Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus27622.06.20231

11740-2017 (613, 002, 021)

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle asemakaavamuutoksesta Turku ratapiha tehdystä valituksesta

Tiivistelmä:

Asemakaavamuutoksen Turku ratapiha hyväksymispäätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen. Lausuntoehdotuksen mukaan valitus tulisi hylätä.

Kh § 276

Konsernihallinto, ympäristölakimies Nina Mattila 16.6.2023.

Kaupunginvaltuusto on 17.4.2023 § 71 hyväksynyt Turku ratapiha -nimisen kaavamuutoksen. Kaava mahdollistaa ratapihan alueelle monipuolisen elämys- ja tapahtumakeskittymän sekä elämyksellisyyttä tukevia palveluita ja asumista. Asemakaavan kokonaisrakennusoikeus on 199 360 k-m². Alueelle arvioidaan tulevan noin 1400 uutta asukasta.

Hyväksymispäätöksestä valittanut asunto-osakeyhtiö vaatii kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista ja on lisäksi pyytänyt hallinto-oikeutta arvioimaan, onko katselmuksen järjestäminen alueella tarpeen. Turun hallinto-oikeus on pyytänyt valtuuston lausuntoa 31.8.2023 mennessä. Lausuntoehdotuksen mukaan valitus ja muut esitetyt vaatimukset tulee hylätä.

Hallintosäännön 35 §:n 2 momentin 3) -kohdan mukaan kaupunginhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat selityksen ja lausunnon antamista kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo, ettei kaupunginvaltuuston päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava.

Hallinto-oikeutta pyydetään myös MRL 188.2 §:n perusteella käsittelemään kaavaa koskeva valitus kiireellisenä ja ilmoittamaan arvio käsittelyajasta, koska kyseessä on asuntorakentamisen kannalta ja muutoin yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsottava kaava.

Liite 1Lausunto

Oheismateriaali 1Valituskirjelmä

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle liitteen 1 mukaisen lausunnon.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tämän asian kohdalla tarkastetaan heti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

lausTurun hallinto-oikeus


Liitteet:

Kh § 276
Liite 1:Lausunto