/03.04.04.04.10/2023)

 

 

Kunnallisvalitus Varissuon koulun väistötilajärjestelyä koskevassa päätöksessä

 

 

Asia

 

Turun kaupunki on vastaanottanut 12.6.2023 päivätyn kunnallisvalituksen, jossa Valittaja vaatii, että

 

Turun kaupunginhallituksen päätöksen 3.4.2023 § 138 täytäntöönpano kielletään siltä osin, kuin on suunniteltu Varissuon koulun väistötilaelementtiratkaisun toteuttamista Pääskyvuoren koulun yhteyteen ja Varissuon sekä Pääskyvuoren koulujen toiminnallista yhdistämistä.

Varissuon koulun väistötilojen toteuttaminen vuodesta 2024 alkaen pitää palauttaa valmisteluun, valmistelu tulee tehdä asukkaita kuunnellen ja perusopetuslain mukaisesti ennen kaikkea lasten etu huomioiden.

usean vuoden muutos palveluverkkoon on merkittävä päätös ja asiallisesti valmisteltu esitys on siten tuotava Turun kaupunginvaltuuston päätettäväksi Turun hallintosäännön mukaisesti, koska hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluu päättää merkittävistä muutoksista kaupungin omaan palveluverkkoon.

 

Turun kaupunki toimittaa pyydetyt asiakirjat ja toteaa lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa:

 

Kuntalain 136 §:ssä todetaan, että päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Turun kaupunginhallituksen päätöksessä 3.4.2023 § 138 on päätetty seuraavaa: ”Varissuon koulun väistötilaratkaisun kanssa jatketaan väistötilaelementtiratkaisun toteuttamisen suunnittelulla Pääskyvuoren koulun yhteyteen. Väistötilaelementin hankintaan vaaditut toimenpiteet voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun yhdessä Pääskyvuoren koulun kanssa on varmistettu, että tiloissa pystytään turvaamaan hyvä arki niin ruokailujen, välituntien, liikuntatuntien kuin turvallisen kulkemisen osalta.

 

Päätöksen sanamuodon ja esitystekstin sanamuotojen mukaan kyseessä on asian valmistelua koskeva päätös ja periaatepäätös, johon ei lain mukaan ole valitusoikeutta.

 

Oikeuskirjallisuudessa esim. Kuntalaki;Tausta ja tulkinnat (2019) (Harjula-Prättälä) on todettu, että periaatepäätökset eivät yleensä ole lopullisia asian ratkaisuja vaan ne tulevat vielä erikseen päätettäväksi (s. 933).

 

KHO on ratkaisussaan 4.4.2003 T850 katsonut, että kyseessä on ollut asian valmistelua koskeva päätös. Tapauksessa kaupunginhallitus oli päättänyt yleiskaavan muutoksen valmistelusta ja antanut ohjeen yleiskaavan tulevasta sisällöstä. Päätös ei sisältänyt valituskelpoista ratkaisua.

 

Em. kirjassa on todettu, että valituskelpoisuutta vailla olevana periaatepäätöksenä voidaan pitää päätöstä, jolla tiettyyn hankkeeseen ryhtyminen selvitetään, mutta tarkoituksena on tuoda asia vielä kokonaisuudessaan toimielimen päätettäväksi. Päätöksessä on todettu, että asia tuodaan vielä erikseen toimielimen päätettäväksi.

 

Päätöksentekoon ei ole vielä tuotu ehdotusta, jossa esitettäisiin väistötilojen hankintaa Pääskyvuoren koulun yhteyteen, vaan kyseessä on asian valmistelu.

 

Edellä esitetyin perustein valitus tulisi näin ollen Turun kaupungin näkemyksen mukaan jättää tutkimatta.

 

Mikäli katsottaisiin, ettei kyseessä ole asian valmistelua koskeva päätös, kunnallisvalituksen perusteena ovat ainoastaan seuraavat laissa määritetyt perusteet:

1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;

2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai

3) päätös on muuten lainvastainen.

Jäljempänä esitetyillä perusteilla Turun kaupunki katsoo, että Valittaja ei ole pystynyt osoittamaan, että päätöksentekijä olisi ylittänyt toimivaltansa asiassa, tai että päätös olisi muutoin lainvastainen. Turun kaupunki katsoo, että valitus tulisi hylätä kokonaisuudessaan perusteettomana.

 

Perustelut

 

Ehdotus Varissuon koulun väistöön siirtymisestä akuuttina tilahankkeena on tehty moniammatillisen asiantuntijoista koostuvan yhteistyöryhmän toimesta koululla esiintyneen hyvin voimakkaan oireilun seurauksena. Siirto muihin tiloihin elokuussa 2023 on katsottu akuuttina väistönä tarpeelliseksi. Kiinteistön omistaja on näin pyrkinyt toimimaan asiassa ennakoivasti ja parhaan tietämyksensä mukaisesti.

 

Varissuon koulutaloon on kevään 2023 aikana tehty rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet ja niiden kunto sekä arvioida niiden vaikutusta sisäilman laatuun. Tutkimukset suoritti kilpailutetun palveluntuottajan rakennusterveysasiantuntija.

 

Kuntotutkimusraportin mukaan kosteus- ja mikrobivaurioita havaittiin paikallisesti ala- ja yläpohjissa sekä ulko- ja väliseinissä. Merkittävin sisäilman laatuun vaikuttava tekijä on ilmayhteys vaurioituneista rakenteista sisäilmaan. Laaja-alaisimmat vauriot todettiin liikuntasalissa, jossa todettiin mikrobivaurio alapohjassa ja vesikaton kosteusvaurioita. Koulurakennuksessa ei havaittu VOC-yhdisteisiin (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) viittaavia hajuja. Ilmanvaihtokanavat olivat tarkastushetkellä melko puhtaat.

 

Kuntotutkimuksessa havaittiin lisäksi seuraavia sisäilmanlaatua heikentäviä tekijöitä:

 

Ilmanvaihtokoneet ovat ylittäneet käyttöikänsä eivätkä tilojen ilmamäärät ole suunnitteluarvojen mukaisia. Asia on ollut tiedossa ja järjestelmää on säädetty riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi. Tällä hetkellä ilmanvaihtojärjestelmän kapasiteetti on kokonaan käytetty, eikä ilmamäärien lisääminen ole mahdollista ilman koko järjestelmän uusimista.

Ilmanvaihdon puutteista johtuen tilojen hiilidioksidipitoisuudet voivat hetkellisesti nousta tavanomaista korkeammalle tasolle eivätkä paine-erot pysy tavoitellulla tasolla.

Sisätiloissa havaittiin asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ylittäviä kuitupitoisuuksia.

Tilojen lämpöolosuhteet eivät täytä kaikilta osin asumisterveysasetuksen vaatimuksia.

 

Koulun tiloissa ei pystytä toteuttamaan tutkimusten osoittamia välttämättömiä käyttöä turvaavia toimenpiteitä puhumattakaan laajimmasta peruskorjausta vastaavaa remontista ilman että tiloista siirrytään väistöön.

 

Edellä mainituista syistä Varissuon koulun toiminnasta on tehty periaatepäätös, jossa on päätetty valmistella Varissuon koulun oppilaiden siirtämistä väistötiloihin siten, että Turun kaupunginhallituksen päätöksellä 3.4.2023 § 138 Varissuon koulun 2.-6.luokan oppilaat siirtyisivät syksyksi 2023 Lemminkäisenkadun Tunturi- kiinteistöön väistöön. Varissuon koulun 1. luokan oppilaat siirtyisivät Pääskyvuoren koulun yhteyteen, jossa peruskorjauksen valmistuttua kesän 2023 aikana tulee uusia tiloja käyttöön. Optimaalinen tilanne olisi ollut, että Varissuon koulun oppilaille olisi saatu yksi väistötilaratkaisu. Tällaista tilaratkaisua, johon koko koulu olisi mahtunut samoihin tiloihin ei kuitenkaan ollut saatavissa syksyksi 2023.

 

Turun kaupungilla ei ole vapaana väistötilaratkaisua, johon koko koulu mahtuisi. Lemminkäisenkadun Tunturi- kiinteistön osalta Turun kaupunginhallitus on hyväksynyt 15.8.2022 § 335 Turun kansainvälisen koulun tarveselvityksen.

 

Varissuon koulun väistötiloina toimivat Tunturi-kiinteistön tilat menevät remontin alle heti kun ne vapautuvat Varissuon koulun väistöltä kesällä 2024. Tilat voivat toimia väistötiloina siis vain vuoden ajan kesään 2024 asti. Turun kaupunginhallituksen periaatepäätöksen mukaista valmistelua väistötilaelementin kilpailuttamiseksi Pääskyvuoren koulun yhteyteen on valmisteltu niin että kilpailutus pystyttäisiin aloittamaan syksyllä 2023. Mikäli väistötilojen kilpailuttaminen viivästyy, ei kaupunki pysty takaamaan, että väistötilat ovat valmiina syksyllä lukuvuoden 2024–2025 alkaessa. Tämä johtaisi tilanteeseen, jossa Varissuon koululle ei olisi lainkaan tiloja.

 

Kaupunki ei ole päättänyt yhdistää kouluja, vaan ainoastaan koulun syksyllä 2023 aloittaville 1. luokkalaisille osoitetaan koulupaikka Pääskyvuoren koulusta. Muilta osin Varissuon koulu siirtyy väistöön (2.-6. -luokat) Untamonkadun ns. Tunturi-kiinteistöön elokuussa 2023. Kaupunginhallituksen 3.4.2023 päätöksen mukaan valmistellaan Pääskyvuoren koulun tontille sijoitettavan väistötilan hankintaa siten, että ensin varmistetaan koulujen hyvän arjen turvaaminen uusissa tiloissa.

 

Turun hallintosäännön 34 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää merkittävistä muutoksista kaupungin omaan palveluverkkoon. Tässä kyseisessä tapauksessa ei ole valmisteltu palveluverkkomuutosta, vaan tilapäistä akuuttia väistöratkaisua. Päätös on tehty siten, että Varissuon koulu toimii aluksi vain lukuvuoden 2023-2024 Untamonkadun tiloissa. Akuuttien väistötilojen prosessiin ja päätöksentekoon on ohjeet kaupunginvaltuuston hyväksymässä tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeessa.

 

Kunnallisvalituksen tekijä on perustellut valistusta neljällä argumenttikohdalla. Seuraavassa annetaan kaupungin vastineet näihin.

 

Valittajan perustelukohta 1

 

” Mielestäni Turun kaupunginhallituksen päätös 3.4.2023 § 138 on tapahtunut väärässä järjestyksessä.

a) Kaupunginhallitukselle tehty esitys on informoitu vanhemmille sähköisenä viestinä (liite 5) jo ennen kaupunginhallituksen kokousta. Viestin lyhyessä versiossa informaatio on, että päätös olisi jo tehty. Turun kaupungin hallintosäännön 116 § mukainen asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuus on jätetty toteuttamatta.

b) Päätöksen “Prosessi ja toimivalta akuuteissa väistötilahankinnoissa” -kohdassa on esitelty tilapalvelujohtajan, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston valtuudet. Päätöksen tekohetkellä nämä esitellyt hankintarajat eivät olleet vielä kaupungin käsittelyhetkellä voimassa olevassa hallintosäännössä (liite 6), vaan tulivat voimaan vasta 1.6.2023 alkaen.”

 

Valituksessa viitatulla Wilma-viestillä on pyritty informoimaan Varissuon koulun oppilaiden huoltajia suunnitelmista, jotka ovat tulossa kaupunginhallitukseen päätettäväksi. Viesti sisälsi sekä lyhyen osion että pitemmän osion. Kuvakaappauksessa, jonka valittaja esittää, on tuotu esiin vain lyhyt versio. Tämä viesti on kielellisesti tuettua viestintää vanhemmille, joista suuri osa puhuu suomea toisena kielenään. Viestinnän tulee siis olla mahdollisimman selkeää ja lyhyttä jotta se saavuttaa kuulijansa. Virallinen pitkä, sivun mittainen, versio Varissuon koulun väistötiloja koskevasta tiedotteesta on esitetty muodossa: ”Jäkärlän koulua esitetään väistöön Kärsämäkeen, Varissuon koulua Pääskyvuoreen”. Tämä Wilma-järjestelmässä lähetetty viesti ei siis tarkoita, että asia olisi ennakkoon päätetty vaan asiassa on ennakollisesti tiedotettu, mitä kaupunginhallitukselle tullaan esittämään.

 

Päätös ei ole lainvastainen silläkään perusteella, että siinä ei ole Valittajan esittämällä tavalla kuultu riittävästi kuntalaisia eikä palvelun käyttäjiä. Kuntalain 22 §:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;

2) selvittämällä asukkaiden ja kunnassa säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti asuvien tai oleskelevien palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa;

3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;

4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun;

5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;

6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

 

Turun kaupunki tekee laissa määriteltyjä toimenpiteitä ja pitää lain edellyttämällä tavalla huolen kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Se, ettei joitakin laissa erityisesti mainittuja keinoja ole tässä nimenomaisessa tapauksessa tilapäisten tilojen päätöksenteon yhteydessä ollut mahdollista käyttää, ei tee päätöksestä kuntalain tarkoittamalla tavalla lainvastaista.

 

Kaupunginvaltuuston on hyväksynyt tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeet 13.2.2023. Nämä ohjeet ovat olleet voimassa Varissuon väistötilaan liittyvää periaatepäätöstä tehtäessä 3.4.2023 sekä oikaisuvaatimuksia käsiteltäessä 9.5.2023.

 

Ohjeen kohdan 2.4 mukaan ”Akuutilla tilahankkeella” tarkoitetaan hanketta, joka on kaupungin järjestämisvastuulla olevan palvelun tuottamisen kannalta välttämätöntä toteuttaa nopeutetussa aikataulussa. Akuutit tilatarpeet voivat syntyä esimerkiksi sisäilmatutkimusten tulosten perusteella tai muusta nopeaa reagointia edellyttävästä syystä. Akuuteista tilahankkeista ei laadita hankekorttia tai hankesuunnitelmaa, mutta tilatarve määritellään yhdessä käyttäjäosapuolen kanssa.

 

Akuutin tilahankinnan kilpailutus käynnistetään viranhaltijapäätöksenä (tila-

palveluyksikön johtaja). Päätöksen hankinnasta tekee saatujen tarjousten

pohjalta päätösvaltainen taho. Lausuntoja ei pyydetä.

 

Tilapalvelujohtaja hyväksyy akuutit tilahankinnat, joiden kustannusarvio on

<3 M€ tai vuosivuokra <300 000€.

 

Kaupunginhallitus hyväksyy akuutit tilahankinnat, joiden kustannusarvio on

3 M€ - 10 M€ tai vuosivuokra 300 000 - 600 0000 €.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy akuutit tilahankinnat, joiden kustannusarvio

on > 10 M€ tai vuosivuokra > 600 000 €.

 

Ohjeessa esitetyt päätösvaltatasot on vahvistettu kaupungin hallintosäännön kohdissa 34, 35 ja 43. Tämä hallintosääntö astui voimaan 1.6.2023, mutta kaupunginvaltuuston päätöksen 17.4.2023 mukaan hallintosäännön kohdat § 34, 35, 39, 45, 50 ja 54 astuivat voimaan päätöspäivästä 17.4.2023 alkaen. Nämä kohdat sisältävät päätösvaltarajat tilahankinnoissa.

 

Varissuon koulun tilaelementtiväistötiloja ei ole vielä kilpailutettu, joten näiden toimivaltarajojen mukaisia päätöksiä ei ole vielä tehty, eikä näin ollen toimivaltoja ole voitu ylittää.

 

Valittajan perustelukohdat 2 ja 3

 

Tiivistetysti: ”Mielestäni kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen on mielestäni ylittänyt toimivaltansa ja toiminut vastoin hallintolain 6 § hallintoperiaatetta, jonka mukaan viranomainen ei saa ryhtyä edistämään muita tarkoitusperiä kuin niitä, jotka kuuluvat sen tehtäväpiiriin ja sisältyvät tapaukseen sovellettavan lain eli perusopetuslain tavoitteisiin.”

 

”Mielestäni Turun kaupunginhallitus on päätöksessään ylittänyt voimassa olleen hallintosäännön mukaisen toimivaltansa ja tehnyt kaupunginvaltuuston päätäntävaltaan kuuluvia päätöksiä.

 

Kaupunginhallitus on periaatepäätöksessä linjannut kahden koulun toiminnan yhdistämisen enintään 5 vuoden ajaksi. Päätökseen ei ole kirjattu mitään konkreettista suunnitelmaa säilyttää lähikoulu Varissuolla. Vuoden 2021 kasvatus- ja opetuslautakunnan valmistelussa tehdyt ehdotukset Varissuon koulun yhdistämisestä Pääskyvuoren koulun kanssa (liite 8) ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan, Minna Arven Helsingin Sanomien haastattelussa 23.2.2023 (liite 12) esittämät mielipiteet ja tavoitteet osoittavat motiivin, jolla akuutin väistötilanteen prosessin käynnistämisellä tavoitellaan merkittävää muutosta Turun palveluverkkoon ja S2-oppilaiden pakkosiirtoon lähikouluperiaatteen vastaisesti.

 

Ylintä päätäntävaltaa Turun kaupungin toiminnassa käyttää asukkaiden valitsema kaupunginvaltuusto. 3.4.2023 voimassa olleen Turun hallintosäännön 2 § mukaisesti kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. 31 § mukaan Turun kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluu mm vahvistaa kaupungin strategiahierarkia ja hyväksyä kaupungin ylimmän tason strategiat ja ohjelmat, hyväksyä kaupungin tilahankkeita koskevat hankesuunnitelmat ja hankekuvaukset, joiden vuosivuokra on yli 300 000 euroa tai kustannusarvio ylittää kolme miljoonaa euroa, päättää merkittävistä muutoksista kaupungin omaan palveluverkkoon ja päättää oppilaitoksen perustamisesta tai lakkauttamisesta.

 

Valittaja vastustaa kahden koulun (Varissuo ja Pääskyvuori) toiminnallista yhdistämistä. Valituksesta on tulkittavissa, että valittajalla on sellainen käsitys, että väistötilajärjestelyn ohella oltaisiin yhdistämässä Varissuon ja Pääskyvuoren koulut yhdeksi kouluksi. Tällaista päätöstä ei ole tehty.

 

Kaupunginhallituksen 3.4.2023 § 138 periaatepäätökseksi Varissuon koulun osalta tuli: ”Varissuon koulun väistötilaratkaisun kanssa jatketaan väistötilaelementtiratkaisun toteuttamisen suunnittelulla Pääskyvuoren koulun yhteyteen. Väistötilaelementin hankintaan vaaditut toimenpiteet voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun yhdessä Pääskyvuoren koulun kanssa on varmistettu, että tiloissa pystytään turvaamaan hyvä arki niin ruokailujen, välituntien, liikuntatuntien kuin turvallisen kulkemisen osalta.” Päätös ei sisällä mitään koulujen yhdistämiseen liittyvää kirjausta.

 

Asian esittelytekstissä kerrotaan tutkitut vaihtoehdot Varissuon koulun väistötilaelementin sijoituspaikalle. Pääskyvuoren koulun kentän sijoitusvaihtoehdon osalta todetaan, että ”Ratkaisu edesauttaisi segregaation ehkäisyä. Toteutus tehtäisiin niin että Varissuon ja Pääskyvuoren koululla olisi paljon yhteiskäyttötiloja kuten taito- ja taideaineluokat, liikuntasalit, ruokasali, keittiö, yhteiskäyttöisiä opetustiloja sekä pienryhmätiloja, kahden koulun ryhmiä sekoittuu näin luonnollisesti toisiinsa. Toteutus tehtäisiin väliaikaisena väistötilaratkaisuna, max 5 vuodelle.”

 

Kaupungilla on selvitys- ja suunnitteluprosessi käynnissä Varissuon alueen palveluverkkoratkaisuista sisältäen Varissuon koulun tulevaisuuden. Koska saman aikaisesti pyritään ratkomaan useampia asioita alueen palveluissa, ei esitystä tulevista ratkaisusta ole pystytty tuomaan päätöksentekoon samaan aikaan kuin väistötilaratkaisua on ollut tarpeen käsitellä. Kaupunginhallituksen 3.4.2023 esittelytekstissä on todettu, että ”Kuten Jäkärlässä, myös Varissuon alueella palveluverkkoon tullaan satsaamaan tulevaisuudessa. Varissuon koulun tilojen osalta nähdään karkealla tasolla kolme pitkän aikavälin ratkaisuvaihtoehtoa; vanhan koulurakennuksen peruskorjaus, korvaava uudisrakennus tai toimintojen sijoittaminen vuokratiloihin. Vaihtoehtojen selvittäminen ja arviointi on vielä kesken ja tulee saattaa väistötilaratkaisusta irrallisena asiana päätöksentekoon.”

 

Materiaaleissa on mukana valtuustoaloite (21.9.2020), jossa aloitteen tekijän ehdotuksena on, että Varissuon ja Pääskyvuoren koulut yhdistettäisiin ja jaettaisiin luokka-asteet koulurakennuksiin esim. 1-3. -luokat yhteen ja 4-6. -luokat yhteen. Aloite ei ole johtanut toimenpiteisiin.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitettiin, että eriytymisen estäminen nousee lähipalvelua tärkeämmäksi perusteeksi varhaiskasvatuksessa, lähipalveluperiaate nousee ensisijaiseksi vuosiluokkien 1-2 osalta, eriytymisen ehkäiseminen nousee ensisijaiseksi vuosiluokkien 7-9 osalta ja vuosiluokkien 3-6 osalta tilanne tulee arvioida tapauskohtaisesti. Lautakunta päätti 23.6.2021 § 100 kuitenkin esittää kaupunginhallitukselle, että lähikouluperiaatteen toteutumisen tulee olla tärkein peruste varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnittelussa ja että Turun kaupungin tulee sitoutua luomaan Lausteen alueelle vetovoimainen, hyvin resursoitu alakoulu…” Päätös ei ollut yksimielinen ja kaksi jäsentä kirjautti pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. Kaupunginhallitus päätti 5.10.2021 § 456 periaatelinjauksen Lauste-Skanssi alueen kouluverkkoratkaisusta ja samalla kumosi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen 23.6.2021. Kaupunginhallituksen päätös koski Karhunaukion yhtenäiskouluhankkeen suunnittelussa etenemistä ja asemakaavanmuutosprosessin käynnistämistä. Laajempaa linjausta palveluverkkosuunnittelun periaatteista ei tehty. Päätöksen mukaan ”Itä-Turun muu kouluverkkoselvitys täydennettynä vapaa-ajan palveluilla valmistellaan erikseen päätöksentekoon huomioiden Karhunaukiohankkeen vaikutukset kokonaisuuteen.”

 

Luonnollisesti kaupunki kantaa huolta alueiden eriytymiskehityksestä ja pyrkii monella tapaa löytämään keinoja sen vähentämiseksi. Varissuon koulun väistötilajärjestelyjen varjolla ei kuitenkaan olla tekemässä pitkäaikaisia päätöksiä alueen kouluverkkoon, vaan varmistetaan oppilaille ennen pysyvien ratkaisujen toteutumista turvalliset ja terveelliset tilat huomioiden useita eri näkökulmia mahdollisimman hyvin, aina toiminnan järjestämisestä kouluarjen sujuvuuteen ja taloudellisuuteen.

 

Tässä kyseisessä tapauksessa kaupunginhallitus ei ole päättänyt mitään kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvaa asiaa. Varissuon koulun väistötilajärjestely on tilapäinen ratkaisu ja voimassa olevien sääntöjen ja ohjeiden mukaan akuutin väistötilahankkeen prosessissa kaupunginvaltuuston rooli olisi hyväksyä kustannukseltaan yli 10 M€:n tai vuosivuokraltaan yli 600 000 €:n tilahankinta. Tarjouksia väistötilaelementistä ei ole vielä pyydetty eikä näin ollen hallintosäännön mukaiset toimivaltarajat tule sovellettavaksi tapaukseen, jossa kyse on esityksen valmistelusta. Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tuodaan erikseen päätettäväksi hankkeen käynnistäminen, kun se on valmis päätöksentekoon tuotavaksi periaatepäätöksessä annetuin reunaehdoin.

 

Valittajan perustelukohta 4

 

”Mielestäni päätös on lainvastainen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston kannanoton (liite 9) ja suosituksen vastaisesti periaatepäätöksessä on akuuttiin väistötilatarpeeseen vedoten tehty Varissuon koulun oppilaiden

pakkosiirto 5 vuodeksi omasta lähiöstä toisen lähiön koulun yhteyteen. Päätöksen mukaisena tavoitteena on kahden koulun toiminnan yhdistäminen perustellen sen vaikutusta S2-kielisten osuuteen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston kannanoton mukaisesti on syytä epäillä päätöksen olevan

yhdenvertaisuuslain ja perusopetuslain säännösten vastainen.

 

Kannanotto, johon valittaja viittaa, liittyy laajempaan tarkasteluun segregaatiohaasteista Lauste-Skanssi kouluhankkeen valmistelun yhteydessä. Kasvatus- ja opetuslautakunta oli laatimassa kannanottoaan, miten lähikouluperiaatetta ja eriytymisen ehkäisemistä pitäisi kouluverkon suunnittelussa painottaa. Lukuisien eriytymiskehitystä hidastavien toimenpiteiden listauksessa oli nostettu esiin ajatus oppilaiden ohjaamisesta kouluun kielen perusteella. Tämän mahdollisuutta tiedusteltiin yhdenvertaisuusvaltuutetulta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoi, että perusopetuslain mukaisesta lähikouluperiaatteesta poikkeaminen oppilaisvalinnoissa lasten äidinkielen perusteella ei vaikuta mahdolliselta, ellei menettelylle ole esitettävissä lakiin perustuvaa syytä. Tällaista menettelyä ei olla otettu Turussa käyttöön, eikä Varissuon koulun väistötilojen osoittaminen Pääskyvuoren koulun tontille tarkoita oppilaiden pakkosiirtoa toiseen kouluun. Varissuon ja Pääskyvuoren koulut ovat samalla oppilasalueella ja sitä paitsi Pääskyvuoden koulu on fyysisesti merkittävästi lähempänä Varissuota kuin väistötilat Untamonkadulla.

 

Turun kaupunki katsoo, että Varissuon oppilaiden lähikoulun sijoittaminen tilapäisesti Pääskyvuoren alueelle toteutettuihin tiloihin ei ole lainvastainen ratkaisu.

 

Perusopetuslain (628/1998) 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille. Saman lain 6 §:n 1 momentin mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Perusopetuslain 6 §:n 2 momentin mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muuta perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta saavalle oppilaalle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen järjestämään opetusta. Kunta voi perustellusti opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa.

 

Lähikoulu on koulutuksen järjestäjän, eli tässä tapauksessa Turun kaupungin oppilaalle osoittama koulu. Lain sanamuodon mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Lähikouluperiaate ei automaattisesti tarkoita, että koulu sijaitsisi väistötilanteessa täysin samassa paikassa tai lähiympäristössä, jossa alkuperäinen koulu on. Koulutuksen järjestäjä toimii kiireellisessä väistötilanteessa lain edellyttämällä tavalla.

 

Lapsen etu huomioidaan osoittamalla terveelliset ja turvalliset koulutilat sekä oppilaille että henkilöstölle. Väistö on tilanteen tuottama väliaikaisratkaisu, ei pysyvä ratkaisu Varissuon koulupalveluiksi.

 

Väistötilojen sijoitusratkaisuja etsiessä joudutaan arvioimaan vaihtoehtoja monesta eri näkökulmasta. Oppilaiden turvallinen koulumatka on luonnollisesti yksi keskeinen asia, mutta muuta huomioitavaa on muun muassa eri sijoitusvaihtoehtojen aikataululliset toteutumismahdollisuudet ja rakentamiseen liittyvät reunaehdot, koulun jokapäiväisen toiminnan organisoinnin edellytykset, talous ja viranomaismääräykset. Lähtökohtana on aina löytää terveellinen ja turvallinen ratkaisu. Väistötilaelementin hankinta on aina suuri taloudellinen panostus. Sijoittamalla tilaelementti Pääskyvuoreen voidaan kustannuksissa säästää merkittävästi, kun tarvittava tilamäärä on lähes 1000 m2 pienempi, kuin jos tilaelementti toteutettaisiin toiseen sijaintiin, jossa koulu ei voisi tukeutua olemassa oleviin erikoisvarusteltuihin tiloihin, kuten taito- ja taideaineet, liikunta- ja ruokailutilat. Koululaisten tulisi tällaisessa tapauksessa siirtyä väistötiloista joka tapauksessa muihin paikkoihin vähintään liikuntaan ja taito- ja taideaineisiin.

 

Päätös ei ole tälläkään perusteella lainvastainen Valittajan väittämällä tavalla eikä kaupunginhallitus ole ylittänyt myöskään toimivaltaansa periaatepäätöksellään.

 

Täytäntöönpanokielto

 

Kunnallisvalituksessa vaaditaan Turun kaupunginhallituksen päätöksen 3.4.2023 § 138 täytäntöönpanon kieltämistä siltä osin, kuin on suunniteltu Varissuon koulun väistötilaelementtiratkaisun toteuttamista Pääskyvuoren koulun yhteyteen ja Varissuon sekä Pääskyvuoren koulujen toiminnallista yhdistämistä. Lisäksi sen mukaan Varissuon koulun väistötilojen toteuttaminen vuodesta 2024 alkaen pitää palauttaa valmisteluun, valmistelu tulee tehdä asukkaita kuunnellen ja perusopetuslain mukaisesti ennen kaikkea lasten etu huomioiden. Edelleen vaaditaan, että usean vuoden muutos palveluverkkoon on merkittävä päätös ja asiallisesti valmisteltu esitys on siten tuotava Turun kaupunginvaltuuston päätettäväksi Turun hallintosäännön mukaisesti.

 

Täytäntöönpanokielto ja uudelleen valmistelu, tarkoittaisivat käytännössä väistämättä sitä, että Varissuon koulun oppilailla ei olisi väistötiloja käytössään kouluvuoden alkaessa elokuussa 2024. Varissuon koulun tiloja ei voida turvallisesti käyttää enää ja tarvittavia korjauksia ei myöskään voida toteuttaa ilman väistötiloja. Väistötilahankintaa ja väistötilojen rakentamista ei enää ehditä toteuttaa, mikäli koko valmistelu aloitettaisiin alusta. Tätä ei voida katsoa lasten edunmukaiseksi toiminnaksi.

 

Väistötilaratkaisut eivät ole pysyviä muutoksia palveluverkkoon, eivätkä siten kuulu Turun kaupungin hallintosäännössä määritellyn kirjauksen piiriin, jonka mukaan kaupunginvaltuusto päättää merkittävistä muutoksista palveluverkkoon.

 

Valmistelua koskevaa päätöstä ei Turun kaupungin mukaan voi kieltää jatkamasta.

 

Edelleen Kuntalain 143 §:n mukaan täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

 

Turun kaupungin mukaan valitus ei käy hyödyttömäksi, vaikka täytäntöönpano sallittaisiin, sillä lopullista päätöstä asiasta ei vielä ole tehty.

 

Yhteenveto

 

Edellä esitetyin perustein kaupunginhallituksen päätökseen 9.5.2023§ 181 kohdistuva kunnallisvalitus tulee hylätä perusteettomana.

 

Lisätietoja asiassa antaa (etunimi.sukunimi@turku.fi)

Minna Juselius puh. 0505589308.

Pauliina Karjalainen 0405368227

Timo Jalonen 0504323646

Riikka Lehtimäki 0449074003

 

 

 

 

Turussa päivänä elokuuta 2023

 

 

 

Turun kaupunki

xxxx

 

Lausunnon liitteet

Liite 1                                  Turun kaupungin hallintosääntö, voimassa 1.1.2023 – 31.5.2023

Liite 2                                  Hallintosäännön muuttaminen, kaupunginvaltuuston päätös 17.4.2023

Liite 3                                  Turun kaupungin hallintosääntö, voimassa 1.6.2023 alkaen

Liite 4                                  Tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohje, voimassa 13.2.2023 alkaen

Liite 5                                  Wilma-viesti

 

 

Liitteen liite 1 Turun kaupungin hallintosääntö_voimassa 1.1

Liitteen liite 2 Hallintosäännön muuttaminen, kaupunginvaltu

Liitteen liite 3 Turun kaupungin hallintosääntö, voimassa 1

Liitteen liite 4 Tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunn

Liitteen liite 5 Wilma-viesti