Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö21430.06.2023 

5023-2023 (00 01 05, 02 05 01)

Kupittaan kuvat tutkimushankkeeseen osallistuminen ja hankkeen rahoitus

Hankejohtaja Janne Mustonen, elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen, kärkihankejohtaja Björn Grönholm ja tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila 29.6.2023:

Turun kaupunki on käynnistänyt Turun Tiedepuiston laajentumisalueen ensimmäisen ja merkittävimmän kokonaisuuden kehitystoimet yhteistoiminnallisella allianssimallilla. Kaupunginhallitus päätti 5.12.2022 § 515 valita Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen tarjouskilpailun voittajaksi ryhmittymän Terävin Kärki (YIT Suomi Oy, Lundén Architecture Oy ja Arkkitehdit von Boehm – Renell Oy, nimettyinä alihankkijoina COBE A/S sekä AFRY Finland Oy ja WSP Finland Oy). Hankkeen allianssisopimus on allekirjoitettu 27.3.2023 ja hankkeessa on siirrytty kehitysvaiheeseen. Kehitysvaiheen aikana tullaan laatimaan koko suunnittelualuetta koskeva kokonaissuunnitelma sekä hankesuunnitelmat koskien Helsinginkadun ja radan ylittävää kansirakennetta, siihen liittyvää velvoitepysäköintilaitosta ja Taito-kampusta. Kehitysvaiheen aikana tullaan suunnittelualueelle laatimaan asemakaava.

Allianssi on yhteisvastuullinen rakennushankkeen toteutusmuoto, jossa tilaaja valitsee allianssin keskeiset sopimusosapuolet riittävän aikaisessa vaiheessa suunnittelemaan hanketta yhdessä tilaajan kanssa. Allianssissa lähtökohtana on, että vastuu suunnitelmista, rakentamisesta, aikataulusta, kustannuksista ja laadusta on allianssiosapuolille yhteinen. Kupittaan kärjen kumppanuushankkeessa alueen asemakaavoitus pohjautuu allianssissa suunnittelualueelle laadittavaan kokonaissuunnitelmaan ja siten allianssi on käynnissä samanaikaisesti kaavaprosessin kanssa. Kaavoituksen vaiheet ja aikataulu voivat vaikuttaa allianssin etenemiseen ja kustannuksiin.

Turun kaupunkitutkimusohjelman puitteissa on valmisteltu Aalto-yliopiston kanssa yhteisrahoitettavaa tutkimushanketta Kupittaan kuvat, jossa tehtäisiin seurantatutkimusta Kupittaan kärki -allianssihankkeen alkuvaiheen etenemisestä kaupunkisuunnittelun ja hankekehittämisen tulkitsevan politiikka-analyysin näkökulmasta.

Tutkimushankkeessa on tarkoitus seurata etnografista tutkimusotetta soveltaen allianssihankkeen projektihallinnointia ja -koordinointia ja tähän liittyvää hankkeen suunnittelu- ja toteutuspäätösten tekoa ja ajoittumista suhteessa alueen kaavoituksen ja tähän liittyvän poliittisen päätöksenteon etenemiseen vuorovaikutus- ja lausuntomenettelyineen ja keskusteluineen eri mediakanavilla. Allianssihankkeen valmistelun suhdetta alueen asemakaavoitukseen ja tähän liittyvän käsittelyn demokraattisuuteen ja legitimaatioon tarkastellaan sekä prosessin kannalta että sisällöllisesti hankevalmistelussa tuotettujen visualisaatioiden analysoinnin kautta. Lisäksi hankkeessa tuotetaan kaupungille ja allianssiorganisaatiolle dokumentointia liittyen edellä mainittuihin kysymyksiin.

Tutkimushankkeella tuetaan yhteistoiminnallisten hankkeiden läpinäkyvyyden lisäämistä. Lisäksi hanke tuottaa aineistoa ja analyysia vastaavien yhteistoiminnallisten hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä tätä kautta tukee osaltaan kumppanuusmallien rakentamista.

Liitteenä olevaa alustavaa tutkimussuunnitelmaa on käsitelty kaupunkiympäristön johtoryhmässä 24.5.2023 sekä allianssin projektiryhmässä 7.6.2023. Molemmissa käsittelyissä on todettu tarve tämän tyyppiselle tarkastelulle ja nähty tutkimushankkeen tukevan kaikkien osapuolien tavoitteiden toteutumista.

Kupittaan kuvat -hanketta ohjaa Turun kaupunkitutkimusohjelman koordinaation nimeämä ohjausryhmä. Hankkeesta tuotetaan tiivis loppuraportti, ja hankkeen väliraportointia ja viestintää sen etenemisestä tehdään ohjausryhmän kanssa sovittavalla tavalla kuitenkin julkisen tutkimusrahoituksen yleisiä periaatteita noudattaen. Hankkeen tutkimuksen pohjalta julkaistaan myös tieteellisiä artikkeleita.

Tutkimushankkeen kustannukset kaupungille muodostuvat tutkijan palkka- ja muista kustannuksista, yhteensä 80​ 000 €. Kustannuksesta 20​ 000 € esitetään maksettavaksi kaupunkitutkimusohjelman budjetista ja 60​ 000 € Turun Tiedepuiston kärkihankkeen budjetista. Kustannusten laskennassa on käytetty Turun kaupunkitutkimusohjelman kertoimia. Tutkimushanketta johtaa professori Raine Mäntysalo, jonka työn osuuden rahoittamisesta muodostuu Aalto-yliopiston rahoitusosuus hankkeelle. Allianssi ei osallistu kustannuksiin, mutta allianssiosapuolet ovat valmiita allokoimaan työaikaa (haastattelut yms. tiedonvaihto) erikseen laadittavan suunnitelman puitteissa.

Hanke käynnistyy elo-syyskuussa 2023 ja kestää 20 kuukautta.

Liite 1​Alustava tutkimussuunnitelma​

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Turun kaupunki yhteisrahoittaa Aalto-yliopiston kanssa tutkimuksen Kupittaan kuvat. Tiedepuiston kärkihankkeelle kohdentuvat kustannukset 60​ 000 € maksetaan kustannuspaikalta Turun Tiedepuisto 14260, tilastollinen tilaus OMA11043 ja Turun kaupunkitutkimusohjelmalle kohdentuvat kustannukset 20​ 000 € maksetaan kustannuspaikalta 14140 Kaupunkitutkimus.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedAalto-yliopisto
tiedLundén Architecture Oy
tiedYIT Suomi Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 214
Liite 1:Kupittaan kuvat -tutkimushankesuunnitelma