Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus29614.08.202315

14272-2022 (02 08 00)

Turun kaupungin lausunto kaupunginhallituksen päätöksestä 9.5.2023 § 181 tehdystä kunnallisvalituksesta

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään päätösesityksen liitteenä lausunnon antamista Turun hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen päätöksistä 3.4.2023 § 138 ja 9.5.2023 § 181 tehdystä kunnallisvalituksesta. Lausunnossa vaaditaan kunnallisvalituksen hylkäämistä kokonaisuudessaan perusteettomana.

Kh § 296

Toimitilapäällikkö Pauliina Karjalainen, palveluverkkojohtaja Minna Juselius, kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen ja kaupunginlakimies Riikka Lehtimäki 10.8.2023:

Kunnallisvalitus vaatimuksineen

Turun kaupunki on vastaanottanut 12.6.2023 päivätyn kunnallisvalituksen, jossa Valittaja vaatii, että

Päätöksentekotaso ja asiaan sovellettavat kaupungin ohjeet

Turun hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää merkittävistä muutoksista kaupungin omaan palveluverkkoon. Tässä kyseisessä tapauksessa ei ole valmisteltu palveluverkkomuutosta, vaan tilapäistä akuuttia väistöratkaisua. Päätös on tehty siten, että Varissuon koulu toimii aluksi vain lukuvuoden 2023-2024 Untamonkadun tiloissa. Akuuttien väistötilojen prosessiin ja päätöksentekoon on ohjeet kaupunginvaltuuston hyväksymässä tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeessa.

Varissuon koulun tilaelementtiväistötiloja ei ole vielä kilpailutettu, joten näiden toimivaltarajojen mukaisia päätöksiä ei ole vielä tehty, eikä näin ollen toimivaltoja ole voitu ylittää.

Tässä kyseisessä tapauksessa kaupunginhallitus ei ole päättänyt mitään kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvaa asiaa. Varissuon koulun väistötilajärjestely on tilapäinen ratkaisu ja voimassa olevien sääntöjen ja ohjeiden mukaan akuutin väistötilahankkeen prosessissa kaupunginvaltuuston rooli olisi hyväksyä kustannukseltaan yli 10 M€:n tai vuosivuokraltaan yli 600​ 000 €:n tilahankinta. Tarjouksia väistötilaelementistä ei ole vielä pyydetty eikä näin ollen hallintosäännön mukaiset toimivaltarajat tule sovellettavaksi tapaukseen, jossa kyse on esityksen valmistelusta siten, että kaupunginhallituksen ja valtuustolle tuodaan erikseen päätettäväksi hanke, kun se on valmis päätöksentekoon tuotavaksi periaatepäätöksessä annetuin reunaehdoin.

Päätöksen väitetty lainvastaisuus

Valittaja perustelee vaatimuksiaan lisäksi siten, että kyseessä olisi oppilaiden pakkosiirto toiseen kouluun ja päätös on Valittajan mukaan vastoin perusopetuslain mukaista lähikouluperiaatetta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoi antamassaan lausunnossa, että perusopetuslain mukaisesta lähikouluperiaatteesta poikkeaminen oppilaisvalinnoissa lasten äidinkielen perusteella ei vaikuta mahdolliselta, ellei menettelylle ole esitettävissä lakiin perustuvaa syytä. Tällaista menettelyä ei olla otettu Turussa käyttöön, eikä Varissuon koulun väistötilojen osoittaminen Pääskyvuoren koulun tontille tarkoita oppilaiden pakkosiirtoa toiseen kouluun. Varissuon ja Pääskyvuoren koulut ovat samalla oppilasalueella ja sitä paitsi Pääskyvuoden koulu on fyysisesti merkittävästi lähempänä Varissuota kuin väistötilat Untamonkadulla.

Turun kaupunki katsoo, että Varissuon oppilaiden lähikoulun sijoittaminen tilapäisesti Pääskyvuoren alueelle toteutettuihin tiloihin ei ole lainvastainen ratkaisu.

Perusopetuslain (628/1998) 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille. Saman lain 6 §:n 1 momentin mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Perusopetuslain 6 §:n 2 momentin mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muuta perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta saavalle oppilaalle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen järjestämään opetusta. Kunta voi perustellusti opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa.

Lähikoulu on koulutuksen järjestäjän, eli tässä tapauksessa Turun kaupungin oppilaalle osoittama koulu. Lain sanamuodon mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Lähikouluperiaate ei automaattisesti tarkoita, että koulu sijaitsisi väistötilanteessa täysin samassa paikassa tai lähiympäristössä, jossa alkuperäinen koulu on. Koulutuksen järjestäjä toimii kiireellisessä väistötilanteessa lain edellyttämällä tavalla.

Lapsen etu huomioidaan osoittamalla terveelliset ja turvalliset koulutilat sekä oppilaille että henkilöstölle. Väistö on tilanteen tuottama väliaikaisratkaisu, ei pysyvä ratkaisu Varissuon koulupalveluiksi.

Väistötilojen sijoitusratkaisuja etsiessä joudutaan arvioimaan vaihtoehtoja monesta eri näkökulmasta. Oppilaiden turvallinen koulumatka on luonnollisesti yksi keskeinen asia, mutta muuta huomioitavaa on muun muassa eri sijoitusvaihtoehtojen aikataululliset toteutumismahdollisuudet ja rakentamiseen liittyvät reunaehdot, koulun jokapäiväisen toiminnan organisoinnin edellytykset, talous ja viranomaismääräykset. Lähtökohtana on aina löytää terveellinen ja turvallinen ratkaisu. Väistötilaelementin hankinta on aina suuri taloudellinen panostus. Sijoittamalla tilaelementti Pääskyvuoreen voidaan kustannuksissa säästää merkittävästi, kun tarvittava tilamäärä on lähes 1000 m2 pienempi, kuin jos tilaelementti toteutettaisiin toiseen sijaintiin, jossa koulu ei voisi tukeutua olemassa oleviin erikoisvarusteltuihin tiloihin, kuten taito- ja taideaineet, liikunta- ja ruokailutilat. Koululaisten tulisi tällaisessa tapauksessa siirtyä väistötiloista joka tapauksessa muihin paikkoihin vähintään liikuntaan ja taito- ja taideaineisiin.

Päätös ei ole lainvastainen silläkään perusteella, että siinä ei ole Valittajan esittämällä tavalla kuultu riittävästi kuntalaisia eikä palvelun käyttäjiä. Kuntalain 22 §:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;

2) selvittämällä asukkaiden ja kunnassa säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti asuvien tai oleskelevien palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa;

3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;

4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun;

5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;

6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Turun kaupunki tekee laissa määriteltyjä toimenpiteitä ja pitää lain edellyttämällä tavalla huolen kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Se, ettei joitakin laissa erityisesti mainittuja keinoja ole tässä nimenomaisessa tapauksessa tilapäisten tilojen päätöksenteon yhteydessä ollut mahdollista käyttää, ei tee päätöksestä kuntalain tarkoittamalla tavalla lainvastaista.

Turun kaupungin lausunto

Kaupunginhallitukselle esitetään liitteen 1 mukaisen lausunnon antamista Turun hallinto-oikeudelle. Lausunnossa on tarkemmin otettu kantaa valituksessa esitettyihin vaatimuksiin ja väitteisiin. Samalla valtuutetaan palveluverkkopäällikkö Minna Juselius tekemään lausuntoon tarvittaessa tarpeellisia muutoksia ja täsmennyksiä.

Kuntalain 136 §:ssä todetaan, että päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Turun kaupunginhallituksen päätöksessä 3.4.2023 § 138 on päätetty seuraavaa: ”Varissuon koulun väistötilaratkaisun kanssa jatketaan väistötilaelementtiratkaisun toteuttamisen suunnittelulla Pääskyvuoren koulun yhteyteen. Väistötilaelementin hankintaan vaaditut toimenpiteet voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun yhdessä Pääskyvuoren koulun kanssa on varmistettu, että tiloissa pystytään turvaamaan hyvä arki niin ruokailujen, välituntien, liikuntatuntien kuin turvallisen kulkemisen osalta.”

Päätöksen sanamuodon ja esitystekstin sanamuodon mukaan kyseessä on asian valmistelua koskeva päätös ja periaatepäätös, johon ei lain mukaan ole valitusoikeutta.

Oikeuskirjallisuudessa esim. Kuntalaki; Tausta ja tulkinnat (2019) (Harjula-Prättälä) on todettu, että periaatepäätökset eivät yleensä ole lopullisia asian ratkaisuja vaan ne tulevat vielä erikseen päätettäväksi (s. 933).

KHO on ratkaisussaan 4.4.2003 T850 katsonut, että kyseessä on ollut asian valmistelua koskeva päätös. Tapauksessa kaupunginhallitus oli päättänyt yleiskaavan muutoksen valmistelusta ja antanut ohjeen yleiskaavan tulevasta sisällöstä. Päätös ei sisältänyt valituskelpoista ratkaisua. Edelleen Kuntalaki; Tausta ja tulkinnat- kirjassa on todettu, että valituskelpoisuutta vailla olevana periaatepäätöksenä voidaan pitää päätöstä, jolla tiettyyn hankkeeseen ryhtyminen selvitetään, mutta tarkoituksena on tuoda asia vielä kokonaisuudessaan toimielimen päätettäväksi. Päätöksessä on todettu, että asia tuodaan vielä erikseen toimielimen päätettäväksi.

Päätöksentekoon ei ole vielä tuotu ehdotusta, jossa esitettäisiin väistötilojen hankinta Pääskyvuoren koulun yhteyteen.

Edellä esitetyin perustein valitus tulisi näin ollen Turun kaupungin näkemyksen mukaan jättää tutkimatta.

Mikäli katsottaisiin, ettei kyse ole ainoastaan asian valmistelua koskevasta päätöksestä, kunnallisvalituksen perusteena ovat kuitenkin ainoastaan seuraavat laissa määritetyt perusteet:

1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;

2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai

3) päätös on muuten lainvastainen.

Edellä esitetyillä perusteilla sekä lausunnossa tarkemmin kuvatusti Valittaja ei ole pystynyt osoittamaan, että päätöksentekijä olisi ylittänyt toimivaltansa asiassa, tai että päätös olisi muutoin lainvastainen. Turun kaupunki katsoo, että valitus tulisi hylätä kokonaisuudessaan perusteettomana.

Täytäntöönpanokielto

Täytäntöönpanokielto ja uudelleen valmistelu, tarkoittaisivat käytännössä väistämättä sitä, että Varissuon koulun oppilailla ei olisi väistötiloja käytössään kouluvuoden alkaessa elokuussa 2024. Varissuon koulun tiloja ei voida turvallisesti käyttää enää ja tarvittavia korjauksia ei myöskään voida toteuttaa ilman väistötiloja. Väistötilahankintaa ja väistötilojen rakentamista ei enää ehditä toteuttaa, mikäli koko valmistelu aloitettaisiin alusta. Tätä ei voida katsoa lasten edunmukaiseksi toiminnaksi.

Väistötilaratkaisut eivät ole pysyviä muutoksia palveluverkkoon, eivätkä siten kuulu Turun kaupungin hallintosäännössä määritellyn kirjauksen piiriin, jonka mukaan kaupunginvaltuusto päättää merkittävistä muutoksista palveluverkkoon.

Valmistelua koskevaa päätöstä ei Turun kaupungin mukaan voi kieltää jatkamasta.

Yhteenveto

Edellä esitetyin perustein esitettään kaupungille liitteen 1 mukaisen lausunnon antamista kaupunginhallituksen 9.5.2023 § 181 ja 3.4.2023 § 138päätöstä koskevassa asiassa.

Liite 1​Lausunto liitteineen

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:​

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen 1 mukaisen lausunnon hallinto-oikeudelle.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että palveluverkkojohtaja Minna Juselius oikeutetaan tekemään lausuntoon tarvittaessa muutoksia ja täsmennyksiä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

lausTurun hallinto-oikeus
tpvXXXXX


Liitteet:

Kh § 296
Liite 1:Lausunto liitteineen